معایب داشتن تعداد زیاد قناری های سفید ، طوسی ، آهویی

معایب داشتن قناری های سفید ، طوسی ، آهویی

www.canary98.ir

معایب داشتن قناری های سفید ، طوسی ، آهویی قناری های روشن قناری های non intensive قناری های intensive قناری فری پادوان قناری طوسی قناری سفید قناری پادوان قناری آهویی قناری سایت قناری تولید مثل قناری پرورش قناری پر های non intensive پر های intensive ایراد های قناری سفید انتخاب جفت قناری padovan frill canary

ﺩﺭﻭﺩ و ﻋﺮﺽ اﺩﺏ,
ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ اﻣﺮﻭﺯ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﺭا ﺟﺪا ﻛﺮﺩﻡ ﻳﻚ ﻧﻜﺘﻪ ﺳﺎﺩﻩ اﻣﺎ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﺫﻫﻨﻢ ﺭﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺧﺪﻣﺘﺘﺎﻥ ﻋﺮﺽ ﻣﻴﻜﻨﻢ.
ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻭاﻗﻒ ﺑﻪ ﺯﻳﺒﺎﻳﻲ ﻗﻨﺎﺭﻱ ﺳﻔﻴﺪ ﻳﺎ ﻃﻮﺳﻲ ﻫﺴﺘﻴﻢ و ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻴﺪﻫﻴﻢ و ﻣﺎﻳﻞ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎﻱ ﺣﺎﺻﻠﻪ اﺯ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺯﺭﺩ و ﺳﻔﻴﺪﻣﺎﻥ اﻛﺜﺮا ﺳﻔﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪ. ﺩﺭﺻﺪ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ 50-50 اﺳﺖ. اﻣﺎ ﭼﻮﻥ ﺑﺤﺚ ﮊﻧﺘﻴﻚ ﺑﺮ اﺳﺎﺱ اﺣﺘﻤﺎﻻﺕ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺘﻐﻳﺮ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ.
ﺣﺎﻝ ﺩﺭ ﻧﻆﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎﺱ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎ اﻛﺜﺮ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﻳﺎ ﻃﻮﺳﻲ ﺑﺸﻮﻧﺪ. ﺁﻳﺎ اﻳﻦ ﺑﺮاﻱ ﺟﻤﻌﻳﺖ ﻗﻨﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﻟﻦ ﻣﺎ ﺧﻮﺏ اﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﺪ?
ﺟﻮاﺏ: ﺑﺪ اﺳﺖ.

ﭼﺮا ؟ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﻝ ﻗﻨﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩﻡ ﺩﺭ اﻳﻦ ﻋﻜﺲ ﺩﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ. اﺯ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﻮﺳﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﺯﺭﺩ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻻﻧﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻛﺸﻴﺪن 2 ﻃﻮﺳﻲ و ﺩﻭ ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺪﻩ اﻡ ﻛﻪ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻧﻆﺮ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ. اﻣﺎ ﻭاﻗﻌﻴﺖ ﭼﻴﺰ ﺩﻳﮕﺮﻳﺴﺖ و ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺧﺎﺹ ﺧﻮﺩﺵ ﺭا ﺑﻬﻤﺮاﻩ ﺩاﺭﺩ. ﺩﺭ اﻳﻨﺠﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻭاﺭ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼﺕ اﺷﺎﺭﻩ ﻣﻴﻜﻨﻢ. اﮔﺮ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻣﻮاﺭﺩ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺑﻪ ﻧﻆﺮﺷﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪ ﻟﻂﻔﺎً اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻨﺪ.
– ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﭘﺮ ﺟﺬﺏ (intensive) و ﭘﺮ ﻏﻴﺮ ﺟﺬﺏ ( non-intensive) ﺩﺭ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ و اﺯ ﺁﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻴﺸﻪ اﻳﻦ ﺩﻭ ﺟﻨﺲ ﭘﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺭا ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻔﺖ ﻛﻨﻴﻢ اﮔﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎﻡ اﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﻧﺸﻮﻳﻢ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺮﻫﺎﻱ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎﻳﻤﺎﻥ ﺧﺮاﺏ ﻣﻴﺸﻮﺩ.
– ﺳﻔﻴﺪ و ﻃﻮﺳﻲ ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻞ ﮊﻧﺘﻴﻜﻲ ﺩاﺭاﻱ ﮊﻧﻬﺎﻱ ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﻳﻦ ﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺭا ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻧﮕﻪ ﺩاﺭﻳﻢ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺩﺭ ﻃﻮﻳﻞ ﻣﺪﺕ ﻗﻨﺎﺭﻳﻬﺎﻳﻤﺎﻥ ﺿﻌﻴﻒ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
-ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻔﻴﺪ ﻳﺎ ﻃﻮﺳﻲ ﺭا ﺑﺎ ﺯﺭﺩ ﻳﺎ ﺳﺒﺰ ﺟﻔﺖ ﻛﻨﻴﻢ. ﺣﺎﻝ اﮔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﻔﻴﺪ و ﻳﺎ ﻃﻮﺳﻲ ﻣﺎ ﺑﻴﺸﻨﺮ اﺯ ﺣﺪ ﻧﺮﻣﺎﻝ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺮﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺧﻮﺭﺩ. ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺮاﻳﺸﺎﻥ ﺟﻔﺖ ﭘﻴﺪا ﻧﺨﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮﺩ. ﻣﺜﻼ ﻫﻤﻴﻦ 4 ﺟﻮﺟﻪ ﭘﺎﺩﻭاﻧﻮ ﺑﺮاﻱ ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاﺭﺩ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻦ ﺑﻴﻜﺎﺭ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ. ( ﻟﻂﻔﺎ ﺩﺭ ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻜﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺴﻲ ﻧﻣﻴﺪﻫﻤﺸﺎﻥ)
– ﺑﺮاﻱ ﻫﺮ ﻧﮋاﺩ ﻗﻨﺎﺭي ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺯ ﺳﻪ ﻋﺪﺩ ﺳﻓﻴﺪ ﻳﺎ ﻃﻮﺳﻲ ﻧﮕﻪ ﻧﺪاﺭﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﻻﻧﺲ ﺑﻴﻦ ﻗﻨﺎﺭﻳﻬﺎﻳﺘﺎﻥ ﺣﻔﻆ ﺷﻮﺩ.
ﭘﻴﺮﻭﺯ و ﻣﻮﻳﺪ ﺑﺎﺷﻴﺪ. 

نویسنده : حمید ضیا

قناری کده

نوید احمدی

از کودکی به قناری علاقه مند بودم و آواز قناری نیز در منزل ما طنین انداز بود . در نوجوانی به وبلاگ نویسی و طراحی سایت علاقه مند شدم و این حرفه را در پیش گرفتم ، گذشت و مجددا تعدادی قناری تهیه کردم و با نبود منبع آموزشی درست درمان به فکر ایجاد یک مرجع آموزشی اینترنتی در مورد قناری افتادم که از منابع معتبر تهیه شده باشد. اکنون این مرجع آموزشی "قناری کده" نام دارد.

مطالب مرتبط

معرفی دستگاه جوجه کشی قناری و پرندگان زینتی محصولی جدید از گروه صنعتی اسکندری : در سال 2019 محصول جدیدی از شرکت اسکندری با نام ایزی باتور 6 روانه بازار شد. این محصول نمونه ارتقاء یافته رقیب خارجی خود یعنی آرکام کره می باشد. ایزی باتور 6 با قابلیت های ویژه خود برای جوجه کشی از تخم نطفه دار پرنده های زینتی و اهلی مناسب می باشد. این دستگاه جوجه کشی حرفه ای وزن سبک و حجم کمی داشته و در هر مکانی به راحتی قابل استفاده است. تامین حرارت دستگاه با استفاده از المنت های نسوز و تامین رطوبت آن با استفاده از پمپ آب خارجی و پد سلولزی می باشد، بنابراین این دو مقدار به شکلی کاملا دقیق تامین خواهد شد. چرخش تخم ها در ایزی باتور 6 به صورت 360 درجه و با استفاده از شانه های همه کاره می باشد، بنابراین ضمن اینکه نیازی به تعویض شانه نخواهد بود، از هر تخمی با هر سایزی می توان جوجه کشی کرد. چرخش مداوم و 360 درجه تخم ها سبب افزایش راندمان جوجه کشی و درصد جوجه آوری بالا خواهد شد. تمامی فرایندهای جوجه کشی نظیر چرخش تخم، تهویه هوا، تامین حرارت و رطوبت مناسب توسط برد جوجه کشی هوشمند آن فراهم خواهد شد. برد جوجه کشی نصب شده بر روی دستگاه جوجه کشی ایزی باتور 6 قابلیت نمایش دقیق دما و رطوبت داخل دستگاه و محیط بیرون را دارد، هم چنین کاربر با استفاده از دکمه های روی صفحه قادر به تنظیم دقیق دما و رطوبت و روزهای جوجه کشی پرنده مورد نظر خود خواهد بود و وجود سنسور فوق العاده دقیق SHT و سنسور محیطی LM35 به سنجش دقیق دما و رطوبت داخل دستگاه و محیط بیرون کمک خواهد کرد. لازم است بدانید که سنسور SHT ساخت کمپانی SENSIRION  سوئیس بوده و به صورت همزمان دما و رطوبت را می سنجد و یکبار برای همیشه در کارخانه سازنده کالیبره شده است و بر خلاف سایر سنسور ها نیاز به کالیبراسیون مجدد نخواهد داشت. ایزی باتور 6 همانند تمامی محصولات گروه صنعتی اسکندری از یکسال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش بهره مند خواهد بود. وجود تیم مستقل خدمات پس از فروش و نمایندگی های معتبر در اکثر استان های کشور، امکان دسترسی به خدمات گارانتی ، تعویض و تعمیر را برای خریدار گرامی سهل تر خواهد نمود. برای خرید دستگاه جوجه کشی و کسب اطلاعات بیشتر در مورد محصولات شرکت اسکندری به وبسایت https://chicken-device.ir مراجعه فرمایید.

81 دیدگاه‌

 1. Omid گفت:

  چکار کنم قناری بخواند

 2. مهندس زمانی گفت:

  سلام
  مطالب عالی دارید ممنونم
  یک سوال دارم قناری پرتقالی نر خودم رو با یک ماده سفید آماده پریروز جفت زدم و الان برای دخترش دنبال یک نر خوب میگردم ولی پیدا نمیکنم بعد از اینکه ماده سفیدم تخم هاشو گذاشت می تونم بلافاصله به صورت لاین پدر رو با دخترش جفت بزنم ؟؟؟!

 3. قاسم گفت:

  سلام اقای احمدی امسال نمیدونم چراسالی بودکه قناری هاجفت میخوردندولی میرفتندتوتاثیرخیلیا میگفتندکه عیب ازکتون های کانادایی که تو بازاره. باتوجه به اینکه شماساکن اصفهانیدلطف کنیدراهنمایی کنیدکتون اردبیلی ازکجاتهیه اصفهان تهیه کنم؟
  ۲٫اینکه یهماده طلایی اماده رو بایه نرپرتقالی مسته مست جفت زدم ظاهراجفت خوردندنرچالودرست کرده اماماده نمیره بخوابه به نظرجنابعالی چیکارکنم؟
  با تشکرازشماوسایت خوبتون

 4. ابراهیم گفت:

  سلام.با تشکر از سایت خیلی خوب و کمکتون.یه جفت از قناریهام چهار تا تخم داشتن هر چهار تا جوجه ها تو تخم مرده بودن جوجه هاتو تخم بزرگ بودن دلیلش چی میتونه باشه ممنون میشم کمکم کنید دیگه به این مشکل ناراحت کننده بر نخورم

  • سپهر گفت:

   سلام
   با اینکه مدتها از این پست گذشته اما ممکنه بعدها بدردتون بخوره
   تجربه ی اوایل جوجه گیری از قناری واسه منم این مشکل رخ داد
   دلیل : روز ۱۳ هم ( یک روز قبل از تولد جوجه ها ماده آب تنی نکرده و بخار آب به اندازه ی کافی برای نازک شدن پوسته ی تخم ها و خروج راحت تر جوجه ها از تخم فراهم نشده)
   بعضا به دلیل ضخامت پوسته جوجه ها قادر به خروج از تخم نمیشوند
   با آرزوی موفقیت

 5. احسان گفت:

  درضمن ی نر دیگه خریدم،اگه نرا اماده شدن برای بارسوم جفتشون بندازم

 6. احسان گفت:

  درضمن ی نر دیگه خریدم،اگه مرا اماده شدن برای بارسوم جفتشون بندازم

 7. احسان گفت:

  نوید جان اینبارم تخم ها جوجه نشد
  جداشدن کردم دوهفتست

 8. احسان گفت:

  نمیدونم راستی اینبارم تخم ها جوجه نشد
  جداشون کردم الان دوهفتست
  یه نر دیگه گرفتم که فعلا غریبی میکنه
  مادم کت میزنه و سوت فکرکنم مسته هنوز
  بنظرت برای بار سوم باهر کدوم از نرا که اماده بودن جفت بزنم؟

  • مهندس زمانی گفت:

   به نظر من یکی از مهم ترین دلایلی که تخم ها بدون نطفه میشن پرهای دور آلت نر و ماده است / اگر پرها کاملا زده بشه و اسپرم بتونه راحت نفوذ کنه مشکل بی نطفه گی ندارید
   من یک دوستی دارم که بالای ۵ بارماده شو نشوند و هر پنج بار جوجه گرفت و وقتی ازش پرسیدم چطوری گرفتی فقط به تغذیه مناسب و نظافت اشاره کرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.