معرفی قناری اسکات فنسی Scotch Fancy

استاندارد و معرفی قناری اسکات فنسی Scotch Fancy www.Canary98.ir قناری اسكات فنسی : اين نژاد مربوط به ناحيه گلاسكو در كشور اسكاتلند ميباشد و بيش از ۱۵۰سال است كه شناسايی شده . از نظر شكل كلی شبيه نژاد بلژيكی ميباشد ولی...