قناری کده | پرورش و نگهداری

تبلیغات

فروشگاه قناری کده
موضوعات

کانال رسمی قناری کده در تلگرام

کانال رسمی وب سایت قناری کده در تلگرام راه اندازی شد.

telegram-canary

سلام دوستان ، کانال رسمی وب سایت قناری کده در تلگرام راه اندازی شد . به منظور پیوستن به این کانال و دریافت آخرین مقالات ، عکس ها و مطالب مربوط به قناری لینک زیر را باز کنید و گزینه Join یا عضویت را انتخاب کنید .

ورود به کانال رسمی قناری کده در تلگرام

 

نکته : برای عضویت در کانال های تلگرام باید آخرین ورژن از این نرم افزار را در اختیار داشته باشید . در ضمن قناری کده به غیر از این کانال در تلگرام و گروه فیسبوک در هیچ یک از شبکه های ارتباطی گروه دیگری ندارد.

اگردر این زمینه با مشکلی برخوردید میتوانید از طریق شماره زیر در تلگرام با من در ارتباط باشید : لطفا برای مشکلات قناری ها زیر مطالب سایت نظر ارسال کنید و از تماس گرفتن خود داری کنید. ممنون

09300098311 نوید احمدی

  آدرس لینک جهت کپی و اشتراگ گزاری با دوستانتان :

https://telegram.me/canary98

منتظر شما عزیزان هستیم…

قناری کده

پیشگیری و درمان شپشک قناری

علائم ، پیشگیری و درمان شپشک قناری

www.Canary98.ir

مبارزه با شپشک قناری قناری علایم شپشک علائم ، پیشگیری و درمان شپشک قناری ضد شپشک قناری شناخنت شپشک قناری شپشک قناری شپش قناری رفع شپشک قناری راه درمان شپشک قناری درمان شپشک قناری درمان شپشک درمان شپش قناری درمان شپش حمله شپش به قناری پیشگیری از شپشک قناری آیورمکتین ضد شپش Prevention and treatment of pediculosis Canary

ﺑﺎ ﺳﻼﻡ ﺧﺪﻣﺖ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ
ﻣﺪﺗﯽ ﻫﺴﺖ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﭘﺴﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍﺟﺐ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﭙﺶ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺮﮒ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﻣﯿﺬﺍﺭﻥ ﮐﻪ ﺑﺎﺯ ﻣﻨﻮ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺍﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﮐﻤﯽ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮﯼ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺭﺍﻩ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﺩﻥ ﺑﻬﺘﺮ ﻭ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺭﺍﻩ ﺭﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﻫﻨﺪ !
ﺷﭙﺶ ﻫﺎ ﻭ ﻧﻮﻉ ﺍﻧﻬﺎ :
ﺷِﭙِﺶ ﯾﮏ ﺭﺍﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺣﺸﺮﺍﺕ ﺍﺳﺖ . ﺷﭙﺶ ﻫﺎﺍﻧﮕﻞ ﺧﺎﺭﺟﯽ، ﺩﺍﯾﻤﯽ ﻭ ﺍﺟﺒﺎﺭﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺍﺟﺒﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺑﺪﻥ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﺎﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ .
ﺩﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﻭ ﻧﻮﻉ ﺷﭙﺶ ﻫﺎ :
۱ : ﺁﻧﻮﭘﻠﻮﺭﺍ (Anoplura ) ﯾﺎ ﺷﭙﺶﻫﺎﯼ ﮔﺰﻧﺪﻩ- ﻣﮑﻨﺪﻩ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﭙﺶﻫﺎﯼ ﺑﺪﻥ ﻭ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﺮﻣﮕﺎﻫﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ . ( ﺷﭙﺶ ﻣﮑﻨﺪﻩ )
۲: -ﺍﯾﺴﮑﻨﻮﺳﺮﺍ ( Ischnocera ) ﮐﻪ ﺷﭙﺶ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳﺖ . ( ﺳﺴﺖﺷﺎﺧﺎﻥ )
۳: ﺁﻣﺒﻠﯽﺳﺮﺍ (Amblycera ) ﮐﻪ ﺷﭙﺶ ﺟﻮﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﯾﺮ ﺭﺍﺳﺘﻪﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺩﻫﺎﻧﯽ ﺍﯾﻦ ﺷﭙﺶ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺍﺯ ﭘﻮﺳﺖ ﻭ ﭘﺮ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺷﭙﺶ ﻫﺎ ﻭ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﺍﻧﻬﺎ :
ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺁﻧﻬﺎ ۳ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ، ﻧﻤﻒ ﻭ ﺑﺎﻟﻎ ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ .
ﺗﺨﻢ ﺷﭙﺶ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ ﻭ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻧﯿﺖ ( Nit ) ﯾﺎ ( ﺭﺷﮏ ) ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ . ﺩﺭ ﯾﮏ ﻃﺮﻑ ﺗﺨﻢ ﺩﺭﭘﻮﺵ ﯾﺎ ﺍﭘﺮﮐﻮﻟﻮﻡ ( Operculum ) ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺭﯾﺰﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﻫﻮﺍ ﺑﻪ ﻧﻤﻒ ﻣﯽﺭﺳﺪ ﻭﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﻒ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺍﯾﻦ ﺩﺭﭘﻮﺵ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽﺷﻮﺩ .
ﻧﻤﻒ ﺩﺍﺭﺍﯼ ۳ ﻣﺮﺣﻠﻪﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮﻥﺧﻮﺭﺍﮐﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﻮﺩ . ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﻒ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮﻧﺨﻮﺍﺭﯼ ﮐﻨﺪ ﻭﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ۲۴ ﺳﺎﻋﺖ ﻏﺬﺍ ﺑﻪ ﺷﭙﺶ ﺑﺎﻟﻎ ﻧﺮﺳﺪ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺭﻭﺩ .
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺩﻟﯿﻠﯽ ﺗﺨﻢ ﺷﭙﺶ ﺗﺎ ۱ ﻣﺎﻩ ﺑﺎﺯ ﻧﺸﻮﺩ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎﺯ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﺩﺭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺩﻣﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﭙﺶ ﺣﺪﻭﺩ ۲۹ ﺗﺎ ۳۰ ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮﺍﺩ ﺍﺳﺖ

ﻋﻼﯾﯿﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﭙﺶ ﻫﺎ :
۱: ﺭﯾﺨﺘﻦ ﭘﺮ ﻫﺎ ﻭ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﭘﺮﻫﺎﯼ ﺑﺪﻥ ﻗﻨﺎﺭﯼ ﻫﺎ
۲: ﭘﻒ ﮐﺮﺩﻥ ﻗﻨﺎﺭﯼ ﻭ ﮐﻢ ﺗﺤﺮﮐﯽ ﻭ ﺧﺎﺭﺵ ﭘﺮﻫﺎ
۳: ﻻﻏﺮ ﺷﺪﻥ ﻗﻨﺎﺭﯼ

ﻃﺮﯾﻘﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮﯼ :
۱: ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻗﻔﺲ ﻭ ﻟﻮﺍﺯﻡ
۲: ﻭﺍﺭﺩ ﻧﮑﺮﺩﻥ ﻗﻨﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﺭﺷﮕﺎﻩ ﻭ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎ

ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺩﺭﻣﺎﻥ :
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻗﻄﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﺿﺪ ﺷﭙﺶ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﻃﯿﻮﺭ ﻭ ﺩﺍﻣﯽ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﻭ ﻧﻮﻉ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻭ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ
ﺩﺍﺭو ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ :

۱: آﯾﻮرمکتین (ایوﮐﺘﯿﻦ) ۱ % , ﻋﺮﻓﺎﻣﮑﺘﯿﻦ و سایر دارو هایی که پسوند اکتین را دارا میباشند. بهتر است از همان آیورمیکتین (ایوکتین) 1% استفاده کنید ، اکثر دارو خانه های دامپزشکی دارند پس بهتره از همین داروخانه ها خریداری کنید .

مبارزه با شپشک قناری قناری علایم شپشک علائم ، پیشگیری و درمان شپشک قناری ضد شپشک قناری شناخنت شپشک قناری شپشک قناری شپش قناری رفع شپشک قناری راه درمان شپشک قناری درمان شپشک قناری درمان شپشک درمان شپش قناری درمان شپش حمله شپش به قناری پیشگیری از شپشک قناری آیورمکتین ضد شپش Prevention and treatment of pediculosis Canary
۲:  ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺳﭙﺮﯼ ﻫﺎﯼ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﻫﺎﯼ ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺎﺑﺮﻧﯿﻞ

ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ :
۱: ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﯾﻪ ﻧﻮﻉ ﺍﺯ ﻗﻄﺮﻩ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺸﺖ ﮔﺮﺩﻥ ﻗﻨﺎﺭﯼ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ۱ ﻗﻄﺮﻩ ﭘﺸﺖ ﮔﺮﺩﻥ ﻭ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺩﺭ ۱۵ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ
۲ : ﺍﺳﭙﺮﯼ ﮐﺮﺩﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺤﯿﻂ ﻭ ﻗﻔﺲ ﻫﺎ ﻭ ﺷﺴﺘﺸﻮﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺑﺎ ﺍﺏ ﺟﻮﺵ ﻭ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺤﯿﻂ ﻭ ﺍﺳﭙﺮﯼ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺤﯿﻂ ﺍﺗﺎﻕ ﻭ ﺳﺎﻟﻦ ( 3 روز بعد از انداختن اولین قطره پشت گردن قناری )

ﻣﻮﻓﻖ ﻭ ﻣﻮﯾﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﺍﺣﻤﺪ ﺟﺪﯼ ﭘﻮﺭ

***

لینک زیر به شما در یافتن شپشک ها و مطمئن شدن از وجود آن ها کمک میکند .

نشانه های شپشک در قناری تست وجود شپشک در سالن

منبع : قناری کدهنظر شما دوست عزیز در مورد این مطلب چیست ؟

در قسمت نظرات (پایین صفحه) نظر خودتون رو بنویسید.

اگر انتقاد یا پیشنهاد و نقطه نظری هم دارید خوشحال میشم نظرتون رو بدونم. با تشکر

نویسنده: نوید احمدی
تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۰۸
بازدید: 103794
106 دیدگاه
فردین گفت:

Thumb up 2 Thumb down 1

سلام آقا نوید
متاسفانه همونطور ک شما گفتید تخم قناریها خراب شدن بخاطره شپشک حالا میخواستم بدونم بجز قطره ک ب پشت گردنشون ریختم و با اسپری هم همه وسایل و قفسو ضدفونی کردم واسه باره دوم ک چالو میخوام بذارم لازمه زیره الیاف داخل چال هم پودر بریزم؟اگه آره چه پودری؟درضمن الیاف استفاده شده درچال از الیاف پیشنهاد شده خوده شماس.باتشکر از زحمات شما دوست عزیز

فردین گفت:

Thumb up 1 Thumb down 2

سلام،آقا نوید خواهشن اگه میشه زودتر جواب بدید و یه سواله دیگه اینکه روی پاهای قناری هام پینه های سیاه رنگی بوجود اومده ک درابتدا خیلی کوچیک وکم بودن این پینه های سیاه ولی ب مرور دارن بیشتر میشن بخصوص درقسمت ساق و روی انگشتان پاها واینکه بعضی از قناریها بازدن نوک ب این پینه ها باعث قرمزی وخونی شدنشون میشن خواستم بدونم جهت درمان چیکار باید کرد!باتشکر از سایت خوبتون

عليرضا گفت:

Thumb up 0 Thumb down 0

سلام من جوجه قناري دارم چيکار کم آ وازيادگيره البه من قناري نرندار م که بهش آواز ياد بده

علیرضا گفت:

Thumb up 2 Thumb down 4

ممنون از سایت شما من یک جفت قناریم شپشک زده و از بقیه قناری هام جداش کردم الان پنج تخم داره که چهارتاش پره و دو سه روز دیگه جوجه میکنه الان چه کار کنم که هم جوجه بی شپش بگیرم ازشون و هم خودشون بی شپش باشن ممنون میشم زود مشکلمو با جواب دادن حل کنین

محمد علی گفت:

Thumb up 1 Thumb down 1

سلام با تشکر از سایت زیباتون ،آیا میشه تخم قناری را زیر مرغ عشق گذاشت وآیا مرغ عشق پس از باز شدن جوجه ها می تواند به جوجه ها غذا بدهد؟

فردین گفت:

Thumb up 0 Thumb down 1

سلام،آقا نوید پس چرا نیستید؟خواهشن اگه مقدوره جوابه دوتا سوالمو یخورده زودتر بدید ک خدای نکرده مشکلی واسه قناری هام پیش نیاد دمد گرم بابت تمومه زحماتد دوست عزیز

سعید گفت:

Thumb up 4 Thumb down 2

راه تشخیص جوجه نر ازماده رالطفا بگویید

سعید گفت:

Thumb up 1 Thumb down 1

من یکماه پیش ۲۰عددجوجه قناری خریدم که ۱۵الی۱۶تای آنها ریزه خونی میکنندوسن اونها بین ۲الی ۳ماهه هستند. آیا همه آنهایی که ریزه خونی میکنند نر صد درصد هستند یا خیر؟ باتشکر

سهیل گفت:

Thumb up 0 Thumb down 0

سلام خسته نباشید توی پنبه تخم ها و روی دیواره ی لانه یه چیزای ریز سیاه و سفید هست که فکر کنم شپش باشه ولی جوجه ها هیچ مشکلی ندارن فعلا که ۹ روزه ان میشه راهنمایی کنید ؟

سروش گفت:

Thumb up 0 Thumb down 1

با سلام وخسته نباشید وتشکر فراوان
بنده یه جفت قناری دارم که آماده .آماده هستن هر دو قناری ولی امروز دیدم که شپش دارند وسریع یک قطره آیرومکتین پشت گردنشون و پشت دمشون ریختم خواستم بپرسم به نظرتون میتونم اون هارو جفت کنم یا نه اگر جفتشون کنم جوجه ها سالم در مییان یا به دلیل اثر سم بودن آیرومکتین اونها میمیرند؟
با تشکر

مجید گفت:

Thumb up 0 Thumb down 0

سلام من به قناری هام از این دارو زدم همشون سالمن ولی یکیشون به شدت ضعیف شد و مرد دلیلش چیه ؟؟؟؟اگ این اتفاق دوباره افتاد چیکار کنم؟ ؟؟؟

SaeidGibber گفت:

Thumb up 0 Thumb down 0

با سلام
من دیروز متوجه شدم که یکی از قناری هام شپشک داره، بهش دارو ایوکتین زدم، ۱قطره پشت گردن.
ولی نیم بعد اینکه قطره رو بهش زدم خیلی خیلی شدید داره خودش رو میخارونه، چون تا قبل زدن دارو اینطوری نبود
خواستم ببینم دلیلش چیه؟
بعدش آبتنی کنه اشکالی نداره؟
ممنون میشم جواب بدین

علی گفت:

Thumb up 0 Thumb down 1

سلام . من یه مرغ عشق ماده دارم .دیروز تخم گذاشته . بعداز تخم گذاشتن شل. و ول شده .اصن تو لونهدنمیره بیشتر اوقات هم با دهت نفس میکشه .بعضی وقت هاهم نوکش رو قلاب میکنه به مبله قفس جند دقیقه نگه میداره . خواستم بدونم مشکلش چیه . ممنون

mostafa گفت:

Thumb up 0 Thumb down 0

با اجازه آقانوید.دوست عزیز احتمالا از فشاریه ک واسه تخم گذاری متحمل شده هستش از برگ کاهو یا تخم کاهواسفاده کنین واسه راحت تر تخم گذاشتن.(مرغ عشق دوروز ی بار تخم میزاره)

محمد گفت:

Thumb up 0 Thumb down 1

سلام
جوجه قناری های من قسمت ران پاشون شپشک زباد گرفته حتما باید دارو رو پشت گردن بمالم؟

محمد گفت:

Thumb up 0 Thumb down 1

قیمت دارو تو بازار چنده؟

mostafa گفت:

Thumb up 2 Thumb down 0

با اجازه آقا نوید.گرون نیس

باران گفت:

Thumb up 0 Thumb down 1

سلام با چه سمی قس قناری رو سم پاشی کنم اخه زیادن حتی تا پارچه کف قس الوده به این شپشک های قرمز رنگ شدن چیکارکنم ة سم آیو کتین ؟ پیکار کنم تاریشه کن شن؟

امیر خوارزمی گفت:

Thumb up 0 Thumb down 0

سلام خسته نباشید داداش من امروز میله هارو تمیز میکردم که یدونه شپشک دیدم از این قرمزا قناریمم جفت خورده رو جوجس به تموم قناریام ۱ قطره به گردنش و یه قطره زیر بال هاش زدم ولی نمیتونم دیگه ضد عفونی کنم چون رو جوجن فقط میله هارو شستم بعد یه قناری داشتم قفسش افتاد کلا نمیتونه رو پاهاش واسته نگاه کردم شکستگی ندیدم نمیدونم دیگه چیکار کنم لطفا کمکم کنید

ناشناس گفت:

Thumb up 0 Thumb down 0

باسلام وخسته نباشید میخواستم بدونم سمی که گفتین برای نوزاد ۵ماهه ضرری نداره

reza گفت:

Thumb up 0 Thumb down 0

سلام من تمام قفس هام شپشی شده بالای ده قفس امکان شپشس شدن محیط اتاق هم هست ممنون میشم اگه پاسخ دهید

مجید گفت:

Thumb up 5 Thumb down 3

سلام آقا نوید خسته نباشی داداش.من یه قناری پرتغالی نر تازه گرفتم ک اول سرش پراش ریخته بوث الانم پرای گردنش ریخته تولکم هست بنظرتون دلیلش چیه؟من خودم بدنم خارشک گرفته

احسان ضیایی گفت:

Thumb up 4 Thumb down 1

سلام من همه قناری هام بدنشون لاغر شده به صورتی که پوست کنار گردن و روی کمرشون از گوشت جداشده و معلومه چند تاشون هم پرهاشون ریخته و کامل تا بالای پا لخت شده میخوام بدونم این علائم شپشک هست یا نه و راه درمان رو لطف کنید بگید ممنون از سایت خوبتون

Thumb up 5 Thumb down 5

باسلام خدمت دوستان من از این قطره که شما گفتید زدم.یک قطره زدم همون جایی که قطره زده بودم پشت گردن قناری پرهاش ریخت و دیگه در نیومد از یه دکتر دام پزشک باتجربه پرسیدم گفتش این قطره فقط برای مرغ استفاده میشه نباید میزدی نظر شما چیه ؟

اميرحسين شاهي گفت:

Thumb up 1 Thumb down 1

سلام و باتشكر از سايت پر محتواتون يه سوال در مورد عروس هلندي دارم
اين عروس هلندي هاي من همش خودشون رو ميخارونند زير بالش لخت شده و خيلي قرمزه و همش هم تا يه جا ميشينه شروع ميكنن به خاروندن قفسشون هم كاسكويي يعني مشكل جا نداره يه راهكار بي زحمت به من بديد

داود گفت:

Thumb up 2 Thumb down 1

يه سوا ل قناري نر من يك روز در ميون ميخونه ميخواستم علت و جويا بشم

سحر گفت:

Thumb up 4 Thumb down 3

سلام. به گردن قناری هام دو قطره داروی ضد شپشivmزدم.خیلی گردنشونو میخارونن. مشکلی پیش نیاد؟؟؟

ناشناس گفت:

Thumb up 11 Thumb down 19

آیا این شپش به انسان سرایت می‌کند کند؟

سام گفت:

Thumb up 4 Thumb down 1

با سلام و عرض ادب خدمت اقا نوید اقا نوید من یه جفت قناری دارم مادهه حماله نره گلاستر چرا مادهه پرا نررو می کنه?

Sam گفت:

Thumb up 1 Thumb down 0

با سلام و عرض ادب خدمت اقا نوید اقا نوید من یه جفت قناری دارم مادهه حماله نره گلاستر چرا مادهه پرا نررو می کنه?

مسعودکارگر گفت:

Thumb up 1 Thumb down 0

سلام اطلاعات خیلی خوبی ازشماگرفتم ممنون شماره تلفنم میزارم لطفا منوواردگروه درموبگرام عضوکنید باسپاس

مسعودکارگر گفت:

Thumb up 0 Thumb down 0

۰۹۱۵۹۸۱۹۳۷۱

حسن گفت:

Thumb up 1 Thumb down 0

از پستاتون خیلی راضی هستم و به حرف هاش گوش کرده و قناریم درمان شد.ممنون.

ارسال نظر (نظرات ارسال شده: 106 دیدگاه)

فروشگاه قناری کده راه اندازی شد

افتتاح فروشگاه قناری کده

www.shop.canary98.ir

لوازم قناری فروشگاه لوازم قناری کده فروشگاه لوازم قناری فروشگاه قناری کده فروش لوازم قناری کده فروش لوازم قناری فروش قفس قناری افتتاح فروشگاه قناری درود دوستان و همراهان عزیز همان طور که قول داده بودیم فروشگاه قناری کده راه اندازی شد. ✅ فروشگاه هر روز کامل تر خواهند شد و با محصولات متنوع سعی در راضی نگه داشتن شما کاربران گرامی داریم. با عضویت در کانال فروشگاه هم میتوانید از تخفیف ها و محصولات جدید با خبر شوید :

https://t.me/joinchat/AAAAAEC-NfNPiOLpcdUUcg

https://telegram.me/canarybazar

آدرس فروشگاه قناری کده :

www.shop.canary98.ir

از تولید کننده های عزیز هم دعوت می شود که محصولات خود را از طریق شماره زیر به ما معرفی کنند تا در صورت توافق در فروشگاه به عرضه کاربران قرار گیرد. 09300098311 سپاس از همراهی شما همراهان همیشگی قناری کده
تبلیغات
شبکه های اجتماعی