عکس جوجه قناری های اعضاء قناری کده

عکس جوجه قناری های یک تا 21 روزه اعضاء قناری کده 

www.Canary98.ir

قناری عکس قناری عکس جوجه قناری موزاییکی عکس جوجه قناری لیزارد عکس جوجه قناری گلاستر عکس جوجه قناری زیبا عکس جوجه قناری رسمی بلند عکس جوجه قناری رسمی عکس جوجه قناری چند روزه عکس جوجه قناری جیبوسو عکس جوجه قناری جیبر عکس جوجه قناری اوپال عکس جوجه قناری 10 روزه عکس جوجه قناری 1 روزه عکس جوجه قناری پرورش قناری

سلام دوستان ، تعدادی از اعضاء قناری کده عکس های جوجه های 1 تا 21 روزه خودشان را برای ما ارسال کردند ، در این پست به نمایش این جوجه قناری ها و سن آن ها می پردازیم .

جوجه قناری های یک روزه :

جوجه قناری رسمی تازه از تخم در آمده متعلق به خودم

قناری عکس قناری عکس جوجه قناری موزاییکی عکس جوجه قناری لیزارد عکس جوجه قناری گلاستر عکس جوجه قناری زیبا عکس جوجه قناری رسمی بلند عکس جوجه قناری رسمی عکس جوجه قناری چند روزه عکس جوجه قناری جیبوسو عکس جوجه قناری جیبر عکس جوجه قناری اوپال عکس جوجه قناری 10 روزه عکس جوجه قناری 1 روزه عکس جوجه قناری پرورش قناری

جوجه قناری رسمی بلند یک روزه متعلق به آقای مجید باقرشاهی :

قناری عکس قناری عکس جوجه قناری موزاییکی عکس جوجه قناری لیزارد عکس جوجه قناری گلاستر عکس جوجه قناری زیبا عکس جوجه قناری رسمی بلند عکس جوجه قناری رسمی عکس جوجه قناری چند روزه عکس جوجه قناری جیبوسو عکس جوجه قناری جیبر عکس جوجه قناری اوپال عکس جوجه قناری 10 روزه عکس جوجه قناری 1 روزه عکس جوجه قناری پرورش قناری

جوجه قناری موزاییکی یک روزه متعل به خودم :

قناری عکس قناری عکس جوجه قناری موزاییکی عکس جوجه قناری لیزارد عکس جوجه قناری گلاستر عکس جوجه قناری زیبا عکس جوجه قناری رسمی بلند عکس جوجه قناری رسمی عکس جوجه قناری چند روزه عکس جوجه قناری جیبوسو عکس جوجه قناری جیبر عکس جوجه قناری اوپال عکس جوجه قناری 10 روزه عکس جوجه قناری 1 روزه عکس جوجه قناری پرورش قناری

جوجه قناری های دو روزه :

جوجه قناری رسمی بلند دو روزه متعلق به آقای مجید باقر شاهی :

قناری عکس قناری عکس جوجه قناری موزاییکی عکس جوجه قناری لیزارد عکس جوجه قناری گلاستر عکس جوجه قناری زیبا عکس جوجه قناری رسمی بلند عکس جوجه قناری رسمی عکس جوجه قناری چند روزه عکس جوجه قناری جیبوسو عکس جوجه قناری جیبر عکس جوجه قناری اوپال عکس جوجه قناری 10 روزه عکس جوجه قناری 1 روزه عکس جوجه قناری پرورش قناری

جوجه قناری رسمی متعلق به آقای بهزاد پارسی :

در عکس هنگام تولد جوجه آخر را هم مشاهده میکنید

قناری عکس قناری عکس جوجه قناری موزاییکی عکس جوجه قناری لیزارد عکس جوجه قناری گلاستر عکس جوجه قناری زیبا عکس جوجه قناری رسمی بلند عکس جوجه قناری رسمی عکس جوجه قناری چند روزه عکس جوجه قناری جیبوسو عکس جوجه قناری جیبر عکس جوجه قناری اوپال عکس جوجه قناری 10 روزه عکس جوجه قناری 1 روزه عکس جوجه قناری پرورش قناری

جوجه قناری رسمی دو روزه متعلق به آقای حسام آموزگار :

قناری عکس قناری عکس جوجه قناری موزاییکی عکس جوجه قناری لیزارد عکس جوجه قناری گلاستر عکس جوجه قناری زیبا عکس جوجه قناری رسمی بلند عکس جوجه قناری رسمی عکس جوجه قناری چند روزه عکس جوجه قناری جیبوسو عکس جوجه قناری جیبر عکس جوجه قناری اوپال عکس جوجه قناری 10 روزه عکس جوجه قناری 1 روزه عکس جوجه قناری پرورش قناری

جوجه قناری جیبوسو دو روزه متعلق به آقای جواد خاکی :

قناری عکس قناری عکس جوجه قناری موزاییکی عکس جوجه قناری لیزارد عکس جوجه قناری گلاستر عکس جوجه قناری زیبا عکس جوجه قناری رسمی بلند عکس جوجه قناری رسمی عکس جوجه قناری چند روزه عکس جوجه قناری جیبوسو عکس جوجه قناری جیبر عکس جوجه قناری اوپال عکس جوجه قناری 10 روزه عکس جوجه قناری 1 روزه عکس جوجه قناری پرورش قناری

جوجه قناری های 4 روزه : 

جوجه قناری جیبوسو 4 روزه متعلق به آقای جواد خاکی :

قناری عکس قناری عکس جوجه قناری موزاییکی عکس جوجه قناری لیزارد عکس جوجه قناری گلاستر عکس جوجه قناری زیبا عکس جوجه قناری رسمی بلند عکس جوجه قناری رسمی عکس جوجه قناری چند روزه عکس جوجه قناری جیبوسو عکس جوجه قناری جیبر عکس جوجه قناری اوپال عکس جوجه قناری 10 روزه عکس جوجه قناری 1 روزه عکس جوجه قناری پرورش قناری

جوجه قناری های جیبوسو 5 روزه متعلق به آقای جواد خاکی :

قناری عکس قناری عکس جوجه قناری موزاییکی عکس جوجه قناری لیزارد عکس جوجه قناری گلاستر عکس جوجه قناری زیبا عکس جوجه قناری رسمی بلند عکس جوجه قناری رسمی عکس جوجه قناری چند روزه عکس جوجه قناری جیبوسو عکس جوجه قناری جیبر عکس جوجه قناری اوپال عکس جوجه قناری 10 روزه عکس جوجه قناری 1 روزه عکس جوجه قناری پرورش قناری

جوجه قناری جیبوسو 6 روزه متعلق به آقای جواد خاکی : 

قناری عکس قناری عکس جوجه قناری موزاییکی عکس جوجه قناری لیزارد عکس جوجه قناری گلاستر عکس جوجه قناری زیبا عکس جوجه قناری رسمی بلند عکس جوجه قناری رسمی عکس جوجه قناری چند روزه عکس جوجه قناری جیبوسو عکس جوجه قناری جیبر عکس جوجه قناری اوپال عکس جوجه قناری 10 روزه عکس جوجه قناری 1 روزه عکس جوجه قناری پرورش قناری

جوجه قناری موزاییکی 7 روزه متعلق به خودم : 

قناری عکس قناری عکس جوجه قناری موزاییکی عکس جوجه قناری لیزارد عکس جوجه قناری گلاستر عکس جوجه قناری زیبا عکس جوجه قناری رسمی بلند عکس جوجه قناری رسمی عکس جوجه قناری چند روزه عکس جوجه قناری جیبوسو عکس جوجه قناری جیبر عکس جوجه قناری اوپال عکس جوجه قناری 10 روزه عکس جوجه قناری 1 روزه عکس جوجه قناری پرورش قناری

جوجه قناری رسمی 7 روزه متعلق به حسام آموزگار : 

قناری عکس قناری عکس جوجه قناری موزاییکی عکس جوجه قناری لیزارد عکس جوجه قناری گلاستر عکس جوجه قناری زیبا عکس جوجه قناری رسمی بلند عکس جوجه قناری رسمی عکس جوجه قناری چند روزه عکس جوجه قناری جیبوسو عکس جوجه قناری جیبر عکس جوجه قناری اوپال عکس جوجه قناری 10 روزه عکس جوجه قناری 1 روزه عکس جوجه قناری پرورش قناری

جوجه قناری های جیبر 8 روزه متعلق به آقای امیر لطفی : 

قناری عکس قناری عکس جوجه قناری موزاییکی عکس جوجه قناری لیزارد عکس جوجه قناری گلاستر عکس جوجه قناری زیبا عکس جوجه قناری رسمی بلند عکس جوجه قناری رسمی عکس جوجه قناری چند روزه عکس جوجه قناری جیبوسو عکس جوجه قناری جیبر عکس جوجه قناری اوپال عکس جوجه قناری 10 روزه عکس جوجه قناری 1 روزه عکس جوجه قناری پرورش قناری

جوجه قناری های موزاییکی 8 روزه :

قناری عکس قناری عکس جوجه قناری موزاییکی عکس جوجه قناری لیزارد عکس جوجه قناری گلاستر عکس جوجه قناری زیبا عکس جوجه قناری رسمی بلند عکس جوجه قناری رسمی عکس جوجه قناری چند روزه عکس جوجه قناری جیبوسو عکس جوجه قناری جیبر عکس جوجه قناری اوپال عکس جوجه قناری 10 روزه عکس جوجه قناری 1 روزه عکس جوجه قناری پرورش قناری

جوجه قناری های رسمی 12 روزه متعلق به آقای شهریار اسماعیلی : 

قناری عکس قناری عکس جوجه قناری موزاییکی عکس جوجه قناری لیزارد عکس جوجه قناری گلاستر عکس جوجه قناری زیبا عکس جوجه قناری رسمی بلند عکس جوجه قناری رسمی عکس جوجه قناری چند روزه عکس جوجه قناری جیبوسو عکس جوجه قناری جیبر عکس جوجه قناری اوپال عکس جوجه قناری 10 روزه عکس جوجه قناری 1 روزه عکس جوجه قناری پرورش قناری

جوجه قناری موزاییکی 13 روزه :

قناری عکس قناری عکس جوجه قناری موزاییکی عکس جوجه قناری لیزارد عکس جوجه قناری گلاستر عکس جوجه قناری زیبا عکس جوجه قناری رسمی بلند عکس جوجه قناری رسمی عکس جوجه قناری چند روزه عکس جوجه قناری جیبوسو عکس جوجه قناری جیبر عکس جوجه قناری اوپال عکس جوجه قناری 10 روزه عکس جوجه قناری 1 روزه عکس جوجه قناری پرورش قناری

جوجه قناری اوپال 15 روزه متعلق به فریدون محبی :

قناری عکس قناری عکس جوجه قناری موزاییکی عکس جوجه قناری لیزارد عکس جوجه قناری گلاستر عکس جوجه قناری زیبا عکس جوجه قناری رسمی بلند عکس جوجه قناری رسمی عکس جوجه قناری چند روزه عکس جوجه قناری جیبوسو عکس جوجه قناری جیبر عکس جوجه قناری اوپال عکس جوجه قناری 10 روزه عکس جوجه قناری 1 روزه عکس جوجه قناری پرورش قناری

جوجه قناری های لیزارد 15 روزه متعلق به احمد جدی پور :

قناری عکس قناری عکس جوجه قناری موزاییکی عکس جوجه قناری لیزارد عکس جوجه قناری گلاستر عکس جوجه قناری زیبا عکس جوجه قناری رسمی بلند عکس جوجه قناری رسمی عکس جوجه قناری چند روزه عکس جوجه قناری جیبوسو عکس جوجه قناری جیبر عکس جوجه قناری اوپال عکس جوجه قناری 10 روزه عکس جوجه قناری 1 روزه عکس جوجه قناری پرورش قناری

جوجه قناری های موزاییکی 15 روزه : 

قناری عکس قناری عکس جوجه قناری موزاییکی عکس جوجه قناری لیزارد عکس جوجه قناری گلاستر عکس جوجه قناری زیبا عکس جوجه قناری رسمی بلند عکس جوجه قناری رسمی عکس جوجه قناری چند روزه عکس جوجه قناری جیبوسو عکس جوجه قناری جیبر عکس جوجه قناری اوپال عکس جوجه قناری 10 روزه عکس جوجه قناری 1 روزه عکس جوجه قناری پرورش قناری

جوجه قناری های گلاستر 17 روزه متعلق به آقای احمد چدی پور : 

قناری عکس قناری عکس جوجه قناری موزاییکی عکس جوجه قناری لیزارد عکس جوجه قناری گلاستر عکس جوجه قناری زیبا عکس جوجه قناری رسمی بلند عکس جوجه قناری رسمی عکس جوجه قناری چند روزه عکس جوجه قناری جیبوسو عکس جوجه قناری جیبر عکس جوجه قناری اوپال عکس جوجه قناری 10 روزه عکس جوجه قناری 1 روزه عکس جوجه قناری پرورش قناری

جوجه قناری های گلاستر 18 روزه متعلق به آقای احمد جدی پور : 

قناری عکس قناری عکس جوجه قناری موزاییکی عکس جوجه قناری لیزارد عکس جوجه قناری گلاستر عکس جوجه قناری زیبا عکس جوجه قناری رسمی بلند عکس جوجه قناری رسمی عکس جوجه قناری چند روزه عکس جوجه قناری جیبوسو عکس جوجه قناری جیبر عکس جوجه قناری اوپال عکس جوجه قناری 10 روزه عکس جوجه قناری 1 روزه عکس جوجه قناری پرورش قناری

قناری عکس قناری عکس جوجه قناری موزاییکی عکس جوجه قناری لیزارد عکس جوجه قناری گلاستر عکس جوجه قناری زیبا عکس جوجه قناری رسمی بلند عکس جوجه قناری رسمی عکس جوجه قناری چند روزه عکس جوجه قناری جیبوسو عکس جوجه قناری جیبر عکس جوجه قناری اوپال عکس جوجه قناری 10 روزه عکس جوجه قناری 1 روزه عکس جوجه قناری پرورش قناری

جوجه قناری دارچینی – سرخ 18 روزه متعلق به آرش نظری :

قناری عکس قناری عکس جوجه قناری موزاییکی عکس جوجه قناری لیزارد عکس جوجه قناری گلاستر عکس جوجه قناری زیبا عکس جوجه قناری رسمی بلند عکس جوجه قناری رسمی عکس جوجه قناری چند روزه عکس جوجه قناری جیبوسو عکس جوجه قناری جیبر عکس جوجه قناری اوپال عکس جوجه قناری 10 روزه عکس جوجه قناری 1 روزه عکس جوجه قناری پرورش قناری

جوجه قناری دارچینی – سرخ 19 روزه متعلق به آرش نظری :

قناری عکس قناری عکس جوجه قناری موزاییکی عکس جوجه قناری لیزارد عکس جوجه قناری گلاستر عکس جوجه قناری زیبا عکس جوجه قناری رسمی بلند عکس جوجه قناری رسمی عکس جوجه قناری چند روزه عکس جوجه قناری جیبوسو عکس جوجه قناری جیبر عکس جوجه قناری اوپال عکس جوجه قناری 10 روزه عکس جوجه قناری 1 روزه عکس جوجه قناری پرورش قناری

جوجه قناری ها استافورد 21 روزه متعلق به جناب علی کلهر :

قناری عکس قناری عکس جوجه قناری موزاییکی عکس جوجه قناری لیزارد عکس جوجه قناری گلاستر عکس جوجه قناری زیبا عکس جوجه قناری رسمی بلند عکس جوجه قناری رسمی عکس جوجه قناری چند روزه عکس جوجه قناری جیبوسو عکس جوجه قناری جیبر عکس جوجه قناری اوپال عکس جوجه قناری 10 روزه عکس جوجه قناری 1 روزه عکس جوجه قناری پرورش قناری

ممنون از دوستانی گه عکس های خودشون رو ارسال کرذند .

اگر شما هم دوست دارید قناری هایتان در قناری کده به نمایش گذاشته شود میتوانید عکس های خودتون رو به آدرس ایمیل : ahmadi0311@gmail.com ارسال کنید .

ممنون از توجهتون

منبع : قناری گده

نوید احمدی

از کودکی به قناری علاقه مند بودم و آواز قناری نیز در منزل ما طنین انداز بود . در نوجوانی به وبلاگ نویسی و طراحی سایت علاقه مند شدم و این حرفه را در پیش گرفتم ، گذشت و مجددا تعدادی قناری تهیه کردم و با نبود منبع آموزشی درست درمان به فکر ایجاد یک مرجع آموزشی اینترنتی در مورد قناری افتادم که از منابع معتبر تهیه شده باشد. اکنون این مرجع آموزشی "قناری کده" نام دارد.

مطالب مرتبط

دستگاه جوجه کشی قناری یک محصول کاملا متفاوت از گروه صنعتی اسکندری ویژه جوجه کشی از پرندگان گران قیمت و زینتی از جلمه قناری ، فنچ ، انواع نژاد طوطی ، کاسکو ، عروس هلندی ، طاووس ، انواع نژاد خروس لاری و ...می باشد. این محصول با نام تجاری Easy Bator 6 یک محصول کاملا صادراتی و قابل رقابت با نمونه های خارجی علی الخصوص آرکام کره بوده و تمامی قطعات این دستگاه جوجه کشی به جز سنسور دستگاه ساخت کشور مالزی و بسیار با کیفیت می باشد. بدنه ای از جنس ABS ضد اشعه مضر خورشید ، شفاف و بسیار مقاوم در برابر ضربه . برد این محصول از آخرین تکنولوژی روز دنیا یعنی هوش مصنوعی با سیستم فاز منطقی طراحی گردیده است. سه نمایشگر دما ، رطوبت و روز شمار بر روی برد گنجانده شده است. دو سنسور داخلی ( SHT SENSIRION ) ساخت کشور سوئیس و سنسور خارجی در این محصول برای سنجش دما و رطوبت قرار گرفته است. سیستم بروز شده تامین رطوبت ویژه جوجه کشی از پرندگان زینتی یعنی سیستم تامین رطوبت پد سلولوزی با تکنولوژی نانو به همراه پمپ آب خارجی از دست آوردهای گروه صنعتی اسکندری در صنعت جوجه کشی می باشد . دستگاه جوجه کشی حرفه ای ایزی باتور 6 نسل جدید از دستگاه های جوجه کشی خانگی می باشد که توسط گروه صنعتی اسکندری بعد از سه سال تحقیق و توسعه تولید و روانه بازار های داخلی و خارجی گردیده است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این محصول به وبسایت رسمی گروه صنعتی اسکندری www.chicken-device.ir مراجعه فرمایید.

دستگاه جوجه کشی قناری

22 دیدگاه‌

 1. mahdad گفت:

  کتختهلعدحتتعدحنغفرنمحتغغذپن

 2. mahdad گفت:

  ببخشید اشتباه نوشتم تجربه ی زیادی ندارم

 3. mahdad گفت:

  سلام من تجربه ی زیادی در زمینه ی جوجه کشی وارد نیستم شنیدم که میگن اگه جوجه ها در یک موقع در نیان نر و ماده بهشون دون نمیدن باید چیکار کنم که تخم ها هم زمان در بیان

 4. رضا گفت:

  اساتید محترم لطفا زودتر بگید من.چیکار کنم ممنون

 5. رضا گفت:

  سلام من قناریم ۴ تا تخم گذاشت که دوتاش درومدن دوتا دیگش باید دیروز و امروز در میومدن ولی الان شب شده بازم خبری نیست باید چیکار کنم?
  جوجه اول درومد فرداش دومی پس فرداش هیچی امروزم که باید چهارمی در میومد اما نیومد
  تو رو خدا بگی چیکار کنم خیلی اعصابم خورده راهی هست کاری کنم? تخما مطمئنم نطفه داشته حتی رنگ تخما مثل هم بود همش بعد چند روز که گذاشته شدن تیره شدن یکم که نشونه نطفس
  خواهشا بگید چیکار باید بکنم?

 6. سجاد. گفت:

  سلام. ميخواستم بدونم اگه جوجه قناري يكي دو روزه تهيه كنم به چه شكل ازش مراقبت كنم و تغذيه اش چجوري باشد؟ كلا ميخوام بدونم كار سختيه شدنيه اصن؟؟ سپاس

 7. احمد گفت:

  سلام و خسته نباشید.من میخوام قناری بخرم که آواز خوب بخوته چه نژادی باشه .ممنون لطفا راهنمایی کنید

 8. محمد رضا گفت:

  سلام. قناری های من جفت خوردن .هودود۲۰روزپیش دوتا تخم گزاشتن بعد جوجه ها که درآمدن بعددوروزمردن.
  حالا دیگه نمی دونم باهم جفت خوردن یانه برای اینکه تخم زیاد بزارن ویتامیD.E به هشون بدم یانه .
  برای عید جفت می خورند یانه.باتشکرازشما .

 9. ناشناس گفت:

  سلام. قناری های من جفت خوردن .هودود۲۰روزپیش دوتا تخم گزاشتن بعد جوجه ها که درآمدن بعددوروزمردن.
  حالا دیگه نمی دونم باهم جفت خوردن یانه برای اینکه تخم زیاد بزارن ویتامیD.E به هشون بدم یانه .
  برای عید جفت می خورند یانه.باتشکرازشما .

 10. همه سايتتون خوب بوى منم امروؤ هر ۴ تا جوجم به ىنيا آمدند . اگه میشه لطفن بهم بگید چه ویتامینی بهشون بدم
  ممنون میشم؟

 11. معین گفت:

  لطفا جواب بدید…

 12. معین گفت:

  با سلام…آیا میشه به جوجه های به قناری هایی که جوجه ۴ روزه دارند تو آبشون قطره مولتی ویتامین ریخت؟؟؟

 13. رضا گفت:

  چرا به جوجه غذا نمیدن تشکر

 14. محمد مهدی گفت:

  ببخشید آیا راهی وجود دارد که از قناری بشه حداکثر جوجه ها از تخم های گذاشته شده را گرفت مثل دوستان در بالا که حداکثر جوجه ها را گرفت اند چون من تا حالا بیشتر از دو جوجه را نگرفتم .

 15. بهزاد گفت:

  سلام دوست عزیز میشه بدونم حتما باید زمانی که قناری تخم میزار جای تخمارو باید با تخم پوچ عوض کرد یا نه

 16. a.lotfi گفت:

  ممنونم از راهنمایی دوست خوبم mohammad98

 17. a.lotfi گفت:

  با عرض سلام به تمام دوستان قناری دوست
  یک سوال داشتم من دو بار از قناری هایم جوجه گرفتم که در سری اول جوجه ها تا ۱۵ روز دوام اورده و سپس بطور اتفاقی مشاهده کردم برای دریافت غذا از والدینشان تلاشی نمی کنند پس از مشاهده لانه دیدم دوتا از آنان مرده و یکی باقی مانده که فردای آن روز آن یکی هم مرد

  سری بعد دو جوجه حاصل شد که هر دو انان به سن
  ۳۰ روزگی رسیدند و حتی کف قفس هم می آمدند یک روز مشاهده کردم که یکی از انان حالت فلجی پیدا کرده و فقط می تواند روی پایش بشیند و دیگری هم به همین شکل و روز بعد این دو جوجه مردند
  می خواستم دلیل این دوبار جوجه کشی ناموفق را جویا شم اینکه بدون هیچ علتی جوجه ها میمردند یکی از دوستان پیشنهاد کرد که در سری بعد جوجه ها را واکسینه کنم حالا نظر شما چیست و علت چیست؟
  آیا بهتره دفعه بعد جوجه ها را خودم به صورت دستی تغذیه کنم یا خیر ؟

  • mohammad98 گفت:

   سلام دوست عزیز
   مرگ جوجه ها در سری اول عوامل مختلف و زیادی می تونه داشته باشه که باید دقیق تر بررسی بشه تا علت این موضوع کشف بشه . اما جوجه های سری دوم ممکنه به علت کمبود یک نوع ماده غذایی خاصی باشه که باعث مرگ جوجه شده یا عوامل ژنتیکی .
   در هر صورت اگر سوال خودتون را در انجمن مطرح کنید ، مطمءن باشید به پاسخ بهتر و کامل تری می رسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.