چگونه قناری هایمان را به لک (پر ریزی) ببریم

چگونه قناری هایمان را به لک (پر ریزی) ببریم ؟ اصول لک بردن قناری

www.Canary98.ir

لک بردن قناری قناری دوره لک قناری دوره پر ریزی قناری دوران لک قناری دوران قناری دوران پر ریزی چگونه قناری هایمان را به لک ببریم چگونه قناری هایمان را به پر ریزی ببریم تغذیه دوران لک قناری تغذیه دوران پر ریزی قناری پرورش قناری پرورش حرفه ای قناری پر ریزی قناری بردن قناری ها به لک بردن قناری ها به پر ریزی

ﺳﻼﻣﻲ ﮔﺮﻡ ﺧﺪﻣﺖ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﮔﺮاﻣﻲ ﻋﺮﺽ ﻣﻴﻜﻨﻢ و ﺁﺭﺯﻭﻱ ﺗﻨﺪﺭﺳﺘﻲ ﺑﺮاﻳﺷﺎﻥ ﺩاﺭﻡ.

ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻋﺰﻳﺰ ﺭﻭﻧﺪ ﻟﻚ وﺟﻮﺟﻪ ﻛﺸﻲ ﻫﻤﻮاﺭﻩ ﺩﻭ ﻋﻀﻮ ﺗﻔﻛﻴﻚ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ ﻟﻚ ﺭﻓﺘﻦ ﻗﻨﺎﺭﻳﻬﺎ اﮔﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺯﺟﻮﺟﻪ ﻛﺸﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﻧﻴﺴﺖ. ﺿﺮﺏ اﻟﻣﺜﻞ ﺟﻮﺟﻪ ﺭا ﺁﺧﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﻴﺸﻤﺎﺭﻧﺪ ﺗﺎﻛﻴﺪﻱ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺩاﺭﺩ. ﭼﺮا ﻛﻪ ﺟﻮﺟﻪ اﻱ ﻛﻪ اﺯ ﻟﻚ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺪﺭ ﺑﺮﻭﺩ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺣﺎﻝ ﻛﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﻛﺸﻲ ﻣﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﭼﻜﺎﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻜﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻗﻨﺎﺭﻳﻬﺎﻳﻤﺎﻥ ﭘﺮﺭﻳﺰﻱ ﺭا ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻜﻨﻨﺪ ؟ اﺻﻮﻻً ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻛﺜﺮ ﻗﻨﺎﺭﻳﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﺯ ﭼﻨﺪ ﺳﺮﻱ ﺟﻮﺟﻪ ﺩاﺩﻥ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﭘﺮﺭﻳﺰﻱ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻳﻜﻲ اﺯ ﺩﻻﻳﻞ ﺁﻥ ﺩﻳﺪﻥ ﭘﺮﻫﺎﻱ ﺭﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺯ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ اﻳﻨﺮا ﺑﺮاﻳﺸﺎﻥ ﺗﺪاﻋﻲ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﺮﺭﻳﺰﻱ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪﻩ. ﻣﻮﺭﺩ ﺩﻳﮕﺮ ﺿﻌﻴﻒ ﺷﺪﻥ ﻫﻮﺭﻣﻮﻧﻬﺎﻱ ﺗﺮﺷﺢ ﺷﺪﻩ ﺑﺮاﻱ ﺟﻮﺟﻪ ﻛﺸﻴﺴﺖ. اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺩﺭ ﻛﺎﺭ اﻳﻦ ﻫﻮﺭﻣﻮﻧﻬﺎ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﻧﻜﻨﻴﻢ و آﻧﻬﺎ ﺭا ﺑﺎ ﻣﻜﻤﻠﻬﺎﻱ ﻏﻴﺮﺿﺮﻭﺭﻱ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻜﻨﻴﻢ ﻛﻢ ﻛﻢ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻴﮕﺮﺩﻧﺪ و ﭘﺮﺭﻳﺰﻱ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ.

ﺣﺎﻝ ﺩﺭ ﻃﺒﻴﻌﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎﻡ ﻣﻴﭙﺬﻳﺮﺩ ؟ ﺁﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﻫﻮﺭﻣﻮﻧﻬﺎﻱ ﺟﻮﺟﻪ ﻛﺸﻲ ﺭا ﻛﻢ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻃﻮﻝ ﺭﻭﺯ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺗﺮ ﺷﺪﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻗﻨﺎﺭﻱ ﺧﻮﺩ ﺭا ﺑﺮاﻱ ﻟﻚ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻣﻴﻜﻨﺪ. ﺯﻳﺮا ﺑﺮاﻱ ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻛﺖ ﺟﺪﻳﺪي اﺣﺘﻳﺎﺝ ﺩاﺭﺩ. ﺑﻨﺎﺑﺮﻳﻦ ﻣﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺎ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻛﺮﺩﻥ ﻃﻮﻝ ﺭﻭﺯ ﻫﺎﻱ ﻗﻨﺎﺭﻳﻬﺎﻳﻤﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺭا ﺑﻪ ﻟﻚ ﺑﺒﺮﻳﻢ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮ ﺩﻗﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻛﻪ ﻃﻮﻝ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﻴﮕﺮﺩﻧﺪ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺷﺪﺕاﺵ ﺭا اﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﻴﺪﻫﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ اﺑﺮﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺩاﺭﻳﻢ. اﻳﻦ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺷﺪﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺷﺪﺕ ﻧﻮﺭ ﻧﻴﺰﻛﻤﺘﺮ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ.

ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﺟﻮﺟﻪ ﻛﺸﻲ ﺑﺮﺧﻲ اﺯ پرورش ﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﻃﻮﻝ ﺭﻭﺯ ﺭا ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ 15 ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ. اﻣﺎ ﺑﺮاﻱ ﻟﻚ ﺑﺎﻳﺪ آﻧﺮا ﺑﻪ 9 ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺰﻭﻝ ﺑﺪﻫﻨﺪ. ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮاﻱ ﻧﺰﻭﻝ ﻫﺴﺖ. ﺑﻌﻀﻲ ﻫﺎ ﻳﻚ ﺩﻓﻌﻪ ﺑﻪ 9 ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﻧﺪ, ﺑﻌﻀﻲ ﻛﻢ ﻛﻢ ﻣﺜﻼ ﻫﻔﺘﻪ اﻱ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ و ﺑﻌﻀﻲ ﻫﺎ ﻣﺘﻮﺳﻄ ﻫﻔﺘﻪ اﻱ ﺩﻭ ﻳﺎ ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ. ﻣﻦ ﺷﺨﺼﺎ ﻫﻔﺘﻪ اﻱ ﺩﻭ ﺳﺎﻋﺖ ﺭا ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻴﺪﻫﻢ. ﻳﻌﻨﻲ ﻇﺮﻑ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ 9 ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻴﺮﺳﺎﻧﻢ.

لک بردن قناری قناری دوره لک قناری دوره پر ریزی قناری دوران لک قناری دوران قناری دوران پر ریزی چگونه قناری هایمان را به لک ببریم چگونه قناری هایمان را به پر ریزی ببریم تغذیه دوران لک قناری تغذیه دوران پر ریزی قناری پرورش قناری پرورش حرفه ای قناری پر ریزی قناری بردن قناری ها به لک بردن قناری ها به پر ریزی

ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻌﺪﻱ ﺷﺪﺕ ﻧﻮﺭ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺭﻭﺷﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ اﺳﺖ. ﺑﻌﻀﻲ ﻫﺎ ﺷﺪﺕ ﻧﻮﺭ ﺭا ﻛﻢ ﻧﻤﻴﻜﻨﻨﺪ, ﺑﻌﻀﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﻳﺎ ﻳﻚ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ و ﺑﻌﻀﻲ ﻫﺎ ﺩﺭﺣﺪ ﻳﻚ ﭼﺮاﻍ ﺷﺐ, ﻓﻘﻄ ﺩﺭ ﺣﺪﻱ ﻛﻪ ﻗﻨﺎﺭﻳﻬﺎ ﺁﺏ و ﺩاﻥ ﺭا ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﺷﺪﺕ ﻧﻮﺭ ﺭا ﻛﻢ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ. ﻣﻦ ﺷﺨﺼﺎ ﻃﺮﻓﺪاﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺩﻭﻡ و ﻣﻌﺘﺪﻝ ﻫﺴﺘﻢ. ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﺯ ﻧﻮﺭ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﻛﻤﻲ ﻛﺎﺭﺷﺎﻥ ﭘﺮﺩﺭﺩﺳﺮﺗﺮ اﺳﺖ. ﭼﺮا ﻛﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻥ ﭘﻨﺠﺮﻫﺎ و ﺑﺎﺯﻛﺮﺩﻧﺸﺎﻥ ﺭا ﺑﺎﻳﺪ ﺭﻭﺯاﻧﻪ اﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﻫﻨﺪ.

ﭘﺲ,ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺩﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩاﻥ ﭘﺮﻧﺪﻩ و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻐﺬﻳﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯﺷﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ آﻧﻬﺎ ﺭا ﺑﻪ ﻟﻚ ﺧﻮﺏ و ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﻧﻤﻴﺒﺮﻳﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺿﻌﻴﻔﺸﺎﻥ ﻛﺮﺩﻩ و اﺳﺘﺮﺳﺸﺎﻥ ﺭا ﺑﺎﻻ ﻣﻴﺒﺮﻳﺪ. ﺩﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ اﻳﻦ “ﭘﺮﻭﮊﻩ” ﺧﻮﺩ ﺭا ﺑﺮاﻱ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ و ﺟﻤﻊ ﻛﺮﺩﻥ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺮاﻱ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ و ﺳﺨﺘﻴﻬﺎﻳﺶ ﻳﻚ اﻣﺮ ﺿﺮﻭﺭﻱ اﺳﺖ.

اﻣﻴﺪﻭاﺭﻡ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻗﺮاﺭ ﺑﮕﻴﺮﺩ.

نویسنده : حمید ضیا

قناری کده 

نوید احمدی

از کودکی به قناری علاقه مند بودم و آواز قناری نیز در منزل ما طنین انداز بود . در نوجوانی به وبلاگ نویسی و طراحی سایت علاقه مند شدم و این حرفه را در پیش گرفتم ، گذشت و مجددا تعدادی قناری تهیه کردم و با نبود منبع آموزشی درست درمان به فکر ایجاد یک مرجع آموزشی اینترنتی در مورد قناری افتادم که از منابع معتبر تهیه شده باشد. اکنون این مرجع آموزشی "قناری کده" نام دارد.

مطالب مرتبط

معرفی دستگاه جوجه کشی قناری و پرندگان زینتی محصولی جدید از گروه صنعتی اسکندری : در سال 2019 محصول جدیدی از شرکت اسکندری با نام ایزی باتور 6 روانه بازار شد. این محصول نمونه ارتقاء یافته رقیب خارجی خود یعنی آرکام کره می باشد. ایزی باتور 6 با قابلیت های ویژه خود برای جوجه کشی از تخم نطفه دار پرنده های زینتی و اهلی مناسب می باشد. این دستگاه جوجه کشی حرفه ای وزن سبک و حجم کمی داشته و در هر مکانی به راحتی قابل استفاده است. تامین حرارت دستگاه با استفاده از المنت های نسوز و تامین رطوبت آن با استفاده از پمپ آب خارجی و پد سلولزی می باشد، بنابراین این دو مقدار به شکلی کاملا دقیق تامین خواهد شد. چرخش تخم ها در ایزی باتور 6 به صورت 360 درجه و با استفاده از شانه های همه کاره می باشد، بنابراین ضمن اینکه نیازی به تعویض شانه نخواهد بود، از هر تخمی با هر سایزی می توان جوجه کشی کرد. چرخش مداوم و 360 درجه تخم ها سبب افزایش راندمان جوجه کشی و درصد جوجه آوری بالا خواهد شد. تمامی فرایندهای جوجه کشی نظیر چرخش تخم، تهویه هوا، تامین حرارت و رطوبت مناسب توسط برد جوجه کشی هوشمند آن فراهم خواهد شد. برد جوجه کشی نصب شده بر روی دستگاه جوجه کشی ایزی باتور 6 قابلیت نمایش دقیق دما و رطوبت داخل دستگاه و محیط بیرون را دارد، هم چنین کاربر با استفاده از دکمه های روی صفحه قادر به تنظیم دقیق دما و رطوبت و روزهای جوجه کشی پرنده مورد نظر خود خواهد بود و وجود سنسور فوق العاده دقیق SHT و سنسور محیطی LM35 به سنجش دقیق دما و رطوبت داخل دستگاه و محیط بیرون کمک خواهد کرد. لازم است بدانید که سنسور SHT ساخت کمپانی SENSIRION  سوئیس بوده و به صورت همزمان دما و رطوبت را می سنجد و یکبار برای همیشه در کارخانه سازنده کالیبره شده است و بر خلاف سایر سنسور ها نیاز به کالیبراسیون مجدد نخواهد داشت. ایزی باتور 6 همانند تمامی محصولات گروه صنعتی اسکندری از یکسال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش بهره مند خواهد بود. وجود تیم مستقل خدمات پس از فروش و نمایندگی های معتبر در اکثر استان های کشور، امکان دسترسی به خدمات گارانتی ، تعویض و تعمیر را برای خریدار گرامی سهل تر خواهد نمود. برای خرید دستگاه جوجه کشی و کسب اطلاعات بیشتر در مورد محصولات شرکت اسکندری به وبسایت https://chicken-device.ir مراجعه فرمایید.

19 دیدگاه‌

 1. حمید گفت:

  باسلام قناری‌ها دوران لک و خیلی زود پشت سرگذاشتن و الان اول تیرماه نرامیخونن ماده ها کاغذجمع میکنن چطوری باید ببرمشون تولک یا نگهشون دارم تخم نزارن

 2. امير علي گفت:

  سلام من قناريم تو ي جايي هستش كه از همه طرف نور خورشيد ميتابه و مكانشم خيلي خنكه و قناري تو لك نميره وبيستو چارساعت ميخونه بايد چكار كنم كه بره تو تلك

 3. مجید کریمی ازیزد گفت:

  باتشکر از رهنمایهای خوبتون

 4. مجید کریمی ازیزد گفت:

  باسلام قنلری ماده دارم تاجوجش پانزده روزش میشه دوباره تخم میزاره حدود چهار بار تخم گذاشته چه کارش کنم بره تو لک اخر تا دو یا سه بار بیشتر نباید تخم کنه

 5. فرشید گفت:

  سلام خسته نباشین من قناریام تخم گذاشتن و متاسفانه جاشونو عوض کردم رو تخم ننشست بعد لانه رو برداشتم قناریا رو جدا نکردم الان ماده دوباره آماده تخم گذاریه اما نره انگار داره میره تو لک یکم پرهای سرش ریخته ولی خیلی کم ماده میشنه که نره جفت گیری کنه ولی نره فقط نگاش میکنه بنظرتون جداشون کنم یانه نوع قناریامم کولومبوس فنسی پرتقالی هستند؟

 6. صمیمانه از مطالب خوب سایتتون تشکر میکنم

 7. لیزر رفع مو زائد گفت:

  سلام و تشکر فراوان از سایت عالیتون. موفق باشید.

 8. سجاد گفت:

  سلام . قناری من سه هفتس خوندنش خیلی کم شده و حدودا یه هفتس که پراش میریزه . از طرفی پشتش بالا اومده . تو فصل اذر تو لک رفتن غیر طبیعیه . جفتش الان آمادست نمیدونم بندازمشون کنار هم یا نه . اگه راهنماییم کنیید ممنون میشم .

 9. علیرضا گفت:

  سایت خوب و اموزنده ای دارید
  با سپاس فراوان

 10. امیر نادری گفت:

  ممنونم از اطلاعات مفیدتون

 11. قیمت دوربین مداربسته گفت:

  ممنون از سایت خوبی که دارید

 12. حسین گفت:

  سلام جناب احمدی واقعا سایت خوب وآموزنده ای دارید عاشق این سایت هستم فقط بخاطراین که تبلیغات بیخود وجودندارد همش آموزنده است ببخشید سایتهای دیگه شده دکان بازار ممنون ازسایت خوب وآموزنده اتان

 13. سروش گفت:

  باسلام و خسته نباشید وتشکر فراوان
  ببخشید من ندونستم در کدوم بخش سوالم رو بپرسم چون در مورد مستی قناری سوال داشتم.
  خواستم بپرسم من یه قناری سوپر دارم که ۱ ماهه از تولک دراومده و بسیار مست آواز میخونه و الان فصل جفت اندازی نیست به نظرتون این نر تا فصل جفت اندازی خراب نمیشه یا به نظرتون راهی برای کم کردن مستی اون هست.
  ممنون

 14. محسن گفت:

  بسیار عالی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.