معرفی نژاد قناری : فری شمال هلندی Northern Dutch frill

معرفی نژاد قناری : فری شمال هلندی Northern Dutch frill www.canary98.ir اين نژاد در شمال فرانسه وهلند پا به عرصه وجود نهاده است . پرها با فاصله از بدن قرارميگيرند وجثه پرنده را بزرگتر نشان ميدهند . دم او بلند...