پیشگیری و درمان شپشک قناری

علائم ، پیشگیری و درمان شپشک قناری

www.Canary98.ir

مبارزه با شپشک قناری قناری علایم شپشک علائم ، پیشگیری و درمان شپشک قناری ضد شپشک قناری شناخنت شپشک قناری شپشک قناری شپش قناری رفع شپشک قناری راه درمان شپشک قناری درمان شپشک قناری درمان شپشک درمان شپش قناری درمان شپش حمله شپش به قناری پیشگیری از شپشک قناری آیورمکتین ضد شپش Prevention and treatment of pediculosis Canary

ﺑﺎ ﺳﻼﻡ ﺧﺪﻣﺖ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ
ﻣﺪﺗﯽ ﻫﺴﺖ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﭘﺴﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍﺟﺐ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﭙﺶ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺮﮒ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﻣﯿﺬﺍﺭﻥ ﮐﻪ ﺑﺎﺯ ﻣﻨﻮ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺍﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﮐﻤﯽ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮﯼ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺭﺍﻩ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﺩﻥ ﺑﻬﺘﺮ ﻭ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺭﺍﻩ ﺭﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﻫﻨﺪ !
ﺷﭙﺶ ﻫﺎ ﻭ ﻧﻮﻉ ﺍﻧﻬﺎ :
ﺷِﭙِﺶ ﯾﮏ ﺭﺍﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺣﺸﺮﺍﺕ ﺍﺳﺖ . ﺷﭙﺶ ﻫﺎﺍﻧﮕﻞ ﺧﺎﺭﺟﯽ، ﺩﺍﯾﻤﯽ ﻭ ﺍﺟﺒﺎﺭﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺍﺟﺒﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺑﺪﻥ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﺎﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ .
ﺩﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﻭ ﻧﻮﻉ ﺷﭙﺶ ﻫﺎ :
۱ : ﺁﻧﻮﭘﻠﻮﺭﺍ (Anoplura ) ﯾﺎ ﺷﭙﺶﻫﺎﯼ ﮔﺰﻧﺪﻩ- ﻣﮑﻨﺪﻩ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﭙﺶﻫﺎﯼ ﺑﺪﻥ ﻭ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﺮﻣﮕﺎﻫﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ . ( ﺷﭙﺶ ﻣﮑﻨﺪﻩ )
۲: -ﺍﯾﺴﮑﻨﻮﺳﺮﺍ ( Ischnocera ) ﮐﻪ ﺷﭙﺶ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳﺖ . ( ﺳﺴﺖﺷﺎﺧﺎﻥ )
۳: ﺁﻣﺒﻠﯽﺳﺮﺍ (Amblycera ) ﮐﻪ ﺷﭙﺶ ﺟﻮﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﯾﺮ ﺭﺍﺳﺘﻪﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺩﻫﺎﻧﯽ ﺍﯾﻦ ﺷﭙﺶ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺍﺯ ﭘﻮﺳﺖ ﻭ ﭘﺮ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺷﭙﺶ ﻫﺎ ﻭ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﺍﻧﻬﺎ :
ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺁﻧﻬﺎ ۳ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ، ﻧﻤﻒ ﻭ ﺑﺎﻟﻎ ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ .
ﺗﺨﻢ ﺷﭙﺶ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ ﻭ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻧﯿﺖ ( Nit ) ﯾﺎ ( ﺭﺷﮏ ) ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ . ﺩﺭ ﯾﮏ ﻃﺮﻑ ﺗﺨﻢ ﺩﺭﭘﻮﺵ ﯾﺎ ﺍﭘﺮﮐﻮﻟﻮﻡ ( Operculum ) ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺭﯾﺰﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﻫﻮﺍ ﺑﻪ ﻧﻤﻒ ﻣﯽﺭﺳﺪ ﻭﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﻒ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺍﯾﻦ ﺩﺭﭘﻮﺵ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽﺷﻮﺩ .
ﻧﻤﻒ ﺩﺍﺭﺍﯼ ۳ ﻣﺮﺣﻠﻪﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮﻥﺧﻮﺭﺍﮐﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﻮﺩ . ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﻒ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮﻧﺨﻮﺍﺭﯼ ﮐﻨﺪ ﻭﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ۲۴ ﺳﺎﻋﺖ ﻏﺬﺍ ﺑﻪ ﺷﭙﺶ ﺑﺎﻟﻎ ﻧﺮﺳﺪ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺭﻭﺩ .
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺩﻟﯿﻠﯽ ﺗﺨﻢ ﺷﭙﺶ ﺗﺎ ۱ ﻣﺎﻩ ﺑﺎﺯ ﻧﺸﻮﺩ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎﺯ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﺩﺭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺩﻣﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﭙﺶ ﺣﺪﻭﺩ ۲۹ ﺗﺎ ۳۰ ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮﺍﺩ ﺍﺳﺖ

ﻋﻼﯾﯿﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﭙﺶ ﻫﺎ :
۱: ﺭﯾﺨﺘﻦ ﭘﺮ ﻫﺎ ﻭ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﭘﺮﻫﺎﯼ ﺑﺪﻥ ﻗﻨﺎﺭﯼ ﻫﺎ
۲: ﭘﻒ ﮐﺮﺩﻥ ﻗﻨﺎﺭﯼ ﻭ ﮐﻢ ﺗﺤﺮﮐﯽ ﻭ ﺧﺎﺭﺵ ﭘﺮﻫﺎ
۳: ﻻﻏﺮ ﺷﺪﻥ ﻗﻨﺎﺭﯼ

ﻃﺮﯾﻘﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮﯼ :
۱: ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻗﻔﺲ ﻭ ﻟﻮﺍﺯﻡ
۲: ﻭﺍﺭﺩ ﻧﮑﺮﺩﻥ ﻗﻨﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﺭﺷﮕﺎﻩ ﻭ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎ

ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺩﺭﻣﺎﻥ :
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻗﻄﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﺿﺪ ﺷﭙﺶ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﻃﯿﻮﺭ ﻭ ﺩﺍﻣﯽ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﻭ ﻧﻮﻉ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻭ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ
ﺩﺍﺭو ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ :

۱: آﯾﻮرمکتین (ایوﮐﺘﯿﻦ) ۱ % , ﻋﺮﻓﺎﻣﮑﺘﯿﻦ و سایر دارو هایی که پسوند اکتین را دارا میباشند. بهتر است از همان آیورمیکتین (ایوکتین) 1% استفاده کنید ، اکثر دارو خانه های دامپزشکی دارند پس بهتره از همین داروخانه ها خریداری کنید .

مبارزه با شپشک قناری قناری علایم شپشک علائم ، پیشگیری و درمان شپشک قناری ضد شپشک قناری شناخنت شپشک قناری شپشک قناری شپش قناری رفع شپشک قناری راه درمان شپشک قناری درمان شپشک قناری درمان شپشک درمان شپش قناری درمان شپش حمله شپش به قناری پیشگیری از شپشک قناری آیورمکتین ضد شپش Prevention and treatment of pediculosis Canary
۲:  ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺳﭙﺮﯼ ﻫﺎﯼ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﻫﺎﯼ ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺎﺑﺮﻧﯿﻞ

ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ :
۱: ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﯾﻪ ﻧﻮﻉ ﺍﺯ ﻗﻄﺮﻩ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺸﺖ ﮔﺮﺩﻥ ﻗﻨﺎﺭﯼ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ۱ ﻗﻄﺮﻩ ﭘﺸﺖ ﮔﺮﺩﻥ ﻭ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺩﺭ ۱۵ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ
۲ : ﺍﺳﭙﺮﯼ ﮐﺮﺩﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺤﯿﻂ ﻭ ﻗﻔﺲ ﻫﺎ ﻭ ﺷﺴﺘﺸﻮﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺑﺎ ﺍﺏ ﺟﻮﺵ ﻭ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺤﯿﻂ ﻭ ﺍﺳﭙﺮﯼ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺤﯿﻂ ﺍﺗﺎﻕ ﻭ ﺳﺎﻟﻦ ( 3 روز بعد از انداختن اولین قطره پشت گردن قناری )

ﻣﻮﻓﻖ ﻭ ﻣﻮﯾﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﺍﺣﻤﺪ ﺟﺪﯼ ﭘﻮﺭ

***

لینک زیر به شما در یافتن شپشک ها و مطمئن شدن از وجود آن ها کمک میکند .

نشانه های شپشک در قناری تست وجود شپشک در سالن

منبع : قناری کده

نوید احمدی

از کودکی به قناری علاقه مند بودم و آواز قناری نیز در منزل ما طنین انداز بود . در نوجوانی به وبلاگ نویسی و طراحی سایت علاقه مند شدم و این حرفه را در پیش گرفتم ، گذشت و مجددا تعدادی قناری تهیه کردم و با نبود منبع آموزشی درست درمان به فکر ایجاد یک مرجع آموزشی اینترنتی در مورد قناری افتادم که از منابع معتبر تهیه شده باشد. اکنون این مرجع آموزشی "قناری کده" نام دارد.

مطالب مرتبط

دستگاه جوجه کشی قناری یک محصول کاملا متفاوت از گروه صنعتی اسکندری ویژه جوجه کشی از پرندگان گران قیمت و زینتی از جلمه قناری ، فنچ ، انواع نژاد طوطی ، کاسکو ، عروس هلندی ، طاووس ، انواع نژاد خروس لاری و ...می باشد. این محصول با نام تجاری Easy Bator 6 یک محصول کاملا صادراتی و قابل رقابت با نمونه های خارجی علی الخصوص آرکام کره بوده و تمامی قطعات این دستگاه جوجه کشی به جز سنسور دستگاه ساخت کشور مالزی و بسیار با کیفیت می باشد. بدنه ای از جنس ABS ضد اشعه مضر خورشید ، شفاف و بسیار مقاوم در برابر ضربه . برد این محصول از آخرین تکنولوژی روز دنیا یعنی هوش مصنوعی با سیستم فاز منطقی طراحی گردیده است. سه نمایشگر دما ، رطوبت و روز شمار بر روی برد گنجانده شده است. دو سنسور داخلی ( SHT SENSIRION ) ساخت کشور سوئیس و سنسور خارجی در این محصول برای سنجش دما و رطوبت قرار گرفته است. سیستم بروز شده تامین رطوبت ویژه جوجه کشی از پرندگان زینتی یعنی سیستم تامین رطوبت پد سلولوزی با تکنولوژی نانو به همراه پمپ آب خارجی از دست آوردهای گروه صنعتی اسکندری در صنعت جوجه کشی می باشد . دستگاه جوجه کشی حرفه ای ایزی باتور 6 نسل جدید از دستگاه های جوجه کشی خانگی می باشد که توسط گروه صنعتی اسکندری بعد از سه سال تحقیق و توسعه تولید و روانه بازار های داخلی و خارجی گردیده است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این محصول به وبسایت رسمی گروه صنعتی اسکندری www.chicken-device.ir مراجعه فرمایید.

دستگاه جوجه کشی قناری

117 دیدگاه‌

 1. مجتبی رستمی گفت:

  من قناریهام شپشک گرفتن چیکارا باید انجام بدم دوتاشون مردن آیا شپشکهاشون به انسان هم سرایت میکنه

 2. فرشید گفت:

  سلام آقا نوید. قناریم شپش داره و بالش هم کمی خونی شده. یه قطره آیورمکتین پشت گردنش ریختم. لازمه قسمت بال خونی شده هم بریزم؟ برا اینکه شپش ها از اونجا تغذيه نکنن

 3. زینب گفت:

  سلام من کنه و شپش قنار و کبوتر گرفتم دارم دیوانه می شم چه کار کنم چی سمی بریزم

 4. ناشناس گفت:

  سلام قناری منم شپشک گرفته ولی من دوست ندارم دارو شیمیایی استفاده کنم براش دارو گیاهی مثل تنباکو و سرکه کمک میکنه که خوب شه

 5. Reza گفت:

  سلام.ببخشید من یه قناری ماده دارم ورم روده گرفت یکم هم ضعیف شد الان پر خودش رو می کنه یا می جوه روغن زیتون به تمام بدنش زدم ایا خوب میشه با روغن زیتون یا داروی ضد شپش بخرم بزاش بعد یه قناری هم قفسش جفتشه ایا اونم میگیره

 6. Reza گفت:

  سلام.ببخشید من یه قناری ماده دارم ورم روده گرفت یکم هم ضعیف شد الان پر خودش رو می کنه یا می جوه روغن زیتون به تمام بدنش زدم ایا خوب میشه با روغن زیتون یا داروی ضد شپش بخرم بزاش بعد یه قناری هم قفسش جفتشه ایا اونم میگیره ممنون از راهنماییتون.

 7. ابراهیم ملکی گفت:

  باسلام به همکاران عزیز من هم چندین ساله که قناری نگه میدارم امسال ۶ قناری کشته دادم داروهای دامپزشکی به قول شما مریزی رو بدتر میکنه وقط تا مدثی کاور وقفس را بجوشانید وهر روزروزنامه راعوص کنید وپودر سوسک کش رازیرقفس بریزید که دهن پرنده بهش نرسه وازهمان دارو قناری فروشها هم می فرشند نخرید ازروعن نباتی بزنید که قدیم تو دهات به مرعها مزدند

 8. یونس گفت:

  سلام دوستان قناریم شپشک داره چیکار کنم

 9. حسن گفت:

  از پستاتون خیلی راضی هستم و به حرف هاش گوش کرده و قناریم درمان شد.ممنون.

 10. مسعودکارگر گفت:

  ۰۹۱۵۹۸۱۹۳۷۱

 11. مسعودکارگر گفت:

  سلام اطلاعات خیلی خوبی ازشماگرفتم ممنون شماره تلفنم میزارم لطفا منوواردگروه درموبگرام عضوکنید باسپاس

 12. Sam گفت:

  با سلام و عرض ادب خدمت اقا نوید اقا نوید من یه جفت قناری دارم مادهه حماله نره گلاستر چرا مادهه پرا نررو می کنه?

 13. سام گفت:

  با سلام و عرض ادب خدمت اقا نوید اقا نوید من یه جفت قناری دارم مادهه حماله نره گلاستر چرا مادهه پرا نررو می کنه?

  • سارا گفت:

   با اجازه آقا نوید. دوست خوبم ماده شما حامله هست و پر های روی سینه و نر رو میکنه تا آشیانه درست کنه برای تخم هاش. شما باید براش آشیانه بزاری و جلوش کاغذ خورده و پنبه و الیاف بریزی تا دست از سر نره برداره.

 14. ناشناس گفت:

  آیا این شپش به انسان سرایت می‌کند کند؟

 15. سحر گفت:

  سلام. به گردن قناری هام دو قطره داروی ضد شپشivmزدم.خیلی گردنشونو میخارونن. مشکلی پیش نیاد؟؟؟

 16. داود گفت:

  يه سوا ل قناري نر من يك روز در ميون ميخونه ميخواستم علت و جويا بشم

 17. اميرحسين شاهي گفت:

  سلام و باتشكر از سايت پر محتواتون يه سوال در مورد عروس هلندي دارم
  اين عروس هلندي هاي من همش خودشون رو ميخارونند زير بالش لخت شده و خيلي قرمزه و همش هم تا يه جا ميشينه شروع ميكنن به خاروندن قفسشون هم كاسكويي يعني مشكل جا نداره يه راهكار بي زحمت به من بديد

 18. باسلام خدمت دوستان من از این قطره که شما گفتید زدم.یک قطره زدم همون جایی که قطره زده بودم پشت گردن قناری پرهاش ریخت و دیگه در نیومد از یه دکتر دام پزشک باتجربه پرسیدم گفتش این قطره فقط برای مرغ استفاده میشه نباید میزدی نظر شما چیه ؟

 19. احسان ضیایی گفت:

  سلام من همه قناری هام بدنشون لاغر شده به صورتی که پوست کنار گردن و روی کمرشون از گوشت جداشده و معلومه چند تاشون هم پرهاشون ریخته و کامل تا بالای پا لخت شده میخوام بدونم این علائم شپشک هست یا نه و راه درمان رو لطف کنید بگید ممنون از سایت خوبتون

 20. مجید گفت:

  سلام آقا نوید خسته نباشی داداش.من یه قناری پرتغالی نر تازه گرفتم ک اول سرش پراش ریخته بوث الانم پرای گردنش ریخته تولکم هست بنظرتون دلیلش چیه؟من خودم بدنم خارشک گرفته

 21. reza گفت:

  سلام من تمام قفس هام شپشی شده بالای ده قفس امکان شپشس شدن محیط اتاق هم هست ممنون میشم اگه پاسخ دهید

 22. ناشناس گفت:

  باسلام وخسته نباشید میخواستم بدونم سمی که گفتین برای نوزاد ۵ماهه ضرری نداره

 23. امیر خوارزمی گفت:

  سلام خسته نباشید داداش من امروز میله هارو تمیز میکردم که یدونه شپشک دیدم از این قرمزا قناریمم جفت خورده رو جوجس به تموم قناریام ۱ قطره به گردنش و یه قطره زیر بال هاش زدم ولی نمیتونم دیگه ضد عفونی کنم چون رو جوجن فقط میله هارو شستم بعد یه قناری داشتم قفسش افتاد کلا نمیتونه رو پاهاش واسته نگاه کردم شکستگی ندیدم نمیدونم دیگه چیکار کنم لطفا کمکم کنید

 24. باران گفت:

  سلام با چه سمی قس قناری رو سم پاشی کنم اخه زیادن حتی تا پارچه کف قس الوده به این شپشک های قرمز رنگ شدن چیکارکنم ة سم آیو کتین ؟ پیکار کنم تاریشه کن شن؟

 25. محمد گفت:

  قیمت دارو تو بازار چنده؟

 26. محمد گفت:

  سلام
  جوجه قناری های من قسمت ران پاشون شپشک زباد گرفته حتما باید دارو رو پشت گردن بمالم؟

 27. علی گفت:

  سلام . من یه مرغ عشق ماده دارم .دیروز تخم گذاشته . بعداز تخم گذاشتن شل. و ول شده .اصن تو لونهدنمیره بیشتر اوقات هم با دهت نفس میکشه .بعضی وقت هاهم نوکش رو قلاب میکنه به مبله قفس جند دقیقه نگه میداره . خواستم بدونم مشکلش چیه . ممنون

  • mostafa گفت:

   با اجازه آقانوید.دوست عزیز احتمالا از فشاریه ک واسه تخم گذاری متحمل شده هستش از برگ کاهو یا تخم کاهواسفاده کنین واسه راحت تر تخم گذاشتن.(مرغ عشق دوروز ی بار تخم میزاره)

 28. SaeidGibber گفت:

  با سلام
  من دیروز متوجه شدم که یکی از قناری هام شپشک داره، بهش دارو ایوکتین زدم، ۱قطره پشت گردن.
  ولی نیم بعد اینکه قطره رو بهش زدم خیلی خیلی شدید داره خودش رو میخارونه، چون تا قبل زدن دارو اینطوری نبود
  خواستم ببینم دلیلش چیه؟
  بعدش آبتنی کنه اشکالی نداره؟
  ممنون میشم جواب بدین

 29. مجید گفت:

  سلام من به قناری هام از این دارو زدم همشون سالمن ولی یکیشون به شدت ضعیف شد و مرد دلیلش چیه ؟؟؟؟اگ این اتفاق دوباره افتاد چیکار کنم؟ ؟؟؟

  • سلیم گفت:

   با سلام. روی دارو نوشته برای فنچ و قناری فقط یک قطره. برای پرنده های بزرگتر دو قطره. طریقه اثر کردن دارو اینطوریه که وقتی یک قطره از دارو رو به پشت گردن پرنده ها میزنید دارو وارد خون پرنده میشه و شپشکها یا هر نوع انگل بیرونی که از خون پرنده تغذیه میکنه میمیره. ولی به خود پرنده آسیبی نمیرسه حتی اگه پرنده پشت گردن پرنده های دیگه رو نوک بزنه و مقداری از دارو رو بخوره هم مشکلی پیش نمیاد. دوست عزیز شما بجای یک قطره چند قطره پشت گردن اون یکی از پرنده هات که مرده چکوندی. مصرف زیاد به پرنده آسیب میرسونه. دوستان دقت کنید دارو وارد خون پرنده میشه و تا دو ماه هم اثرش میمونه. بعد از دو ماه میتونید یک قطره دیگه ضد شپشک بزنید.
   امیدوارم پرنده های همتون سالم و سرحال باشه.

 30. سروش گفت:

  با سلام وخسته نباشید وتشکر فراوان
  بنده یه جفت قناری دارم که آماده .آماده هستن هر دو قناری ولی امروز دیدم که شپش دارند وسریع یک قطره آیرومکتین پشت گردنشون و پشت دمشون ریختم خواستم بپرسم به نظرتون میتونم اون هارو جفت کنم یا نه اگر جفتشون کنم جوجه ها سالم در مییان یا به دلیل اثر سم بودن آیرومکتین اونها میمیرند؟
  با تشکر

 31. سهیل گفت:

  سلام خسته نباشید توی پنبه تخم ها و روی دیواره ی لانه یه چیزای ریز سیاه و سفید هست که فکر کنم شپش باشه ولی جوجه ها هیچ مشکلی ندارن فعلا که ۹ روزه ان میشه راهنمایی کنید ؟

 32. سعید گفت:

  من یکماه پیش ۲۰عددجوجه قناری خریدم که ۱۵الی۱۶تای آنها ریزه خونی میکنندوسن اونها بین ۲الی ۳ماهه هستند. آیا همه آنهایی که ریزه خونی میکنند نر صد درصد هستند یا خیر؟ باتشکر

 33. سعید گفت:

  راه تشخیص جوجه نر ازماده رالطفا بگویید

 34. فردین گفت:

  سلام،آقا نوید پس چرا نیستید؟خواهشن اگه مقدوره جوابه دوتا سوالمو یخورده زودتر بدید ک خدای نکرده مشکلی واسه قناری هام پیش نیاد دمد گرم بابت تمومه زحماتد دوست عزیز

 35. محمد علی گفت:

  سلام با تشکر از سایت زیباتون ،آیا میشه تخم قناری را زیر مرغ عشق گذاشت وآیا مرغ عشق پس از باز شدن جوجه ها می تواند به جوجه ها غذا بدهد؟

 36. علیرضا گفت:

  ممنون از سایت شما من یک جفت قناریم شپشک زده و از بقیه قناری هام جداش کردم الان پنج تخم داره که چهارتاش پره و دو سه روز دیگه جوجه میکنه الان چه کار کنم که هم جوجه بی شپش بگیرم ازشون و هم خودشون بی شپش باشن ممنون میشم زود مشکلمو با جواب دادن حل کنین

 37. عليرضا گفت:

  سلام من جوجه قناري دارم چيکار کم آ وازيادگيره البه من قناري نرندار م که بهش آواز ياد بده

 38. فردین گفت:

  سلام،آقا نوید خواهشن اگه میشه زودتر جواب بدید و یه سواله دیگه اینکه روی پاهای قناری هام پینه های سیاه رنگی بوجود اومده ک درابتدا خیلی کوچیک وکم بودن این پینه های سیاه ولی ب مرور دارن بیشتر میشن بخصوص درقسمت ساق و روی انگشتان پاها واینکه بعضی از قناریها بازدن نوک ب این پینه ها باعث قرمزی وخونی شدنشون میشن خواستم بدونم جهت درمان چیکار باید کرد!باتشکر از سایت خوبتون

 39. فردین گفت:

  سلام آقا نوید
  متاسفانه همونطور ک شما گفتید تخم قناریها خراب شدن بخاطره شپشک حالا میخواستم بدونم بجز قطره ک ب پشت گردنشون ریختم و با اسپری هم همه وسایل و قفسو ضدفونی کردم واسه باره دوم ک چالو میخوام بذارم لازمه زیره الیاف داخل چال هم پودر بریزم؟اگه آره چه پودری؟درضمن الیاف استفاده شده درچال از الیاف پیشنهاد شده خوده شماس.باتشکر از زحمات شما دوست عزیز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.