معرفی قناری لارگوت اسپانیایی Spanish llarguet

معرفی قناری لارگوت اسپانیایی Spanish llarguet www.Canary98.ir معرفی قناری لارگوت اسپانیایی Spanish llarguet : بدرستی مشخص نیست که تاریخ بوجود آمدن نژاد « لارگورت» کی میباشد اگر چه طبق شواهد چنین بنظر میرسد که این نوع به بین سالهای 1940 تا 1950  و...