قناری نژاد کلمبوس فنسی Columbus fancy‏

قناری نژاد کلمبوس فنسی Columbus fancy‏  www.Canary98.ir قناری نژاد کلمبوس فنسی در سال 1957 در آمریکا از نژاد بوردر فنسی و نورویچ به وجود آمده است 24 می پسندم