استفاده از پروبیوتیک در تغذیه قناری

استفاده از پروبیوتیک در تغذیه قناری

www.Canary98.ir

مکمل های قناری مکمل غذایی قناری مکمل پروبیوتیک قناری مصرف پروبیوتیک در قناری قناری و تغذیه قناری راهنمای تغذیه قناری تغذیه قناری پروبیوتیک برای قناری پروبیوتیک آنتی بیوتیک قناری

با سلام خدمت دوستان عزیز مطلبی راجب پروبیوتیک ها رو در اینجا براتون به اشتراک میذارم تا دوستان که از پروبیوتیک ها استفاده نمیکنند این رو در برنامه دارویی پرندهاشون اضافه کنند!!!ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩﻫﺎﻱ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮑﻲ ﺣﺎﻭﻱ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱﻫﺎﻱ ﻣﻔﻴﺪﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺭ ﺭﻭﺩﻩ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﻔﻴﺪﻱ ﺩﺭ ﺳﻼﻣﺘﻲ پرندگان ﺑﺮﺟﺎﻱ ﻣﻲﮔﺬﺍﺭﻧﺪ.

ﺍﺻﻄﻼﺡ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ( probiotic ) ﮐﻪ ﺭﻳﺸﻪ ﻻﺗﻴﻦ ﺩﺍﺭﺩ، ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ “ﺑﺮﺍﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ” ﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺍﻳﻦ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺭﺍ ﺑﻪ “ﺍﺭﮔﺎﻧﻴﺴﻢﻫﺎﻱ ﺯﻧﺪﻩﺍﻱ” ﺍﻃﻼﻕ ﻣﻲﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻻﺯﻡ، ﺍﺛﺮﺍﺕ “ﺳﻼﻣﺖﺯﺍﻳﻲ” ﻣﻮﺛﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻴﺰﺑﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
ﺍﻳﻦ ﺳﻪ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﺑﻴﺪ: ﺍﺭﮔﺎﻧﻴﺴﻢ، ﺯﻧﺪﻩ ﻭ ﺳﻼﻣﺖﺯﺍﻳﻲ.
ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ، ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺻﻔﺖ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺣﺎﻭﻱ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪﮐﺎﺭ ﻣﻲﺭﻭﺩ. ﺩﺭﻭﺍﻗﻊ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﮔﻔﺖ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏﻫﺎ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺑﺪﻥ ﺭﺍ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ
ﺑﺎﮐﺘﺮﻱﻫﺎﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﺯﺍ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺵ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﺪ. ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﺍﺩﻱ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﻬﺎﺭ ﻣﻴﮑﺮﻭﺍﺭﮔﺎﻧﻴﺴﻢﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﺳﻴﺪﻻﮐﺘﻴﮏ، ﺍﮐﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦ، ﭘﺮﺍﮐﺴﻴﺪ ﻫﻴﺪﺭﻭﮊﻥ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺯ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﻫﺎﻱ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺴﺪﻭﺩﮐﺮﺩﻥ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺤﻞﻫﺎﻱ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺩﺭ ﻣﻴﮑﺮﻭﺏﻫﺎﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺯﺍ: ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻭ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻥ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﻴﮑﺮﻭ ﺍﺭﮔﺎﻧﻴﺴﻢﻫﺎﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺯﺍ، ﺍﺯ ﮐﻠﻮﻧﻴﺰﻩ ﺷﺪﻥ ﻭ ﺭﺷﺪ ﺁﻥﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ.
ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻐﺬﻳﻪ:
ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏﻫﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺭﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻳﻦﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﮑﺮﻭﺍﺭﮔﺎﻧﻴﺴﻢﻫﺎﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﺯﺍ ﻣﺼﺮﻑ ﺷﻮﺩ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺤﺮﻳﮏ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻳﻤﻨﻲ:
ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻫﻢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻭ ﻫﻢ ﻏﻴﺮ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﻫﺎﻱ ﺭﻭﺩﻩ ﺍﻱ ﺗﺤﺮﻳﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺜﺎﻝ ﻓﻬﻤﻴﺪﻩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻻﮐﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮﺱﮐﺎﺯﺋﻲ ﺩﺭ ﺍﺳﻬﺎﻝ ﻭﻳﺮﻭﺳﻲ، ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﭘﺎﺳﺦ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
(ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏﻫﺎ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﻣﺼﺮﻑ ﺷﻮﺩ. ﻧﻤﻲﺷﻮﺩ ﮔﻔﺖ ﻳﮏ ﺳﺎﻝ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﺑدهید ﻭ پرنده ها ﺭﺍ ﺑﻴﻤﻪ ﮐﻨﻴﺪ. ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﺑﺎﺷﺪ…..
دوستان در چند شرایط میتونید از پروبیوتیک ها استفاده کنید
1: بعد از استفاده از آنتی بیوتیک
2:در طول سال
3:در صورت تغییر رژیم غذایی
دوستان تعدادی پروبیوتیک در بازار موجود هست که میتوانند یکی را انتخاب کنند و از اون استفاده کنند ….
موفق و مؤید باشید

نویسنده : احمد جدی پور

منبع : قناری کده

 

نوید احمدی

از کودکی به قناری علاقه مند بودم و آواز قناری نیز در منزل ما طنین انداز بود . در نوجوانی به وبلاگ نویسی و طراحی سایت علاقه مند شدم و این حرفه را در پیش گرفتم ، گذشت و مجددا تعدادی قناری تهیه کردم و با نبود منبع آموزشی درست درمان به فکر ایجاد یک مرجع آموزشی اینترنتی در مورد قناری افتادم که از منابع معتبر تهیه شده باشد. اکنون این مرجع آموزشی "قناری کده" نام دارد.

مطالب مرتبط

دستگاه جوجه کشی قناری یک محصول کاملا متفاوت از گروه صنعتی اسکندری ویژه جوجه کشی از پرندگان گران قیمت و زینتی از جلمه قناری ، فنچ ، انواع نژاد طوطی ، کاسکو ، عروس هلندی ، طاووس ، انواع نژاد خروس لاری و ...می باشد. این محصول با نام تجاری Easy Bator 6 یک محصول کاملا صادراتی و قابل رقابت با نمونه های خارجی علی الخصوص آرکام کره بوده و تمامی قطعات این دستگاه جوجه کشی به جز سنسور دستگاه ساخت کشور مالزی و بسیار با کیفیت می باشد. بدنه ای از جنس ABS ضد اشعه مضر خورشید ، شفاف و بسیار مقاوم در برابر ضربه . برد این محصول از آخرین تکنولوژی روز دنیا یعنی هوش مصنوعی با سیستم فاز منطقی طراحی گردیده است. سه نمایشگر دما ، رطوبت و روز شمار بر روی برد گنجانده شده است. دو سنسور داخلی ( SHT SENSIRION ) ساخت کشور سوئیس و سنسور خارجی در این محصول برای سنجش دما و رطوبت قرار گرفته است. سیستم بروز شده تامین رطوبت ویژه جوجه کشی از پرندگان زینتی یعنی سیستم تامین رطوبت پد سلولوزی با تکنولوژی نانو به همراه پمپ آب خارجی از دست آوردهای گروه صنعتی اسکندری در صنعت جوجه کشی می باشد . دستگاه جوجه کشی حرفه ای ایزی باتور 6 نسل جدید از دستگاه های جوجه کشی خانگی می باشد که توسط گروه صنعتی اسکندری بعد از سه سال تحقیق و توسعه تولید و روانه بازار های داخلی و خارجی گردیده است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این محصول به وبسایت رسمی گروه صنعتی اسکندری www.chicken-device.ir مراجعه فرمایید.

دستگاه جوجه کشی قناری

20 دیدگاه‌

 1. سعید گفت:

  با سلام و تشکر . وقت بخیر . سوالم اینه من قرص پروبیوتیک خریدم اما نمیدونم به چه میزان و چگونه آماده کنم و به قناریا بدم ممنون میشم راهنماییم کنید.

 2. مصطفی گفت:

  در ضمن سیب تخمه مرغ بهش دادم تو لکه چکار کنم

 3. مصطفی گفت:

  باسلام ماده کشیده بلند دارم دور دهنش زخم شده مدفوع شفت وبه زور مدفوع میکنه خواهشا راهنمایم کنید

 4. منوچهرفکری گفت:

  سلامتی.وجودتان
  خداوندیارتان

 5. ناشناس گفت:

  مصرف درست ومدت پروبيوتيك درقنارى

 6. mahdy گفت:

  سلام خسته نباشيد ممنون از اين شبكه تون خيلى چيزا نديده ونشنيده بودم راجع به قنارى من ٢تا جيبر نر دارم اگه ميشه منو راهنماي كنين راجع به تغذيه سالم و نگهدارى وجفت خوب براى انها ممنون

 7. ناشناس گفت:

  قناری من بعد از اینکه جوجه هاشون از تخم در میان بعد ازیک هفته له شون میکنه قشنگم بهشون دون میدن باید چکار کنم مرصییی

 8. جوادی گفت:

  Y ghanari daram b rang gonjeshk nemidanam nar ast ya made vali ba bal and nok hamle mikonad. Be nazar shoma nar ast ya made

 9. فردین گفت:

  سلام و خدا قوت به همه اعضای قناری کده من یجفت قناری دارم ک در حال حاظر قناری ماده روی ۳ تا تخم خوابیده و یک هفته ای میشه ک از تخمگذاریش گذشته من امروز متوجه شدم ک قناری ها شپش دارن حالا میخواستم بدونم ک چیکار کنم ک واسه قناری ها و تخم هاشون مشکلی پیش نیاد خواهش میکنم هرکسی ک اطلاعات داره در این مورد بهم کمک کنه

 10. yazdan گفت:

  درمورد تمیز کردن لانه هم بعد ده روز به این شکل عمل کن که لانه رو بیرون آورده و جوجه ها رو آرام به لانه دیگه منتقل کرده و لانه کثیف رو با برداشتن کثیفی ها تمیز کرده و مقداری الیاف یا پنه جایگزین کرده و دوباره جوجه ها به لانه برگردانده شوند.
  درمورد قناری که میشینه و میخونه شاید در جوجه گی پاش مشکل پیدا کرده یا شاید بیش از حد گرمی بهش دادین .باید علتش دقیق مشخص شه.سوالی بود تا جای ک بتونم در خدمتم.مرادی ۹۱۸۳۱۳۲۷۱۶

 11. yazdan گفت:

  باسلام
  قناری ک چند لانه جفت خورده و نطفه نداره رو باید بیخیالش شد چون یا نر نطفه نداره یا ماده مشکل داره و سن بالاس.

 12. محمد جواد گفت:

  با سلام و تشكر جا تخمي قناري بعداز جوجه شدن تخمها به مدت ١٠روز وبيشتر احتياج به تميز كردن داره اگر داره چگونه؟؟با تشكر

 13. ناشناس گفت:

  سلام به همه زحمتکشان قناری کده یک جفت قناری دا رم که تاکنون چند بار تخم ریزی کردند اما تخمها نطفه ندارند لطفا راهنمایی کنید

 14. سعید کفتر گفت:

  ممنون ازسایت تون خیلی خوبه اگه میشه ازبیماری های سهره هم بگین ممنون میشم

 15. اسماعیل گفت:

  سلام یکی از قناریا که نر هست کلا ، می شینه
  پاهاشم سالمه و می تونه رو پاهاش وایسته ولی اکثرا می شینه حتی نشسته میخونه پسشم نگاه کردم مشکلی نداره

 16. سارا گفت:

  این در چ۰ه مواد غذای است. در شهرستان تمام قناری فروش ها بی خبرند

  • سلام ، شما کدام شهرستان هستید ؟
   استفاده از پروبیوتیک های مخصوص بهتره اما اگر در دسترس نبود میتونید از ماست استفاده کنید
   ماست شیرین (معمولی)
   یک هشتم قاشق چایی خوری رو در یک ظرف آب به مدت ۱۲ ساعت قرار بدید
   این کار ماهی دو مرتبه کافیه
   از ماشعیر هم استفاده میکنند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.