معرفی قناری سرخ Red canary

معرفی قناری سرخ Red canary www.Canary98.ir قناری سرخ Red canary قناری سرخ دو نوع میباشد : نوع اول حاصل از جفت گیری قناری با پرنده سیسکین قرمز است . در این روش ، پرنده سیسکین نر که قسمتی از بدنش...