مسمومیت تفلن در قناری ها

مسمومیت تفلن در قناری ها در اثر نگهداری قناری در آشپزخانه www.Canary98.ir مسمومیت با تفلون یکی از مسمومیت های شایع است که در پرندگان خانگی دیده میشود . این حالت زمانی روی میدهد که قفس پرنده را در آشپزخانه گذاشته و...