پیشگیری از بیماری ها یا پاکسازی باکتری های قناری ؟

پیشگیری از بیماری ها یا پاکسازی باکتری های قناری ؟ 

www.Canary98.ir

نقطه سیاه قناری قناری درمان نقطه سیاه قناری درمان بیماری های قناری داروی نقطه سیاه قناری دادن آنتی بیوتیک به قناری پیشگیری از بیماری های قناری پیشگیری از بیماری قناری پرورش قناری پاکسازی قناری

ﺳﻼﻡ و ﻋﺮﺽ اﺩﺏ،
ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﮔﺮاﻣﻲ اﻭﻗﺎﺗﺘﺎن به خیر
اﻣﺮﻭﺯ ﭘﻴﺮاﻣﻮﻥ «پیشگیری» از بیماری‌ها ﭼﻨﺪ سطری می‌نویسم. اﻣﻴﺪﻭاﺭﻡ موردتوجه ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻋﺰﻳﺰ ﻗﺮاﺭ ﺑﮕﻴﺮﺩ.

ﺩﻳﺪﻩ و ﻳﺎ ﺷﻨﻴﺪﻩ می‌شود ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ اﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮاﻱ ﺩﻭﺭاﻥ آماده‌ سازی جوجه‌ کشی ﺑﻪ ﻗﻨﺎﺭﻳﻬﺎﻳﺸﺎﻥ آنتی بیوتیک ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻲ ﺟﻬﺖ «پیشگیری» می‌دهند. اول‌ازهمه ﺧﺪﻣﺖ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻣﻌﺮﻭﺿﻢ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ اﺯ آنتی‌بیوتیک به‌جای ﻛﻠﻤﻪ‌ی «پیشگیری» اﺯ ﻛﻠﻤﻪ‌ی «پاک‌سازی» اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﻢ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻭﻗﺘﻲ ﺑﻪ پرنده‌هایمان آنتی ‌بیوتیک‌ می‌د‌ﻫﻴﻢ، باکتری‌های ﺩاﺧﻠﻲ آن‌ها ﺭا می‌کشیم ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﻘﻴﻘﺖ پرنده‌ها ﺭا اﺯ ﻭﺟﻮﺩ باکتری ‌ها پاک ‌کرده‌ ایم و اﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ تفاوت ﺩاﺭﺩ. ﭼﻮﻥ ﻣﺎ ﻛﻨﺘﺮلی ﺑﺮ ﺭﻭﻱ باکتری‌های ﺧﺎﺭج اﺯ ﺑﺪﻥ پرنده‌ها ﻧﺪاﺭﻳﻢ و هرلحظه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ اﻳﻦ باکتری‌ها ﺑﻪ پرنده‌ها ﺣﻤﻠﻪ ﻛﺮﺩﻩ و آن‌ ها ﺭا ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻛﻨﻨﺪ. در حقیقت ﺩاﺩﻥ آنتی‌ بیوتیک ﺑﺮاﻱ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ می‌تواند گهگاه ﻣﻀﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ. آنتی بیوتیک ﻫﺎ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻛﺸﺘﻦ باکتری ‌های خوب «اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ» ﺩﺭ ﺑﺪﻥ، باکتری‌های مفید ﺭا ﻧﻴﺰ می‌کشند. اﻳﻦ ﺧﻮﺩ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺭا ﺑﺮاﻱ ﺣﻤﻠﻪ باکتری‌های ﺧﺎﺭجی ﺁﻣﺎﺩﻩ می‌کند. باکتری‌های ﻣﻔﻴﺪ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﺣﻜﻢ ﺳﺮﺑﺎﺯاﻥ ﺑﺪﻥ ﺭا ﺩاﺭﻧﺪ و اﺯ ﺑﺪﻥ ﺩﺭ ﺑﺮاﺑﺮ باکتری‌های بد محافظت می‌کنند.
ﭘﺲ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺩﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ :
«ﺩاﺩﻥ آنتی بیوتیک ﻫﺎ نه‌ فقط ﻛﻤﻜﻲ نمی‌کنند بلکه ﻣﻀﺮ ﻫﻢ می‌توانند ﺑﺎﺷﻨﺪ.»

ﺣﺎﻝ راه‌حل ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ اﺯ بیماری‌ ها ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی ﻛﻨﻴﻢ و جوجه‌کشی بی‌دردسری ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ چه‌کار ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻜﻨﻴﻢ؟

1- اﻭﻟﻴﻦ ﻛﺎﺭ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺩﻥ ﺳﻴﺴﺘﻢ ایمنی پرنده‌ هایمان اﺳﺖ. ﺩاﺷﺘﻦ ﻳﻚ ﺳﺒﺪ ﻏﺬایی ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻪ ﻣﻤﻠﻮ اﺯ دانه‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻩ ﺳﺒﺰﻳﺠﺎﺕ, ﻣﻴﻮﻩﺟﺎﺕ, ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎ, ﺗﺨﻢﻣﺮﻍ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺭﻛﻦ اصلی ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی می‌باشد.
2- ﻭاﻛﺴﻴﻨﻪ ﻛﺮﺩﻥ پرنده‌ها ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ بیماری‌های ویروسی (آبله، نیوکاسل و…) شناخته‌ شده ﺭاﻩ ﺑﻌﺪی ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی اﺳﺖ. ﻭاﻛﺴﻴﻨﻪ کردن و ﺗﻜﺮاﺭ ﺁﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺒﻖ ﺩﺳﺘﻮﺭ دامپزشک اﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ. ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻫﻴﭻ ﻧﻮﻉ آنتی‌ بیوتیکی ﺭﻭﻱ ویروس‌ها ﻛﺎﺭﮔﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮﺩ. آنتی‌بیوتیک‌ها ﻓﻘﻄ باکتری‌ها ﺭا اﺯ ﺑﻴﻦ می‌برند.
3- متأسفانه ﻣﺎ ﺑﺮاﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺑﻴﻤﺎﺭی نقطه ﺳﻴﺎﻩ راهی به‌ جز ﺩاﺩﻥ آنتی‌بیوتیک ﻧﺪاﺭﻳﻢ. آﻧﺘﻲﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻣﻮﺭﺩ نظر ﻣﺎ ﺁﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮتیک ﮔﻴﺎﻫﻲ “ﮔﺮﻳﻦﻭت” اﺳﺖ.

نقطه سیاه قناری قناری درمان نقطه سیاه قناری درمان بیماری های قناری داروی نقطه سیاه قناری دادن آنتی بیوتیک به قناری پیشگیری از بیماری های قناری پیشگیری از بیماری قناری پرورش قناری پاکسازی قناری

اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭی اکثراً جوجه‌ها ﺭا می‌کشند و ﺑﻨﺪﺭﺕ بالغ‌ها ﺭا. اﻣﺎ ﭼﻮﻥ ﺑﺪﻥ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺭا ﺿﻌﻴﻒ می‌کنند ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺭا ﺑﺮاﻱ ﺣﻤﻠﻪ باکتری‌های ﺩﻳﮕﺮ ﺁﻣﺎﺩﻩ می‌کنند ﻛﻪ می‌توانند ﻛﺸﻨﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮاﻱ “پاک‌سازی” ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺎﻳﺪ اﺯ آﻧﺘﻲﺑﻴﻮتیک ﻣﺨﺼﻮﺹ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩ. ﺁﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮتیک ﺷﻴﻤﻴﺎیی ﺁﻥ spiradox اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺩاﺭﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ ﺟﻔﺖ ﻛﺮﺩﻥ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﻭﮔﺮﻧﻪ ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑﺎﺭﻭﺭ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ.
سریعاً ﺑﻌﺪ اﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻭره‌ی پنج‌ روزه‌ی پاک‌سازی، ﺩاﺩﻥ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﻚ نباید فراموش گردد.
ﺩﺭ ﺿﻤﻦ جوجه‌کشی ﺩﺭ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ به دلیل اﺳﺘﺮﺱ ﺑﺎﻻ به خاطر ﮔﺮﻣﺎ اصلاً ﺗﻮﺻﻴﻪ نمی‌گردد. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮاﻱ ﺁﻏﺎﺯ جوجه‌کشی اﻭاﻳﻞ بهمن‌ماه اﺳﺖ.

ﭘﻴﺮﻭﺯ و ﺳﺮاﻓﺮاﺯ ﺑﺎﺷﻴﺪ
کوچک شما
حمید ضیا

نویسنده : ﺣﻤﻴﺪ ﺿﻴﺎ

قناری کده

نوید احمدی

از کودکی به قناری علاقه مند بودم و آواز قناری نیز در منزل ما طنین انداز بود . در نوجوانی به وبلاگ نویسی و طراحی سایت علاقه مند شدم و این حرفه را در پیش گرفتم ، گذشت و مجددا تعدادی قناری تهیه کردم و با نبود منبع آموزشی درست درمان به فکر ایجاد یک مرجع آموزشی اینترنتی در مورد قناری افتادم که از منابع معتبر تهیه شده باشد. اکنون این مرجع آموزشی "قناری کده" نام دارد.

مطالب مرتبط

معرفی دستگاه جوجه کشی قناری و پرندگان زینتی محصولی جدید از گروه صنعتی اسکندری : در سال 2019 محصول جدیدی از شرکت اسکندری با نام ایزی باتور 6 روانه بازار شد. این محصول نمونه ارتقاء یافته رقیب خارجی خود یعنی آرکام کره می باشد. ایزی باتور 6 با قابلیت های ویژه خود برای جوجه کشی از تخم نطفه دار پرنده های زینتی و اهلی مناسب می باشد. این دستگاه جوجه کشی حرفه ای وزن سبک و حجم کمی داشته و در هر مکانی به راحتی قابل استفاده است. تامین حرارت دستگاه با استفاده از المنت های نسوز و تامین رطوبت آن با استفاده از پمپ آب خارجی و پد سلولزی می باشد، بنابراین این دو مقدار به شکلی کاملا دقیق تامین خواهد شد. چرخش تخم ها در ایزی باتور 6 به صورت 360 درجه و با استفاده از شانه های همه کاره می باشد، بنابراین ضمن اینکه نیازی به تعویض شانه نخواهد بود، از هر تخمی با هر سایزی می توان جوجه کشی کرد. چرخش مداوم و 360 درجه تخم ها سبب افزایش راندمان جوجه کشی و درصد جوجه آوری بالا خواهد شد. تمامی فرایندهای جوجه کشی نظیر چرخش تخم، تهویه هوا، تامین حرارت و رطوبت مناسب توسط برد جوجه کشی هوشمند آن فراهم خواهد شد. برد جوجه کشی نصب شده بر روی دستگاه جوجه کشی ایزی باتور 6 قابلیت نمایش دقیق دما و رطوبت داخل دستگاه و محیط بیرون را دارد، هم چنین کاربر با استفاده از دکمه های روی صفحه قادر به تنظیم دقیق دما و رطوبت و روزهای جوجه کشی پرنده مورد نظر خود خواهد بود و وجود سنسور فوق العاده دقیق SHT و سنسور محیطی LM35 به سنجش دقیق دما و رطوبت داخل دستگاه و محیط بیرون کمک خواهد کرد. لازم است بدانید که سنسور SHT ساخت کمپانی SENSIRION  سوئیس بوده و به صورت همزمان دما و رطوبت را می سنجد و یکبار برای همیشه در کارخانه سازنده کالیبره شده است و بر خلاف سایر سنسور ها نیاز به کالیبراسیون مجدد نخواهد داشت. ایزی باتور 6 همانند تمامی محصولات گروه صنعتی اسکندری از یکسال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش بهره مند خواهد بود. وجود تیم مستقل خدمات پس از فروش و نمایندگی های معتبر در اکثر استان های کشور، امکان دسترسی به خدمات گارانتی ، تعویض و تعمیر را برای خریدار گرامی سهل تر خواهد نمود. برای خرید دستگاه جوجه کشی و کسب اطلاعات بیشتر در مورد محصولات شرکت اسکندری به وبسایت https://chicken-device.ir مراجعه فرمایید.

15 دیدگاه‌

 1. محمدرضا گفت:

  سلام،خسته نباشيد،قناريمو سپرده بودم ب كسي،هفت تخم براش خيلي ريخته بود،پاهاش قرمز شده بود،الان١هفتس هفت تخم نميدم،قرمزي خوب شده،ولي يكي از انگشتاش سياه شده،راه درمان داره،؟نميتونه پاشو بزاره روي ني،لطفا كمكم كنيد

 2. مهدي گفت:

  سلام خسته نباشيدمن ١٠تاقناري نروماده دارم كه يكي از نر هام پرريزي ميكند وقتي كه ميخونه صدا وسط خوندن قط ميكنه وديكمم سست شده لطفا نظر بدين

 3. Roxanna گفت:

  Terrific paintings! This is the type of info that are meant to be shared across the internet. Shame on Google for no longer poniniotisg this put up upper! Come on over and discuss with my web site . Thank you =)

 4. سجاد گفت:

  قناری ام بعداز۷روز بدنیاامدن جوجه هاش خیلی سبک شده پف میکند راهنماتو کنین باتشکرازشما

 5. یونس گفت:

  سلام من یه قناری نر دارم سنش درحدود شش ساله و پرهای سرش ریختن چیگار کنم..
  وآیااین سن به درد جوجه گیری میخوره

 6. محمد گفت:

  سلام من تعدادی قناری دارم و تازهگی در یک جا سرلاک دیدم من میخواستم بدونم مواد داخل سرلاک چیست

 7. بهنام گفت:

  سلام آقا نوید دستت درد نکنه من خیلی دنبال این دو تا دارو گشتم پیدا نکردم لطف کن اگه جایی سراغ داری آدرسشو بهم بده قناریای من پارسال یه سریاش این مشکل نقطه سیاهو داشتن ممنون میشم راهنمایی کنی

 8. محمد جواد گفت:

  سلام. من یک سوال.چرا قناری نر من کاغذ خورد میکنه؟چرا نر توان گرفتن ماده برای جفتگیری رو نداره

 9. امیر حسین گفت:

  ببخشید داخل چشم قناری من یک هلال قرمز افتاده آن چیست ؟بعد از زدن ۳ روز پماد بهتر شده و نصفش سفید ولی هنوز نیمی از آن حلقه قرمز است ببخشید این حلقه وقتی قرمز می شود چیست چون در همه ی قناری ها هست ولی سفید است وقتی قرمز میشود نشانه چیست؟ممنون میشم اگه جواب بدید.

 10. محمد گفت:

  ممنون میشم توضیحاتی در مورد گامبوسید بفرماییر

 11. ناشناس گفت:

  سلام ممنون ازراهنمایی خوب شما تعدادصد قناری دارم که یکی یکی ظعیف شده وازبین میرند زاهر قناری نرمال هست ولی بیحال میشود من راهنمایی کمید

 12. امیر صالحی گفت:

  سلام ب اقا نوید گل و ممنون بابت مطالب خوبتون،۱ سوال داشتم از خدمتتون،لطفا در مورد بیخوابی قناری توی شب مطلب بذارین اخه ۱ ماده قناری دارم ک شب نمیخوابه و روی چوب همش بیداره،بازم ممنون و منتظر مطالب خوبتون هستم.

 13. سروش گفت:

  باسلام وخسته نباشید
  یک سوال داشتم که خدمدتون عرض میکنم بنده یه قناری رسمی بلند به تازگی خریدم چند روزی هست که دهنشو باز میکنه وقتی نگاه به دهان قناری میندازم آب دهنش چسب ناک شده و دانه ها به اطراف دهنش میچسپه به نظرتون مشکل داره یا طبیعی هستش خیلی ممنون

 14. بهنام گفت:

  سلام خسته نباشید گرین وت و اسپیرادوکس رو از کجا تهیه کنیم هر جا میگردم نیست. تو نت هم گشتم بی نتیجه بود لطفا راهنمایی کنید

 15. حسین گفت:

  سلام پست خوب وآموزنده است دست شما دردنکنه حال گرین ویت راازکجا میشه تهیه کرد باتشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.