استاندارد قناری گلاستر و اشکال های عمده گلاستر ها

استاندارد قناری گلاستر و اشکالات عمده گلاستر ها

www.canary98.ir

نا خالصی های قناری گلاستر مشخصات قناری گلاستر کاکل قناری گلاستر قناری گلاستر کاکلی قناری گلاستر بدون کاکل قناری گلاستر اصل قناری گلاستر Gloster قناری گلاستر قناری صفت های قناری گلاستر خصوصیات قناری گلاستر ایراد های قناری گلاستر اشکال های قناری گلاستر استاندارد قناری گلستر استاندارد قناری گلاستر با توضیحات تضویری استاندارد قناری گلاستر استاندارد قناری Standard gloster canary gloster canary image canary gloster

در پست های گذشته با معرفی نژاد قناری گلاستر در خدمت شما بودیم ، در این پست استاندارد قناری گلاستر و همچنین مشکلات عمده در گلاستر های داخل کشور را بر رسی میکنیم .

امتیاز بندی قناری گلاستر :

اندازه : 20 امتیاز
کاکل در گلاستر کاکلی  : 20 امتیاز | گردی سر در گلاستر بدون کاکل : 20 امتیاز
بدن : 20 امتیاز
پر : 15 امتیاز
حالت های ایستادن : 10 امتیاز
دم : 5 امتیاز
پا ها : 5 امتیاز
شرایط و وضعیت عمومی : 5 امتیاز

جمع امتیازات : 100 امتیاز

استاندارد قناری گلاستر :

اندازه : 20 امتیاز

حداکثر 11 سانتی متر

نا خالصی های قناری گلاستر مشخصات قناری گلاستر کاکل قناری گلاستر قناری گلاستر کاکلی قناری گلاستر بدون کاکل قناری گلاستر اصل قناری گلاستر Gloster قناری گلاستر قناری صفت های قناری گلاستر خصوصیات قناری گلاستر ایراد های قناری گلاستر اشکال های قناری گلاستر استاندارد قناری گلستر استاندارد قناری گلاستر با توضیحات تضویری استاندارد قناری گلاستر استاندارد قناری Standard gloster canary gloster canary image canary gloster

کاکل در گلاستر کاکلی (corona) :

20 امتیاز

تمیز و گرد بودن کاکل ، چشم ها قابل دیدن و در مرکز سر قرار گرفته است.

نا خالصی های قناری گلاستر مشخصات قناری گلاستر کاکل قناری گلاستر قناری گلاستر کاکلی قناری گلاستر بدون کاکل قناری گلاستر اصل قناری گلاستر Gloster قناری گلاستر قناری صفت های قناری گلاستر خصوصیات قناری گلاستر ایراد های قناری گلاستر اشکال های قناری گلاستر استاندارد قناری گلستر استاندارد قناری گلاستر با توضیحات تضویری استاندارد قناری گلاستر استاندارد قناری Standard gloster canary gloster canary image canary gloster

گردی سر در گلاستر بدون کاکل (consort)

20 امتیاز :

سر بزرگ ، کاملا گرد و مدور ، چشم ها کاملا در مرکز سر قرار گرفته است . ابرو پر پشت و نمایان

نا خالصی های قناری گلاستر مشخصات قناری گلاستر کاکل قناری گلاستر قناری گلاستر کاکلی قناری گلاستر بدون کاکل قناری گلاستر اصل قناری گلاستر Gloster قناری گلاستر قناری صفت های قناری گلاستر خصوصیات قناری گلاستر ایراد های قناری گلاستر اشکال های قناری گلاستر استاندارد قناری گلستر استاندارد قناری گلاستر با توضیحات تضویری استاندارد قناری گلاستر استاندارد قناری Standard gloster canary gloster canary image canary gloster

بدن : 20 امتیاز

کمر : کاملا پر و بدون چاله در قسمت پشت گردن
بالها : نزدیک به هم  و چسبیده به روی بدن
سینه : کاملا گرد که مختض این نژاد است و در قسمت جلوی گردن بدون چال

نا خالصی های قناری گلاستر مشخصات قناری گلاستر کاکل قناری گلاستر قناری گلاستر کاکلی قناری گلاستر بدون کاکل قناری گلاستر اصل قناری گلاستر Gloster قناری گلاستر قناری صفت های قناری گلاستر خصوصیات قناری گلاستر ایراد های قناری گلاستر اشکال های قناری گلاستر استاندارد قناری گلستر استاندارد قناری گلاستر با توضیحات تضویری استاندارد قناری گلاستر استاندارد قناری Standard gloster canary gloster canary image canary gloster

پر : 15 امتیاز

منظم متراکم و چسبان ، جنس پر بسیار با کیفیت ، و با رنگ های طبیعی ( برای مثال رنگ قرمز طبیعی نیست )

نا خالصی های قناری گلاستر مشخصات قناری گلاستر کاکل قناری گلاستر قناری گلاستر کاکلی قناری گلاستر بدون کاکل قناری گلاستر اصل قناری گلاستر Gloster قناری گلاستر قناری صفت های قناری گلاستر خصوصیات قناری گلاستر ایراد های قناری گلاستر اشکال های قناری گلاستر استاندارد قناری گلستر استاندارد قناری گلاستر با توضیحات تضویری استاندارد قناری گلاستر استاندارد قناری Standard gloster canary gloster canary image canary gloster

حالت های ایستادن : 10 امتیاز

با هوش و پر جنب و جوش با تحرک زیاد

نا خالصی های قناری گلاستر مشخصات قناری گلاستر کاکل قناری گلاستر قناری گلاستر کاکلی قناری گلاستر بدون کاکل قناری گلاستر اصل قناری گلاستر Gloster قناری گلاستر قناری صفت های قناری گلاستر خصوصیات قناری گلاستر ایراد های قناری گلاستر اشکال های قناری گلاستر استاندارد قناری گلستر استاندارد قناری گلاستر با توضیحات تضویری استاندارد قناری گلاستر استاندارد قناری Standard gloster canary gloster canary image canary gloster

دم : 5 امتیاز

دم کوتاه و باریک باشد تقریبا 3 سانتی متر

نا خالصی های قناری گلاستر مشخصات قناری گلاستر کاکل قناری گلاستر قناری گلاستر کاکلی قناری گلاستر بدون کاکل قناری گلاستر اصل قناری گلاستر Gloster قناری گلاستر قناری صفت های قناری گلاستر خصوصیات قناری گلاستر ایراد های قناری گلاستر اشکال های قناری گلاستر استاندارد قناری گلستر استاندارد قناری گلاستر با توضیحات تضویری استاندارد قناری گلاستر استاندارد قناری Standard gloster canary gloster canary image canary gloster

پا ها : 5 امتیاز

پاهای کوتاه به طوری که ران ها قابل دیدن نباشند

نا خالصی های قناری گلاستر مشخصات قناری گلاستر کاکل قناری گلاستر قناری گلاستر کاکلی قناری گلاستر بدون کاکل قناری گلاستر اصل قناری گلاستر Gloster قناری گلاستر قناری صفت های قناری گلاستر خصوصیات قناری گلاستر ایراد های قناری گلاستر اشکال های قناری گلاستر استاندارد قناری گلستر استاندارد قناری گلاستر با توضیحات تضویری استاندارد قناری گلاستر استاندارد قناری Standard gloster canary gloster canary image canary gloster

شرایط و وضعیت عمومی : ۵ امتیاز

پاکیزه و سالم ، استفاده از قفس مناسب

رنگ : همه رنگ ها مجاز هستند به جز قرمز

قفس مخصوص نمایش گلاستر از نوع انگلیسی شامل دو نی 1 سانتی متر در یک سانتی متری که به فاصله 5 سیم از هم قرار گرفته اند که برای بدست آوردن اندازه کلی نیز کمک میکند.

 

نا خالصی های قناری گلاستر مشخصات قناری گلاستر کاکل قناری گلاستر قناری گلاستر کاکلی قناری گلاستر بدون کاکل قناری گلاستر اصل قناری گلاستر Gloster قناری گلاستر قناری صفت های قناری گلاستر خصوصیات قناری گلاستر ایراد های قناری گلاستر اشکال های قناری گلاستر استاندارد قناری گلستر استاندارد قناری گلاستر با توضیحات تضویری استاندارد قناری گلاستر استاندارد قناری Standard gloster canary gloster canary image canary gloster

جمع امتیازات 100 امتیاز

به طور مثال عکس گلاستر اول که پس زمینه آبی دارد در مسابقات 93 امتیاز به دست آورده است .

ایرادات و اشکال های عمده گلاستر ها در ایران

ایراد ها با نقطه چین مشخص شده اند .

عدم گرد بودن کاکل  :

نا خالصی های قناری گلاستر مشخصات قناری گلاستر کاکل قناری گلاستر قناری گلاستر کاکلی قناری گلاستر بدون کاکل قناری گلاستر اصل قناری گلاستر Gloster قناری گلاستر قناری صفت های قناری گلاستر خصوصیات قناری گلاستر ایراد های قناری گلاستر اشکال های قناری گلاستر استاندارد قناری گلستر استاندارد قناری گلاستر با توضیحات تضویری استاندارد قناری گلاستر استاندارد قناری Standard gloster canary gloster canary image canary gloster

عدم گرد بودن سر ( پخ بودن سر ) :

نا خالصی های قناری گلاستر مشخصات قناری گلاستر کاکل قناری گلاستر قناری گلاستر کاکلی قناری گلاستر بدون کاکل قناری گلاستر اصل قناری گلاستر Gloster قناری گلاستر قناری صفت های قناری گلاستر خصوصیات قناری گلاستر ایراد های قناری گلاستر اشکال های قناری گلاستر استاندارد قناری گلستر استاندارد قناری گلاستر با توضیحات تضویری استاندارد قناری گلاستر استاندارد قناری Standard gloster canary gloster canary image canary gloster

سیخ سیخ بودن و پریشان بودن محل اتصال کاکل به گردن

نا خالصی های قناری گلاستر مشخصات قناری گلاستر کاکل قناری گلاستر قناری گلاستر کاکلی قناری گلاستر بدون کاکل قناری گلاستر اصل قناری گلاستر Gloster قناری گلاستر قناری صفت های قناری گلاستر خصوصیات قناری گلاستر ایراد های قناری گلاستر اشکال های قناری گلاستر استاندارد قناری گلستر استاندارد قناری گلاستر با توضیحات تضویری استاندارد قناری گلاستر استاندارد قناری Standard gloster canary gloster canary image canary gloster

گود بودن کمر

نا خالصی های قناری گلاستر مشخصات قناری گلاستر کاکل قناری گلاستر قناری گلاستر کاکلی قناری گلاستر بدون کاکل قناری گلاستر اصل قناری گلاستر Gloster قناری گلاستر قناری صفت های قناری گلاستر خصوصیات قناری گلاستر ایراد های قناری گلاستر اشکال های قناری گلاستر استاندارد قناری گلستر استاندارد قناری گلاستر با توضیحات تضویری استاندارد قناری گلاستر استاندارد قناری Standard gloster canary gloster canary image canary gloster

پر های نا مرتب و نا متراکم

نا خالصی های قناری گلاستر مشخصات قناری گلاستر کاکل قناری گلاستر قناری گلاستر کاکلی قناری گلاستر بدون کاکل قناری گلاستر اصل قناری گلاستر Gloster قناری گلاستر قناری صفت های قناری گلاستر خصوصیات قناری گلاستر ایراد های قناری گلاستر اشکال های قناری گلاستر استاندارد قناری گلستر استاندارد قناری گلاستر با توضیحات تضویری استاندارد قناری گلاستر استاندارد قناری Standard gloster canary gloster canary image canary gloster

قفسه سینه باریک و خارج از دایره

نا خالصی های قناری گلاستر مشخصات قناری گلاستر کاکل قناری گلاستر قناری گلاستر کاکلی قناری گلاستر بدون کاکل قناری گلاستر اصل قناری گلاستر Gloster قناری گلاستر قناری صفت های قناری گلاستر خصوصیات قناری گلاستر ایراد های قناری گلاستر اشکال های قناری گلاستر استاندارد قناری گلستر استاندارد قناری گلاستر با توضیحات تضویری استاندارد قناری گلاستر استاندارد قناری Standard gloster canary gloster canary image canary gloster

پاهای بلند

نا خالصی های قناری گلاستر مشخصات قناری گلاستر کاکل قناری گلاستر قناری گلاستر کاکلی قناری گلاستر بدون کاکل قناری گلاستر اصل قناری گلاستر Gloster قناری گلاستر قناری صفت های قناری گلاستر خصوصیات قناری گلاستر ایراد های قناری گلاستر اشکال های قناری گلاستر استاندارد قناری گلستر استاندارد قناری گلاستر با توضیحات تضویری استاندارد قناری گلاستر استاندارد قناری Standard gloster canary gloster canary image canary gloster

دیده شدن ران ها

نا خالصی های قناری گلاستر مشخصات قناری گلاستر کاکل قناری گلاستر قناری گلاستر کاکلی قناری گلاستر بدون کاکل قناری گلاستر اصل قناری گلاستر Gloster قناری گلاستر قناری صفت های قناری گلاستر خصوصیات قناری گلاستر ایراد های قناری گلاستر اشکال های قناری گلاستر استاندارد قناری گلستر استاندارد قناری گلاستر با توضیحات تضویری استاندارد قناری گلاستر استاندارد قناری Standard gloster canary gloster canary image canary gloster

گردن باریک

نا خالصی های قناری گلاستر مشخصات قناری گلاستر کاکل قناری گلاستر قناری گلاستر کاکلی قناری گلاستر بدون کاکل قناری گلاستر اصل قناری گلاستر Gloster قناری گلاستر قناری صفت های قناری گلاستر خصوصیات قناری گلاستر ایراد های قناری گلاستر اشکال های قناری گلاستر استاندارد قناری گلستر استاندارد قناری گلاستر با توضیحات تضویری استاندارد قناری گلاستر استاندارد قناری Standard gloster canary gloster canary image canary gloster

چاله بودن پشت گردن

نا خالصی های قناری گلاستر مشخصات قناری گلاستر کاکل قناری گلاستر قناری گلاستر کاکلی قناری گلاستر بدون کاکل قناری گلاستر اصل قناری گلاستر Gloster قناری گلاستر قناری صفت های قناری گلاستر خصوصیات قناری گلاستر ایراد های قناری گلاستر اشکال های قناری گلاستر استاندارد قناری گلستر استاندارد قناری گلاستر با توضیحات تضویری استاندارد قناری گلاستر استاندارد قناری Standard gloster canary gloster canary image canary gloster

بزرگتر بودن از استاندارد ( بیشتر از 11 سانتی متر )

نا خالصی های قناری گلاستر مشخصات قناری گلاستر کاکل قناری گلاستر قناری گلاستر کاکلی قناری گلاستر بدون کاکل قناری گلاستر اصل قناری گلاستر Gloster قناری گلاستر قناری صفت های قناری گلاستر خصوصیات قناری گلاستر ایراد های قناری گلاستر اشکال های قناری گلاستر استاندارد قناری گلستر استاندارد قناری گلاستر با توضیحات تضویری استاندارد قناری گلاستر استاندارد قناری Standard gloster canary gloster canary image canary gloster

دم بلند و باز

نا خالصی های قناری گلاستر مشخصات قناری گلاستر کاکل قناری گلاستر قناری گلاستر کاکلی قناری گلاستر بدون کاکل قناری گلاستر اصل قناری گلاستر Gloster قناری گلاستر قناری صفت های قناری گلاستر خصوصیات قناری گلاستر ایراد های قناری گلاستر اشکال های قناری گلاستر استاندارد قناری گلستر استاندارد قناری گلاستر با توضیحات تضویری استاندارد قناری گلاستر استاندارد قناری Standard gloster canary gloster canary image canary gloster

***

نا خالصی های قناری گلاستر مشخصات قناری گلاستر کاکل قناری گلاستر قناری گلاستر کاکلی قناری گلاستر بدون کاکل قناری گلاستر اصل قناری گلاستر Gloster قناری گلاستر قناری صفت های قناری گلاستر خصوصیات قناری گلاستر ایراد های قناری گلاستر اشکال های قناری گلاستر استاندارد قناری گلستر استاندارد قناری گلاستر با توضیحات تضویری استاندارد قناری گلاستر استاندارد قناری Standard gloster canary gloster canary image canary gloster

امیدوارم این مطلب مورد پسند و استفاده شما دوستان قرار گرفته باشد .

منبع : C.O.M

تهیه و ترجمه : قناری کده

نوید احمدی

از کودکی به قناری علاقه مند بودم و آواز قناری نیز در منزل ما طنین انداز بود . در نوجوانی به وبلاگ نویسی و طراحی سایت علاقه مند شدم و این حرفه را در پیش گرفتم ، گذشت و مجددا تعدادی قناری تهیه کردم و با نبود منبع آموزشی درست درمان به فکر ایجاد یک مرجع آموزشی اینترنتی در مورد قناری افتادم که از منابع معتبر تهیه شده باشد. اکنون این مرجع آموزشی "قناری کده" نام دارد.

مطالب مرتبط

معرفی دستگاه جوجه کشی قناری و پرندگان زینتی محصولی جدید از گروه صنعتی اسکندری : در سال 2019 محصول جدیدی از شرکت اسکندری با نام ایزی باتور 6 روانه بازار شد. این محصول نمونه ارتقاء یافته رقیب خارجی خود یعنی آرکام کره می باشد. ایزی باتور 6 با قابلیت های ویژه خود برای جوجه کشی از تخم نطفه دار پرنده های زینتی و اهلی مناسب می باشد. این دستگاه جوجه کشی حرفه ای وزن سبک و حجم کمی داشته و در هر مکانی به راحتی قابل استفاده است. تامین حرارت دستگاه با استفاده از المنت های نسوز و تامین رطوبت آن با استفاده از پمپ آب خارجی و پد سلولزی می باشد، بنابراین این دو مقدار به شکلی کاملا دقیق تامین خواهد شد. چرخش تخم ها در ایزی باتور 6 به صورت 360 درجه و با استفاده از شانه های همه کاره می باشد، بنابراین ضمن اینکه نیازی به تعویض شانه نخواهد بود، از هر تخمی با هر سایزی می توان جوجه کشی کرد. چرخش مداوم و 360 درجه تخم ها سبب افزایش راندمان جوجه کشی و درصد جوجه آوری بالا خواهد شد. تمامی فرایندهای جوجه کشی نظیر چرخش تخم، تهویه هوا، تامین حرارت و رطوبت مناسب توسط برد جوجه کشی هوشمند آن فراهم خواهد شد. برد جوجه کشی نصب شده بر روی دستگاه جوجه کشی ایزی باتور 6 قابلیت نمایش دقیق دما و رطوبت داخل دستگاه و محیط بیرون را دارد، هم چنین کاربر با استفاده از دکمه های روی صفحه قادر به تنظیم دقیق دما و رطوبت و روزهای جوجه کشی پرنده مورد نظر خود خواهد بود و وجود سنسور فوق العاده دقیق SHT و سنسور محیطی LM35 به سنجش دقیق دما و رطوبت داخل دستگاه و محیط بیرون کمک خواهد کرد. لازم است بدانید که سنسور SHT ساخت کمپانی SENSIRION  سوئیس بوده و به صورت همزمان دما و رطوبت را می سنجد و یکبار برای همیشه در کارخانه سازنده کالیبره شده است و بر خلاف سایر سنسور ها نیاز به کالیبراسیون مجدد نخواهد داشت. ایزی باتور 6 همانند تمامی محصولات گروه صنعتی اسکندری از یکسال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش بهره مند خواهد بود. وجود تیم مستقل خدمات پس از فروش و نمایندگی های معتبر در اکثر استان های کشور، امکان دسترسی به خدمات گارانتی ، تعویض و تعمیر را برای خریدار گرامی سهل تر خواهد نمود. برای خرید دستگاه جوجه کشی و کسب اطلاعات بیشتر در مورد محصولات شرکت اسکندری به وبسایت https://chicken-device.ir مراجعه فرمایید.

38 دیدگاه‌

 1. ساناز گفت:

  سلام.. من ی گلاستر کاکلدار ماده می خوام. چطور گیر بیارم

 2. Dariush k2too گفت:

  میشه دوتا لونه با دوتا ماده با یه نر

 3. ناشناس گفت:

  سلام. ببخشید آقا نوید من یه جفت گلستر دارم که رو تخمن نره خیلی مسته میشه یه ماده دیگه وارد قفسشون کنم برا اون ماده مشکلی پیش نمیاد

 4. ناشناس گفت:

  سلام

 5. aref گفت:

  سلام ی ماده گلاستر دارم مست نمیشه راهنمایی کنین چ غذایی باید بهش بدم چ دمایی باید نگه داری بشه برای سریع مست شدن ممنون

 6. یه جفت قناری گلاستر دارم سه ماه تو لک هست و اصلا نمیخونه نره
  باید چیکار کنم خدایبش خیلی زحمت کشیدم براشون لطفا جواب بدین؟

 7. Mahmoud reza گفت:

  ؟؟؟؟

 8. Mahmoud reza گفت:

  میشه ازقناری گلاستر بامعمولی جوجه گرفت؟؟؟؟؟جواب مرسی

 9. Mahmoud reza گفت:

  میشه ازقناری گلاستر بامعمولی جفت شن جوجه گرفت؟؟؟؟؟جواب مرسی

 10. جعف گفت:

  سلام بسیارعالی وممنون اززحمتی که برای توجیه تازه کارهایی مثل ما میکشید

 11. عرفان گفت:

  سلام میخواستم بدونم قناری گلاستر برای خواندن بهتر است یا رسمی بلند-

 12. عرفان گفت:

  سلام میخواستم بدونم قناری گلاستر برای خواندن بهتر است یا رسمی بلند

 13. وحید گفت:

  سلام خدمت اساتید محترم.من میخوام پرورش گلستر رو شروع کنم تو ارومیه کسی هست که معرفی کنید هم برا خرید و هم راهنمایی ممنون و خسته نباشید

 14. متین گفت:

  سلام چرا قناری لک نمیره؟ نور کم کردم روز کوتاه کردم بازم لک نمیرن؟ لطفا راهنمایی کنید ممنون.

 15. عمران گفت:

  سلام من یک قناری نرساده ومادش هم گلستر بدون کاکله میخواستم بگم ۳تاتخم داره تخماشون بازمیشن یانه؟

 16. درسا گفت:

  سلام
  خسته نباشید
  یک جفت قناری سرخ میخوام
  قزوین هستم لطفا راهنمایی کنید چگونه قناری مطمئن تهیه کنم
  در ضمن قیمت هم میخواهم

 17. ناشناس گفت:

  سلام خسته نباشید قناریم ۵ ماه ریز می خونه چی کار کنم بلند بخونه

 18. امیر گفت:

  سلام خسته نباشید میخواستم قیمت یه جفت گلستر با فاکتورهایی که تو توضیحات فرمودید و بدونم

 19. علی نوایی گفت:

  سلام.
  آقا خیلی خیلی ممنون بابت دانشی که در اختیار ما قرار میدی.
  خدا خیر بهت بده. موفق باشی.

 20. مسعود گفت:

  سلام و خسته نباشید آقای احمدی عزیز
  میخاستم رنج قیمتی جوجه گلاستر رو بدونم ممنون میشم جواب بدین

 21. جواد گفت:

  باعرض سلام وخسته نباشید. برای خریدگلاستردرتهران کسی رو معرفی میکنید ممنون میشم

 22. حسین گفت:

  با سلام خدمت جناب احمدی عزیز. من قصد خرید گلاستر و نورویچ رو دارم. لطفا اگر در مشهد کسی رو میشناسید ، معرفی بفرمایید.در صورت امکان محبت فرموده ، ایمیل کنید.ممنون

 23. علی شیری گفت:

  باعرض سلام من چند جفت قناری رسمی پاجفت کردم ۴الی۵تخم میگزارند ازلحاض غدا وتقویتی بهشون میرسم اما فقط یک یا دو جوجه درمید

 24. مجید گفت:

  با سلام آقای احمدی من یه جفت گلاستر کار درست میخوام یه نفر رو به من معرفی میکنید کرمان هستم ممنون

 25. arash گفت:

  سلام درود .بسیار لذت بردم دربرابراین دانش انبوه پرورش قناری احساس کوچکی میکنم مطالب جالب موشکافانه وموثر بود لذا همین استانداردها باید توسط پرورش دهندگان بادرایت خود حفظ شود
  مطلبی در ذهنم همیشه مرا مشغول میکند
  آنهم این است که دوستانی که برای تجارت ونمایشگاه به خارج از کشور میروند تجربیات کشورهای فوق رابا مختصات به اشتراک بگذارند

 26. مسعود گفت:

  سلام
  من تا حلا گلاستر نداشتم.میخوام تازه خرید کنم.چند نفر بهم گفتن هم نر و ماده را نباید کاکلی بگیرم اگه هر دو کاکل باشن جوجه ها بد میشن حتی کسی بهم گفت کچل میشن میخواستم بدونم صحت داره؟
  و دیگه اینکه بهم گفتن هر دو نباید سفید یک دست باشن.دلیل خاصی داره؟

  • سلام . بله کاملا صحت داره و با جفت کردن دو کاکلی احتمال مرگ و میر جوجه ها و بروز مشکلات ژنتیکی بالا میره
   در مورد سفید هم بله همین طوره
   یه استثنا داره که میتوتید در قسمت نتایج جفت رنگ های مختلف مطالعه کنید

 27. شهیاد گفت:

  سلام واقعا بسیار اموزنده بود متشکرم در کشور ما خلوص گلاستر و تشخیص اصالت کمی مشکل هست بنده بسیار از این توضیح درس گرفتم و بسیار سپاسگذارم از زحمتای شما که در کمال محبت اموزهای خدتون رو مکتوب در اینجا برای چو من شاگردی قرار میدید در پناه خداوند سلامت و شاد باشید
  انشاالاه

 28. سعید صارمی گفت:

  با تشکر فراوان و خسته نباشید از گردآوری و ارائه اطلاعات، برای پیشبرد هنر پرورش قناری.
  بسیار زیبا و جامع بود.
  لطفاً، . نام کسانی که در ایران در زمینه پرورش نژاد هایی که به توضیح آن میپردازید، فعالیت دارند را نیز بفرمایید.

  • نوید گفت:

   ممنونم جناب صارمی
   لطف دارید . اتفاقا قصد دارم با تهیه گزارش از پرورش دهنده های خوب کشور اون ها رو به بازدید کنندگان و اعضاء محترم قناری کده معرفی کنم .
   البته این امر مستلزم تمایل و همکاری خود این پرورش دهنده های محترم هم هست .

 1. 26 جولای , 2016

  […] استاندارد قناری گلاستر و اشکالات عمده گلاستر ها […]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.