قناری کده | پرورش و نگهداری

تبلیغات

فروشگاه قناری کده
موضوعات

کانال رسمی قناری کده در تلگرام

کانال رسمی وب سایت قناری کده در تلگرام راه اندازی شد.

telegram-canary

سلام دوستان ، کانال رسمی وب سایت قناری کده در تلگرام راه اندازی شد . به منظور پیوستن به این کانال و دریافت آخرین مقالات ، عکس ها و مطالب مربوط به قناری لینک زیر را باز کنید و گزینه Join یا عضویت را انتخاب کنید .

ورود به کانال رسمی قناری کده در تلگرام

 

نکته : برای عضویت در کانال های تلگرام باید آخرین ورژن از این نرم افزار را در اختیار داشته باشید . در ضمن قناری کده به غیر از این کانال در تلگرام و گروه فیسبوک در هیچ یک از شبکه های ارتباطی گروه دیگری ندارد.

اگردر این زمینه با مشکلی برخوردید میتوانید از طریق شماره زیر در تلگرام با من در ارتباط باشید : لطفا برای مشکلات قناری ها زیر مطالب سایت نظر ارسال کنید و از تماس گرفتن خود داری کنید. ممنون

09300098311 نوید احمدی

  آدرس لینک جهت کپی و اشتراگ گزاری با دوستانتان :

https://telegram.me/canary98

منتظر شما عزیزان هستیم…

قناری کده

معایب داشتن تعداد زیاد قناری های سفید ، طوسی ، آهویی

معایب داشتن قناری های سفید ، طوسی ، آهویی

www.canary98.ir

معایب داشتن قناری های سفید ، طوسی ، آهویی قناری های روشن قناری های non intensive قناری های intensive قناری فری پادوان قناری طوسی قناری سفید قناری پادوان قناری آهویی قناری سایت قناری تولید مثل قناری پرورش قناری پر های non intensive پر های intensive ایراد های قناری سفید انتخاب جفت قناری padovan frill canary

ﺩﺭﻭﺩ و ﻋﺮﺽ اﺩﺏ,
ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ اﻣﺮﻭﺯ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﺭا ﺟﺪا ﻛﺮﺩﻡ ﻳﻚ ﻧﻜﺘﻪ ﺳﺎﺩﻩ اﻣﺎ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﺫﻫﻨﻢ ﺭﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺧﺪﻣﺘﺘﺎﻥ ﻋﺮﺽ ﻣﻴﻜﻨﻢ.
ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻭاﻗﻒ ﺑﻪ ﺯﻳﺒﺎﻳﻲ ﻗﻨﺎﺭﻱ ﺳﻔﻴﺪ ﻳﺎ ﻃﻮﺳﻲ ﻫﺴﺘﻴﻢ و ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻴﺪﻫﻴﻢ و ﻣﺎﻳﻞ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎﻱ ﺣﺎﺻﻠﻪ اﺯ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺯﺭﺩ و ﺳﻔﻴﺪﻣﺎﻥ اﻛﺜﺮا ﺳﻔﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪ. ﺩﺭﺻﺪ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ 50-50 اﺳﺖ. اﻣﺎ ﭼﻮﻥ ﺑﺤﺚ ﮊﻧﺘﻴﻚ ﺑﺮ اﺳﺎﺱ اﺣﺘﻤﺎﻻﺕ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺘﻐﻳﺮ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ.
ﺣﺎﻝ ﺩﺭ ﻧﻆﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎﺱ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎ اﻛﺜﺮ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﻳﺎ ﻃﻮﺳﻲ ﺑﺸﻮﻧﺪ. ﺁﻳﺎ اﻳﻦ ﺑﺮاﻱ ﺟﻤﻌﻳﺖ ﻗﻨﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﻟﻦ ﻣﺎ ﺧﻮﺏ اﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﺪ?
ﺟﻮاﺏ: ﺑﺪ اﺳﺖ.

ﭼﺮا ؟ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﻝ ﻗﻨﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩﻡ ﺩﺭ اﻳﻦ ﻋﻜﺲ ﺩﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ. اﺯ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﻮﺳﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﺯﺭﺩ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻻﻧﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻛﺸﻴﺪن 2 ﻃﻮﺳﻲ و ﺩﻭ ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺪﻩ اﻡ ﻛﻪ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻧﻆﺮ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ. اﻣﺎ ﻭاﻗﻌﻴﺖ ﭼﻴﺰ ﺩﻳﮕﺮﻳﺴﺖ و ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺧﺎﺹ ﺧﻮﺩﺵ ﺭا ﺑﻬﻤﺮاﻩ ﺩاﺭﺩ. ﺩﺭ اﻳﻨﺠﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻭاﺭ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼﺕ اﺷﺎﺭﻩ ﻣﻴﻜﻨﻢ. اﮔﺮ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻣﻮاﺭﺩ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺑﻪ ﻧﻆﺮﺷﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪ ﻟﻂﻔﺎً اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻨﺪ.
– ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﭘﺮ ﺟﺬﺏ (intensive) و ﭘﺮ ﻏﻴﺮ ﺟﺬﺏ ( non-intensive) ﺩﺭ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ و اﺯ ﺁﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻴﺸﻪ اﻳﻦ ﺩﻭ ﺟﻨﺲ ﭘﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺭا ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻔﺖ ﻛﻨﻴﻢ اﮔﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎﻡ اﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﻧﺸﻮﻳﻢ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺮﻫﺎﻱ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎﻳﻤﺎﻥ ﺧﺮاﺏ ﻣﻴﺸﻮﺩ.
– ﺳﻔﻴﺪ و ﻃﻮﺳﻲ ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻞ ﮊﻧﺘﻴﻜﻲ ﺩاﺭاﻱ ﮊﻧﻬﺎﻱ ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﻳﻦ ﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺭا ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻧﮕﻪ ﺩاﺭﻳﻢ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺩﺭ ﻃﻮﻳﻞ ﻣﺪﺕ ﻗﻨﺎﺭﻳﻬﺎﻳﻤﺎﻥ ﺿﻌﻴﻒ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
-ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻔﻴﺪ ﻳﺎ ﻃﻮﺳﻲ ﺭا ﺑﺎ ﺯﺭﺩ ﻳﺎ ﺳﺒﺰ ﺟﻔﺖ ﻛﻨﻴﻢ. ﺣﺎﻝ اﮔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﻔﻴﺪ و ﻳﺎ ﻃﻮﺳﻲ ﻣﺎ ﺑﻴﺸﻨﺮ اﺯ ﺣﺪ ﻧﺮﻣﺎﻝ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺮﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺧﻮﺭﺩ. ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺮاﻳﺸﺎﻥ ﺟﻔﺖ ﭘﻴﺪا ﻧﺨﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮﺩ. ﻣﺜﻼ ﻫﻤﻴﻦ 4 ﺟﻮﺟﻪ ﭘﺎﺩﻭاﻧﻮ ﺑﺮاﻱ ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاﺭﺩ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻦ ﺑﻴﻜﺎﺭ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ. ( ﻟﻂﻔﺎ ﺩﺭ ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻜﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺴﻲ ﻧﻣﻴﺪﻫﻤﺸﺎﻥ)
– ﺑﺮاﻱ ﻫﺮ ﻧﮋاﺩ ﻗﻨﺎﺭي ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺯ ﺳﻪ ﻋﺪﺩ ﺳﻓﻴﺪ ﻳﺎ ﻃﻮﺳﻲ ﻧﮕﻪ ﻧﺪاﺭﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﻻﻧﺲ ﺑﻴﻦ ﻗﻨﺎﺭﻳﻬﺎﻳﺘﺎﻥ ﺣﻔﻆ ﺷﻮﺩ.
ﭘﻴﺮﻭﺯ و ﻣﻮﻳﺪ ﺑﺎﺷﻴﺪ. 

نویسنده : حمید ضیا

قناری کدهنظر شما دوست عزیز در مورد این مطلب چیست ؟

در قسمت نظرات (پایین صفحه) نظر خودتون رو بنویسید.

اگر انتقاد یا پیشنهاد و نقطه نظری هم دارید خوشحال میشم نظرتون رو بدونم. با تشکر

نویسنده: نوید احمدی
تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱/۲۴
بازدید: 27498
77 دیدگاه
احسان گفت:

Thumb up 0 Thumb down 0

نمیدونم راستی اینبارم تخم ها جوجه نشد
جداشون کردم الان دوهفتست
یه نر دیگه گرفتم که فعلا غریبی میکنه
مادم کت میزنه و سوت فکرکنم مسته هنوز
بنظرت برای بار سوم باهر کدوم از نرا که اماده بودن جفت بزنم؟

احسان گفت:

Thumb up 1 Thumb down 0

نوید جان اینبارم تخم ها جوجه نشد
جداشدن کردم دوهفتست

احسان گفت:

Thumb up 0 Thumb down 1

درضمن ی نر دیگه خریدم،اگه مرا اماده شدن برای بارسوم جفتشون بندازم

احسان گفت:

Thumb up 0 Thumb down 0

درضمن ی نر دیگه خریدم،اگه نرا اماده شدن برای بارسوم جفتشون بندازم

ابراهیم گفت:

Thumb up 0 Thumb down 0

سلام.با تشکر از سایت خیلی خوب و کمکتون.یه جفت از قناریهام چهار تا تخم داشتن هر چهار تا جوجه ها تو تخم مرده بودن جوجه هاتو تخم بزرگ بودن دلیلش چی میتونه باشه ممنون میشم کمکم کنید دیگه به این مشکل ناراحت کننده بر نخورم

قاسم گفت:

Thumb up 0 Thumb down 0

سلام اقای احمدی امسال نمیدونم چراسالی بودکه قناری هاجفت میخوردندولی میرفتندتوتاثیرخیلیا میگفتندکه عیب ازکتون های کانادایی که تو بازاره. باتوجه به اینکه شماساکن اصفهانیدلطف کنیدراهنمایی کنیدکتون اردبیلی ازکجاتهیه اصفهان تهیه کنم؟
۲٫اینکه یهماده طلایی اماده رو بایه نرپرتقالی مسته مست جفت زدم ظاهراجفت خوردندنرچالودرست کرده اماماده نمیره بخوابه به نظرجنابعالی چیکارکنم؟
با تشکرازشماوسایت خوبتون

ارسال نظر (نظرات ارسال شده: 77 دیدگاه)

فروشگاه قناری کده راه اندازی شد

افتتاح فروشگاه قناری کده

www.shop.canary98.ir

لوازم قناری فروشگاه لوازم قناری کده فروشگاه لوازم قناری فروشگاه قناری کده فروش لوازم قناری کده فروش لوازم قناری فروش قفس قناری افتتاح فروشگاه قناری درود دوستان و همراهان عزیز همان طور که قول داده بودیم فروشگاه قناری کده راه اندازی شد. ✅ فروشگاه هر روز کامل تر خواهند شد و با محصولات متنوع سعی در راضی نگه داشتن شما کاربران گرامی داریم. با عضویت در کانال فروشگاه هم میتوانید از تخفیف ها و محصولات جدید با خبر شوید :

https://t.me/joinchat/AAAAAEC-NfNPiOLpcdUUcg

https://telegram.me/canarybazar

آدرس فروشگاه قناری کده :

www.shop.canary98.ir

از تولید کننده های عزیز هم دعوت می شود که محصولات خود را از طریق شماره زیر به ما معرفی کنند تا در صورت توافق در فروشگاه به عرضه کاربران قرار گیرد. 09300098311 سپاس از همراهی شما همراهان همیشگی قناری کده
تبلیغات
شبکه های اجتماعی