چگونه قناری هایمان را به لک (پر ریزی) ببریم

چگونه قناری هایمان را به لک (پر ریزی) ببریم ؟ اصول لک بردن قناری

www.Canary98.ir

لک بردن قناری قناری دوره لک قناری دوره پر ریزی قناری دوران لک قناری دوران قناری دوران پر ریزی چگونه قناری هایمان را به لک ببریم چگونه قناری هایمان را به پر ریزی ببریم تغذیه دوران لک قناری تغذیه دوران پر ریزی قناری پرورش قناری پرورش حرفه ای قناری پر ریزی قناری بردن قناری ها به لک بردن قناری ها به پر ریزی

ﺳﻼﻣﻲ ﮔﺮﻡ ﺧﺪﻣﺖ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﮔﺮاﻣﻲ ﻋﺮﺽ ﻣﻴﻜﻨﻢ و ﺁﺭﺯﻭﻱ ﺗﻨﺪﺭﺳﺘﻲ ﺑﺮاﻳﺷﺎﻥ ﺩاﺭﻡ.

ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻋﺰﻳﺰ ﺭﻭﻧﺪ ﻟﻚ وﺟﻮﺟﻪ ﻛﺸﻲ ﻫﻤﻮاﺭﻩ ﺩﻭ ﻋﻀﻮ ﺗﻔﻛﻴﻚ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ ﻟﻚ ﺭﻓﺘﻦ ﻗﻨﺎﺭﻳﻬﺎ اﮔﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺯﺟﻮﺟﻪ ﻛﺸﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﻧﻴﺴﺖ. ﺿﺮﺏ اﻟﻣﺜﻞ ﺟﻮﺟﻪ ﺭا ﺁﺧﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﻴﺸﻤﺎﺭﻧﺪ ﺗﺎﻛﻴﺪﻱ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺩاﺭﺩ. ﭼﺮا ﻛﻪ ﺟﻮﺟﻪ اﻱ ﻛﻪ اﺯ ﻟﻚ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺪﺭ ﺑﺮﻭﺩ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺣﺎﻝ ﻛﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﻛﺸﻲ ﻣﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﭼﻜﺎﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻜﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻗﻨﺎﺭﻳﻬﺎﻳﻤﺎﻥ ﭘﺮﺭﻳﺰﻱ ﺭا ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻜﻨﻨﺪ ؟ اﺻﻮﻻً ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻛﺜﺮ ﻗﻨﺎﺭﻳﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﺯ ﭼﻨﺪ ﺳﺮﻱ ﺟﻮﺟﻪ ﺩاﺩﻥ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﭘﺮﺭﻳﺰﻱ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻳﻜﻲ اﺯ ﺩﻻﻳﻞ ﺁﻥ ﺩﻳﺪﻥ ﭘﺮﻫﺎﻱ ﺭﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺯ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ اﻳﻨﺮا ﺑﺮاﻳﺸﺎﻥ ﺗﺪاﻋﻲ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﺮﺭﻳﺰﻱ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪﻩ. ﻣﻮﺭﺩ ﺩﻳﮕﺮ ﺿﻌﻴﻒ ﺷﺪﻥ ﻫﻮﺭﻣﻮﻧﻬﺎﻱ ﺗﺮﺷﺢ ﺷﺪﻩ ﺑﺮاﻱ ﺟﻮﺟﻪ ﻛﺸﻴﺴﺖ. اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺩﺭ ﻛﺎﺭ اﻳﻦ ﻫﻮﺭﻣﻮﻧﻬﺎ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﻧﻜﻨﻴﻢ و آﻧﻬﺎ ﺭا ﺑﺎ ﻣﻜﻤﻠﻬﺎﻱ ﻏﻴﺮﺿﺮﻭﺭﻱ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻜﻨﻴﻢ ﻛﻢ ﻛﻢ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻴﮕﺮﺩﻧﺪ و ﭘﺮﺭﻳﺰﻱ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ.

ﺣﺎﻝ ﺩﺭ ﻃﺒﻴﻌﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎﻡ ﻣﻴﭙﺬﻳﺮﺩ ؟ ﺁﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﻫﻮﺭﻣﻮﻧﻬﺎﻱ ﺟﻮﺟﻪ ﻛﺸﻲ ﺭا ﻛﻢ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻃﻮﻝ ﺭﻭﺯ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺗﺮ ﺷﺪﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻗﻨﺎﺭﻱ ﺧﻮﺩ ﺭا ﺑﺮاﻱ ﻟﻚ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻣﻴﻜﻨﺪ. ﺯﻳﺮا ﺑﺮاﻱ ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻛﺖ ﺟﺪﻳﺪي اﺣﺘﻳﺎﺝ ﺩاﺭﺩ. ﺑﻨﺎﺑﺮﻳﻦ ﻣﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺎ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻛﺮﺩﻥ ﻃﻮﻝ ﺭﻭﺯ ﻫﺎﻱ ﻗﻨﺎﺭﻳﻬﺎﻳﻤﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺭا ﺑﻪ ﻟﻚ ﺑﺒﺮﻳﻢ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮ ﺩﻗﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻛﻪ ﻃﻮﻝ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﻴﮕﺮﺩﻧﺪ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺷﺪﺕاﺵ ﺭا اﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﻴﺪﻫﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ اﺑﺮﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺩاﺭﻳﻢ. اﻳﻦ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺷﺪﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺷﺪﺕ ﻧﻮﺭ ﻧﻴﺰﻛﻤﺘﺮ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ.

ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﺟﻮﺟﻪ ﻛﺸﻲ ﺑﺮﺧﻲ اﺯ پرورش ﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﻃﻮﻝ ﺭﻭﺯ ﺭا ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ 15 ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ. اﻣﺎ ﺑﺮاﻱ ﻟﻚ ﺑﺎﻳﺪ آﻧﺮا ﺑﻪ 9 ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺰﻭﻝ ﺑﺪﻫﻨﺪ. ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮاﻱ ﻧﺰﻭﻝ ﻫﺴﺖ. ﺑﻌﻀﻲ ﻫﺎ ﻳﻚ ﺩﻓﻌﻪ ﺑﻪ 9 ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﻧﺪ, ﺑﻌﻀﻲ ﻛﻢ ﻛﻢ ﻣﺜﻼ ﻫﻔﺘﻪ اﻱ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ و ﺑﻌﻀﻲ ﻫﺎ ﻣﺘﻮﺳﻄ ﻫﻔﺘﻪ اﻱ ﺩﻭ ﻳﺎ ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ. ﻣﻦ ﺷﺨﺼﺎ ﻫﻔﺘﻪ اﻱ ﺩﻭ ﺳﺎﻋﺖ ﺭا ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻴﺪﻫﻢ. ﻳﻌﻨﻲ ﻇﺮﻑ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ 9 ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻴﺮﺳﺎﻧﻢ.

لک بردن قناری قناری دوره لک قناری دوره پر ریزی قناری دوران لک قناری دوران قناری دوران پر ریزی چگونه قناری هایمان را به لک ببریم چگونه قناری هایمان را به پر ریزی ببریم تغذیه دوران لک قناری تغذیه دوران پر ریزی قناری پرورش قناری پرورش حرفه ای قناری پر ریزی قناری بردن قناری ها به لک بردن قناری ها به پر ریزی

ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻌﺪﻱ ﺷﺪﺕ ﻧﻮﺭ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺭﻭﺷﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ اﺳﺖ. ﺑﻌﻀﻲ ﻫﺎ ﺷﺪﺕ ﻧﻮﺭ ﺭا ﻛﻢ ﻧﻤﻴﻜﻨﻨﺪ, ﺑﻌﻀﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﻳﺎ ﻳﻚ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ و ﺑﻌﻀﻲ ﻫﺎ ﺩﺭﺣﺪ ﻳﻚ ﭼﺮاﻍ ﺷﺐ, ﻓﻘﻄ ﺩﺭ ﺣﺪﻱ ﻛﻪ ﻗﻨﺎﺭﻳﻬﺎ ﺁﺏ و ﺩاﻥ ﺭا ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﺷﺪﺕ ﻧﻮﺭ ﺭا ﻛﻢ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ. ﻣﻦ ﺷﺨﺼﺎ ﻃﺮﻓﺪاﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺩﻭﻡ و ﻣﻌﺘﺪﻝ ﻫﺴﺘﻢ. ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﺯ ﻧﻮﺭ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﻛﻤﻲ ﻛﺎﺭﺷﺎﻥ ﭘﺮﺩﺭﺩﺳﺮﺗﺮ اﺳﺖ. ﭼﺮا ﻛﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻥ ﭘﻨﺠﺮﻫﺎ و ﺑﺎﺯﻛﺮﺩﻧﺸﺎﻥ ﺭا ﺑﺎﻳﺪ ﺭﻭﺯاﻧﻪ اﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﻫﻨﺪ.

ﭘﺲ,ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺩﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩاﻥ ﭘﺮﻧﺪﻩ و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻐﺬﻳﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯﺷﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ آﻧﻬﺎ ﺭا ﺑﻪ ﻟﻚ ﺧﻮﺏ و ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﻧﻤﻴﺒﺮﻳﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺿﻌﻴﻔﺸﺎﻥ ﻛﺮﺩﻩ و اﺳﺘﺮﺳﺸﺎﻥ ﺭا ﺑﺎﻻ ﻣﻴﺒﺮﻳﺪ. ﺩﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ اﻳﻦ “ﭘﺮﻭﮊﻩ” ﺧﻮﺩ ﺭا ﺑﺮاﻱ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ و ﺟﻤﻊ ﻛﺮﺩﻥ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺮاﻱ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ و ﺳﺨﺘﻴﻬﺎﻳﺶ ﻳﻚ اﻣﺮ ﺿﺮﻭﺭﻱ اﺳﺖ.

اﻣﻴﺪﻭاﺭﻡ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻗﺮاﺭ ﺑﮕﻴﺮﺩ.

نویسنده : حمید ضیا

قناری کده 

نوید احمدی

از کودکی به قناری علاقه مند بودم و آواز قناری نیز در منزل ما طنین انداز بود . در نوجوانی به وبلاگ نویسی و طراحی سایت علاقه مند شدم و این حرفه را در پیش گرفتم ، گذشت و مجددا تعدادی قناری تهیه کردم و با نبود منبع آموزشی درست درمان به فکر ایجاد یک مرجع آموزشی اینترنتی در مورد قناری افتادم که از منابع معتبر تهیه شده باشد. اکنون این مرجع آموزشی "قناری کده" نام دارد.

مطالب مرتبط

دستگاه جوجه کشی قناری یک محصول کاملا متفاوت از گروه صنعتی اسکندری ویژه جوجه کشی از پرندگان گران قیمت و زینتی از جلمه قناری ، فنچ ، انواع نژاد طوطی ، کاسکو ، عروس هلندی ، طاووس ، انواع نژاد خروس لاری و ...می باشد. این محصول با نام تجاری Easy Bator 6 یک محصول کاملا صادراتی و قابل رقابت با نمونه های خارجی علی الخصوص آرکام کره بوده و تمامی قطعات این دستگاه جوجه کشی به جز سنسور دستگاه ساخت کشور مالزی و بسیار با کیفیت می باشد. بدنه ای از جنس ABS ضد اشعه مضر خورشید ، شفاف و بسیار مقاوم در برابر ضربه . برد این محصول از آخرین تکنولوژی روز دنیا یعنی هوش مصنوعی با سیستم فاز منطقی طراحی گردیده است. سه نمایشگر دما ، رطوبت و روز شمار بر روی برد گنجانده شده است. دو سنسور داخلی ( SHT SENSIRION ) ساخت کشور سوئیس و سنسور خارجی در این محصول برای سنجش دما و رطوبت قرار گرفته است. سیستم بروز شده تامین رطوبت ویژه جوجه کشی از پرندگان زینتی یعنی سیستم تامین رطوبت پد سلولوزی با تکنولوژی نانو به همراه پمپ آب خارجی از دست آوردهای گروه صنعتی اسکندری در صنعت جوجه کشی می باشد . دستگاه جوجه کشی حرفه ای ایزی باتور 6 نسل جدید از دستگاه های جوجه کشی خانگی می باشد که توسط گروه صنعتی اسکندری بعد از سه سال تحقیق و توسعه تولید و روانه بازار های داخلی و خارجی گردیده است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این محصول به وبسایت رسمی گروه صنعتی اسکندری www.chicken-device.ir مراجعه فرمایید.

دستگاه جوجه کشی قناری

14 دیدگاه‌

 1. امير علي گفت:

  سلام من قناريم تو ي جايي هستش كه از همه طرف نور خورشيد ميتابه و مكانشم خيلي خنكه و قناري تو لك نميره وبيستو چارساعت ميخونه بايد چكار كنم كه بره تو تلك

 2. مجید کریمی ازیزد گفت:

  باتشکر از رهنمایهای خوبتون

 3. مجید کریمی ازیزد گفت:

  باسلام قنلری ماده دارم تاجوجش پانزده روزش میشه دوباره تخم میزاره حدود چهار بار تخم گذاشته چه کارش کنم بره تو لک اخر تا دو یا سه بار بیشتر نباید تخم کنه

 4. فرشید گفت:

  سلام خسته نباشین من قناریام تخم گذاشتن و متاسفانه جاشونو عوض کردم رو تخم ننشست بعد لانه رو برداشتم قناریا رو جدا نکردم الان ماده دوباره آماده تخم گذاریه اما نره انگار داره میره تو لک یکم پرهای سرش ریخته ولی خیلی کم ماده میشنه که نره جفت گیری کنه ولی نره فقط نگاش میکنه بنظرتون جداشون کنم یانه نوع قناریامم کولومبوس فنسی پرتقالی هستند؟

 5. صمیمانه از مطالب خوب سایتتون تشکر میکنم

 6. لیزر رفع مو زائد گفت:

  سلام و تشکر فراوان از سایت عالیتون. موفق باشید.

 7. سجاد گفت:

  سلام . قناری من سه هفتس خوندنش خیلی کم شده و حدودا یه هفتس که پراش میریزه . از طرفی پشتش بالا اومده . تو فصل اذر تو لک رفتن غیر طبیعیه . جفتش الان آمادست نمیدونم بندازمشون کنار هم یا نه . اگه راهنماییم کنیید ممنون میشم .

 8. علیرضا گفت:

  سایت خوب و اموزنده ای دارید
  با سپاس فراوان

 9. امیر نادری گفت:

  ممنونم از اطلاعات مفیدتون

 10. قیمت دوربین مداربسته گفت:

  ممنون از سایت خوبی که دارید

 11. حسین گفت:

  سلام جناب احمدی واقعا سایت خوب وآموزنده ای دارید عاشق این سایت هستم فقط بخاطراین که تبلیغات بیخود وجودندارد همش آموزنده است ببخشید سایتهای دیگه شده دکان بازار ممنون ازسایت خوب وآموزنده اتان

 12. سروش گفت:

  باسلام و خسته نباشید وتشکر فراوان
  ببخشید من ندونستم در کدوم بخش سوالم رو بپرسم چون در مورد مستی قناری سوال داشتم.
  خواستم بپرسم من یه قناری سوپر دارم که ۱ ماهه از تولک دراومده و بسیار مست آواز میخونه و الان فصل جفت اندازی نیست به نظرتون این نر تا فصل جفت اندازی خراب نمیشه یا به نظرتون راهی برای کم کردن مستی اون هست.
  ممنون

 13. محسن گفت:

  بسیار عالی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.