پیشگیری از بیماری ها یا پاکسازی باکتری های قناری ؟

پیشگیری از بیماری ها یا پاکسازی باکتری های قناری ؟ 

www.Canary98.ir

نقطه سیاه قناری قناری درمان نقطه سیاه قناری درمان بیماری های قناری داروی نقطه سیاه قناری دادن آنتی بیوتیک به قناری پیشگیری از بیماری های قناری پیشگیری از بیماری قناری پرورش قناری پاکسازی قناری

ﺳﻼﻡ و ﻋﺮﺽ اﺩﺏ،
ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﮔﺮاﻣﻲ اﻭﻗﺎﺗﺘﺎن به خیر
اﻣﺮﻭﺯ ﭘﻴﺮاﻣﻮﻥ «پیشگیری» از بیماری‌ها ﭼﻨﺪ سطری می‌نویسم. اﻣﻴﺪﻭاﺭﻡ موردتوجه ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻋﺰﻳﺰ ﻗﺮاﺭ ﺑﮕﻴﺮﺩ.

ﺩﻳﺪﻩ و ﻳﺎ ﺷﻨﻴﺪﻩ می‌شود ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ اﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮاﻱ ﺩﻭﺭاﻥ آماده‌ سازی جوجه‌ کشی ﺑﻪ ﻗﻨﺎﺭﻳﻬﺎﻳﺸﺎﻥ آنتی بیوتیک ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻲ ﺟﻬﺖ «پیشگیری» می‌دهند. اول‌ازهمه ﺧﺪﻣﺖ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻣﻌﺮﻭﺿﻢ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ اﺯ آنتی‌بیوتیک به‌جای ﻛﻠﻤﻪ‌ی «پیشگیری» اﺯ ﻛﻠﻤﻪ‌ی «پاک‌سازی» اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﻢ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻭﻗﺘﻲ ﺑﻪ پرنده‌هایمان آنتی ‌بیوتیک‌ می‌د‌ﻫﻴﻢ، باکتری‌های ﺩاﺧﻠﻲ آن‌ها ﺭا می‌کشیم ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﻘﻴﻘﺖ پرنده‌ها ﺭا اﺯ ﻭﺟﻮﺩ باکتری ‌ها پاک ‌کرده‌ ایم و اﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ تفاوت ﺩاﺭﺩ. ﭼﻮﻥ ﻣﺎ ﻛﻨﺘﺮلی ﺑﺮ ﺭﻭﻱ باکتری‌های ﺧﺎﺭج اﺯ ﺑﺪﻥ پرنده‌ها ﻧﺪاﺭﻳﻢ و هرلحظه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ اﻳﻦ باکتری‌ها ﺑﻪ پرنده‌ها ﺣﻤﻠﻪ ﻛﺮﺩﻩ و آن‌ ها ﺭا ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻛﻨﻨﺪ. در حقیقت ﺩاﺩﻥ آنتی‌ بیوتیک ﺑﺮاﻱ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ می‌تواند گهگاه ﻣﻀﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ. آنتی بیوتیک ﻫﺎ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻛﺸﺘﻦ باکتری ‌های خوب «اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ» ﺩﺭ ﺑﺪﻥ، باکتری‌های مفید ﺭا ﻧﻴﺰ می‌کشند. اﻳﻦ ﺧﻮﺩ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺭا ﺑﺮاﻱ ﺣﻤﻠﻪ باکتری‌های ﺧﺎﺭجی ﺁﻣﺎﺩﻩ می‌کند. باکتری‌های ﻣﻔﻴﺪ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﺣﻜﻢ ﺳﺮﺑﺎﺯاﻥ ﺑﺪﻥ ﺭا ﺩاﺭﻧﺪ و اﺯ ﺑﺪﻥ ﺩﺭ ﺑﺮاﺑﺮ باکتری‌های بد محافظت می‌کنند.
ﭘﺲ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺩﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ :
«ﺩاﺩﻥ آنتی بیوتیک ﻫﺎ نه‌ فقط ﻛﻤﻜﻲ نمی‌کنند بلکه ﻣﻀﺮ ﻫﻢ می‌توانند ﺑﺎﺷﻨﺪ.»

ﺣﺎﻝ راه‌حل ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ اﺯ بیماری‌ ها ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی ﻛﻨﻴﻢ و جوجه‌کشی بی‌دردسری ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ چه‌کار ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻜﻨﻴﻢ؟

1- اﻭﻟﻴﻦ ﻛﺎﺭ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺩﻥ ﺳﻴﺴﺘﻢ ایمنی پرنده‌ هایمان اﺳﺖ. ﺩاﺷﺘﻦ ﻳﻚ ﺳﺒﺪ ﻏﺬایی ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻪ ﻣﻤﻠﻮ اﺯ دانه‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻩ ﺳﺒﺰﻳﺠﺎﺕ, ﻣﻴﻮﻩﺟﺎﺕ, ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎ, ﺗﺨﻢﻣﺮﻍ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺭﻛﻦ اصلی ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی می‌باشد.
2- ﻭاﻛﺴﻴﻨﻪ ﻛﺮﺩﻥ پرنده‌ها ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ بیماری‌های ویروسی (آبله، نیوکاسل و…) شناخته‌ شده ﺭاﻩ ﺑﻌﺪی ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی اﺳﺖ. ﻭاﻛﺴﻴﻨﻪ کردن و ﺗﻜﺮاﺭ ﺁﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺒﻖ ﺩﺳﺘﻮﺭ دامپزشک اﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ. ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻫﻴﭻ ﻧﻮﻉ آنتی‌ بیوتیکی ﺭﻭﻱ ویروس‌ها ﻛﺎﺭﮔﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮﺩ. آنتی‌بیوتیک‌ها ﻓﻘﻄ باکتری‌ها ﺭا اﺯ ﺑﻴﻦ می‌برند.
3- متأسفانه ﻣﺎ ﺑﺮاﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺑﻴﻤﺎﺭی نقطه ﺳﻴﺎﻩ راهی به‌ جز ﺩاﺩﻥ آنتی‌بیوتیک ﻧﺪاﺭﻳﻢ. آﻧﺘﻲﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻣﻮﺭﺩ نظر ﻣﺎ ﺁﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮتیک ﮔﻴﺎﻫﻲ “ﮔﺮﻳﻦﻭت” اﺳﺖ.

نقطه سیاه قناری قناری درمان نقطه سیاه قناری درمان بیماری های قناری داروی نقطه سیاه قناری دادن آنتی بیوتیک به قناری پیشگیری از بیماری های قناری پیشگیری از بیماری قناری پرورش قناری پاکسازی قناری

اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭی اکثراً جوجه‌ها ﺭا می‌کشند و ﺑﻨﺪﺭﺕ بالغ‌ها ﺭا. اﻣﺎ ﭼﻮﻥ ﺑﺪﻥ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺭا ﺿﻌﻴﻒ می‌کنند ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺭا ﺑﺮاﻱ ﺣﻤﻠﻪ باکتری‌های ﺩﻳﮕﺮ ﺁﻣﺎﺩﻩ می‌کنند ﻛﻪ می‌توانند ﻛﺸﻨﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮاﻱ “پاک‌سازی” ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺎﻳﺪ اﺯ آﻧﺘﻲﺑﻴﻮتیک ﻣﺨﺼﻮﺹ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩ. ﺁﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮتیک ﺷﻴﻤﻴﺎیی ﺁﻥ spiradox اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺩاﺭﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ ﺟﻔﺖ ﻛﺮﺩﻥ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﻭﮔﺮﻧﻪ ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑﺎﺭﻭﺭ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ.
سریعاً ﺑﻌﺪ اﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻭره‌ی پنج‌ روزه‌ی پاک‌سازی، ﺩاﺩﻥ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﻚ نباید فراموش گردد.
ﺩﺭ ﺿﻤﻦ جوجه‌کشی ﺩﺭ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ به دلیل اﺳﺘﺮﺱ ﺑﺎﻻ به خاطر ﮔﺮﻣﺎ اصلاً ﺗﻮﺻﻴﻪ نمی‌گردد. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮاﻱ ﺁﻏﺎﺯ جوجه‌کشی اﻭاﻳﻞ بهمن‌ماه اﺳﺖ.

ﭘﻴﺮﻭﺯ و ﺳﺮاﻓﺮاﺯ ﺑﺎﺷﻴﺪ
کوچک شما
حمید ضیا

نویسنده : ﺣﻤﻴﺪ ﺿﻴﺎ

قناری کده

نوید احمدی

از کودکی به قناری علاقه مند بودم و آواز قناری نیز در منزل ما طنین انداز بود . در نوجوانی به وبلاگ نویسی و طراحی سایت علاقه مند شدم و این حرفه را در پیش گرفتم ، گذشت و مجددا تعدادی قناری تهیه کردم و با نبود منبع آموزشی درست درمان به فکر ایجاد یک مرجع آموزشی اینترنتی در مورد قناری افتادم که از منابع معتبر تهیه شده باشد. اکنون این مرجع آموزشی "قناری کده" نام دارد.

مطالب مرتبط

دستگاه جوجه کشی قناری یک محصول کاملا متفاوت از گروه صنعتی اسکندری ویژه جوجه کشی از پرندگان گران قیمت و زینتی از جلمه قناری ، فنچ ، انواع نژاد طوطی ، کاسکو ، عروس هلندی ، طاووس ، انواع نژاد خروس لاری و ...می باشد. این محصول با نام تجاری Easy Bator 6 یک محصول کاملا صادراتی و قابل رقابت با نمونه های خارجی علی الخصوص آرکام کره بوده و تمامی قطعات این دستگاه جوجه کشی به جز سنسور دستگاه ساخت کشور مالزی و بسیار با کیفیت می باشد. بدنه ای از جنس ABS ضد اشعه مضر خورشید ، شفاف و بسیار مقاوم در برابر ضربه . برد این محصول از آخرین تکنولوژی روز دنیا یعنی هوش مصنوعی با سیستم فاز منطقی طراحی گردیده است. سه نمایشگر دما ، رطوبت و روز شمار بر روی برد گنجانده شده است. دو سنسور داخلی ( SHT SENSIRION ) ساخت کشور سوئیس و سنسور خارجی در این محصول برای سنجش دما و رطوبت قرار گرفته است. سیستم بروز شده تامین رطوبت ویژه جوجه کشی از پرندگان زینتی یعنی سیستم تامین رطوبت پد سلولوزی با تکنولوژی نانو به همراه پمپ آب خارجی از دست آوردهای گروه صنعتی اسکندری در صنعت جوجه کشی می باشد . دستگاه جوجه کشی حرفه ای ایزی باتور 6 نسل جدید از دستگاه های جوجه کشی خانگی می باشد که توسط گروه صنعتی اسکندری بعد از سه سال تحقیق و توسعه تولید و روانه بازار های داخلی و خارجی گردیده است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این محصول به وبسایت رسمی گروه صنعتی اسکندری www.chicken-device.ir مراجعه فرمایید.

دستگاه جوجه کشی قناری

15 دیدگاه‌

 1. محمدرضا گفت:

  سلام،خسته نباشيد،قناريمو سپرده بودم ب كسي،هفت تخم براش خيلي ريخته بود،پاهاش قرمز شده بود،الان١هفتس هفت تخم نميدم،قرمزي خوب شده،ولي يكي از انگشتاش سياه شده،راه درمان داره،؟نميتونه پاشو بزاره روي ني،لطفا كمكم كنيد

 2. مهدي گفت:

  سلام خسته نباشيدمن ١٠تاقناري نروماده دارم كه يكي از نر هام پرريزي ميكند وقتي كه ميخونه صدا وسط خوندن قط ميكنه وديكمم سست شده لطفا نظر بدين

 3. Roxanna گفت:

  Terrific paintings! This is the type of info that are meant to be shared across the internet. Shame on Google for no longer poniniotisg this put up upper! Come on over and discuss with my web site . Thank you =)

 4. سجاد گفت:

  قناری ام بعداز۷روز بدنیاامدن جوجه هاش خیلی سبک شده پف میکند راهنماتو کنین باتشکرازشما

 5. یونس گفت:

  سلام من یه قناری نر دارم سنش درحدود شش ساله و پرهای سرش ریختن چیگار کنم..
  وآیااین سن به درد جوجه گیری میخوره

 6. محمد گفت:

  سلام من تعدادی قناری دارم و تازهگی در یک جا سرلاک دیدم من میخواستم بدونم مواد داخل سرلاک چیست

 7. بهنام گفت:

  سلام آقا نوید دستت درد نکنه من خیلی دنبال این دو تا دارو گشتم پیدا نکردم لطف کن اگه جایی سراغ داری آدرسشو بهم بده قناریای من پارسال یه سریاش این مشکل نقطه سیاهو داشتن ممنون میشم راهنمایی کنی

 8. محمد جواد گفت:

  سلام. من یک سوال.چرا قناری نر من کاغذ خورد میکنه؟چرا نر توان گرفتن ماده برای جفتگیری رو نداره

 9. امیر حسین گفت:

  ببخشید داخل چشم قناری من یک هلال قرمز افتاده آن چیست ؟بعد از زدن ۳ روز پماد بهتر شده و نصفش سفید ولی هنوز نیمی از آن حلقه قرمز است ببخشید این حلقه وقتی قرمز می شود چیست چون در همه ی قناری ها هست ولی سفید است وقتی قرمز میشود نشانه چیست؟ممنون میشم اگه جواب بدید.

 10. محمد گفت:

  ممنون میشم توضیحاتی در مورد گامبوسید بفرماییر

 11. ناشناس گفت:

  سلام ممنون ازراهنمایی خوب شما تعدادصد قناری دارم که یکی یکی ظعیف شده وازبین میرند زاهر قناری نرمال هست ولی بیحال میشود من راهنمایی کمید

 12. امیر صالحی گفت:

  سلام ب اقا نوید گل و ممنون بابت مطالب خوبتون،۱ سوال داشتم از خدمتتون،لطفا در مورد بیخوابی قناری توی شب مطلب بذارین اخه ۱ ماده قناری دارم ک شب نمیخوابه و روی چوب همش بیداره،بازم ممنون و منتظر مطالب خوبتون هستم.

 13. سروش گفت:

  باسلام وخسته نباشید
  یک سوال داشتم که خدمدتون عرض میکنم بنده یه قناری رسمی بلند به تازگی خریدم چند روزی هست که دهنشو باز میکنه وقتی نگاه به دهان قناری میندازم آب دهنش چسب ناک شده و دانه ها به اطراف دهنش میچسپه به نظرتون مشکل داره یا طبیعی هستش خیلی ممنون

 14. بهنام گفت:

  سلام خسته نباشید گرین وت و اسپیرادوکس رو از کجا تهیه کنیم هر جا میگردم نیست. تو نت هم گشتم بی نتیجه بود لطفا راهنمایی کنید

 15. حسین گفت:

  سلام پست خوب وآموزنده است دست شما دردنکنه حال گرین ویت راازکجا میشه تهیه کرد باتشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.