معرفی قناری رازا اسپانیایی Raza Spanola

معرفی قناری : رازا اسپانیایی Raza Espanola کوچککترین قناری در بین قناری ها www.Canary98.ir 28 می پسندم