قناری موزاییکی سرخ Red mosaic

قناری موزاییکی قرمز Red mosaic  www.Canary98.ir قناری موزاییکی سرخ در رسته نژاد های رنگی قرار میگیرد ، این نژاد از تلفیق دو قناری سفید و سرخ به وجود آمده است . تشخیص جنسیت بعد از جوجگی در این نژاد کار آسانی...