معرفی نژاد قناری : فری جنوب هلند Southern dutch frill

معرفی نژاد قناری : فری جنوب هلند Southern dutch frill www.Canary98.ir این نژاد دارای پرهایی براق و ابریشمی مانند میباشد که به غیر از ۳ نقطه فری آن ,مابقی کاملا صاف میباشد ۳نقطه فری این نژاد بر این اساس است...