معایب داشتن تعداد زیاد قناری های سفید ، طوسی ، آهویی

معایب داشتن قناری های سفید ، طوسی ، آهویی

www.canary98.ir

معایب داشتن قناری های سفید ، طوسی ، آهویی قناری های روشن قناری های non intensive قناری های intensive قناری فری پادوان قناری طوسی قناری سفید قناری پادوان قناری آهویی قناری سایت قناری تولید مثل قناری پرورش قناری پر های non intensive پر های intensive ایراد های قناری سفید انتخاب جفت قناری padovan frill canary

ﺩﺭﻭﺩ و ﻋﺮﺽ اﺩﺏ,
ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ اﻣﺮﻭﺯ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﺭا ﺟﺪا ﻛﺮﺩﻡ ﻳﻚ ﻧﻜﺘﻪ ﺳﺎﺩﻩ اﻣﺎ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﺫﻫﻨﻢ ﺭﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺧﺪﻣﺘﺘﺎﻥ ﻋﺮﺽ ﻣﻴﻜﻨﻢ.
ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻭاﻗﻒ ﺑﻪ ﺯﻳﺒﺎﻳﻲ ﻗﻨﺎﺭﻱ ﺳﻔﻴﺪ ﻳﺎ ﻃﻮﺳﻲ ﻫﺴﺘﻴﻢ و ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻴﺪﻫﻴﻢ و ﻣﺎﻳﻞ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎﻱ ﺣﺎﺻﻠﻪ اﺯ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺯﺭﺩ و ﺳﻔﻴﺪﻣﺎﻥ اﻛﺜﺮا ﺳﻔﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪ. ﺩﺭﺻﺪ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ 50-50 اﺳﺖ. اﻣﺎ ﭼﻮﻥ ﺑﺤﺚ ﮊﻧﺘﻴﻚ ﺑﺮ اﺳﺎﺱ اﺣﺘﻤﺎﻻﺕ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺘﻐﻳﺮ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ.
ﺣﺎﻝ ﺩﺭ ﻧﻆﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎﺱ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎ اﻛﺜﺮ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﻳﺎ ﻃﻮﺳﻲ ﺑﺸﻮﻧﺪ. ﺁﻳﺎ اﻳﻦ ﺑﺮاﻱ ﺟﻤﻌﻳﺖ ﻗﻨﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﻟﻦ ﻣﺎ ﺧﻮﺏ اﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﺪ?
ﺟﻮاﺏ: ﺑﺪ اﺳﺖ.

ﭼﺮا ؟ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﻝ ﻗﻨﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩﻡ ﺩﺭ اﻳﻦ ﻋﻜﺲ ﺩﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ. اﺯ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﻮﺳﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﺯﺭﺩ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻻﻧﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻛﺸﻴﺪن 2 ﻃﻮﺳﻲ و ﺩﻭ ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺪﻩ اﻡ ﻛﻪ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻧﻆﺮ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ. اﻣﺎ ﻭاﻗﻌﻴﺖ ﭼﻴﺰ ﺩﻳﮕﺮﻳﺴﺖ و ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺧﺎﺹ ﺧﻮﺩﺵ ﺭا ﺑﻬﻤﺮاﻩ ﺩاﺭﺩ. ﺩﺭ اﻳﻨﺠﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻭاﺭ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼﺕ اﺷﺎﺭﻩ ﻣﻴﻜﻨﻢ. اﮔﺮ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻣﻮاﺭﺩ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺑﻪ ﻧﻆﺮﺷﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪ ﻟﻂﻔﺎً اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻨﺪ.
– ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﭘﺮ ﺟﺬﺏ (intensive) و ﭘﺮ ﻏﻴﺮ ﺟﺬﺏ ( non-intensive) ﺩﺭ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ و اﺯ ﺁﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻴﺸﻪ اﻳﻦ ﺩﻭ ﺟﻨﺲ ﭘﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺭا ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻔﺖ ﻛﻨﻴﻢ اﮔﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎﻡ اﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﻧﺸﻮﻳﻢ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺮﻫﺎﻱ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎﻳﻤﺎﻥ ﺧﺮاﺏ ﻣﻴﺸﻮﺩ.
– ﺳﻔﻴﺪ و ﻃﻮﺳﻲ ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻞ ﮊﻧﺘﻴﻜﻲ ﺩاﺭاﻱ ﮊﻧﻬﺎﻱ ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﻳﻦ ﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺭا ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻧﮕﻪ ﺩاﺭﻳﻢ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺩﺭ ﻃﻮﻳﻞ ﻣﺪﺕ ﻗﻨﺎﺭﻳﻬﺎﻳﻤﺎﻥ ﺿﻌﻴﻒ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
-ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻔﻴﺪ ﻳﺎ ﻃﻮﺳﻲ ﺭا ﺑﺎ ﺯﺭﺩ ﻳﺎ ﺳﺒﺰ ﺟﻔﺖ ﻛﻨﻴﻢ. ﺣﺎﻝ اﮔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﻔﻴﺪ و ﻳﺎ ﻃﻮﺳﻲ ﻣﺎ ﺑﻴﺸﻨﺮ اﺯ ﺣﺪ ﻧﺮﻣﺎﻝ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺮﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺧﻮﺭﺩ. ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺮاﻳﺸﺎﻥ ﺟﻔﺖ ﭘﻴﺪا ﻧﺨﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮﺩ. ﻣﺜﻼ ﻫﻤﻴﻦ 4 ﺟﻮﺟﻪ ﭘﺎﺩﻭاﻧﻮ ﺑﺮاﻱ ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاﺭﺩ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻦ ﺑﻴﻜﺎﺭ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ. ( ﻟﻂﻔﺎ ﺩﺭ ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻜﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺴﻲ ﻧﻣﻴﺪﻫﻤﺸﺎﻥ)
– ﺑﺮاﻱ ﻫﺮ ﻧﮋاﺩ ﻗﻨﺎﺭي ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺯ ﺳﻪ ﻋﺪﺩ ﺳﻓﻴﺪ ﻳﺎ ﻃﻮﺳﻲ ﻧﮕﻪ ﻧﺪاﺭﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﻻﻧﺲ ﺑﻴﻦ ﻗﻨﺎﺭﻳﻬﺎﻳﺘﺎﻥ ﺣﻔﻆ ﺷﻮﺩ.
ﭘﻴﺮﻭﺯ و ﻣﻮﻳﺪ ﺑﺎﺷﻴﺪ. 

نویسنده : حمید ضیا

قناری کده

نوید احمدی

از کودکی به قناری علاقه مند بودم و آواز قناری نیز در منزل ما طنین انداز بود . در نوجوانی به وبلاگ نویسی و طراحی سایت علاقه مند شدم و این حرفه را در پیش گرفتم ، گذشت و مجددا تعدادی قناری تهیه کردم و با نبود منبع آموزشی درست درمان به فکر ایجاد یک مرجع آموزشی اینترنتی در مورد قناری افتادم که از منابع معتبر تهیه شده باشد. اکنون این مرجع آموزشی "قناری کده" نام دارد.

مطالب مرتبط

دستگاه جوجه کشی قناری یک محصول کاملا متفاوت از گروه صنعتی اسکندری ویژه جوجه کشی از پرندگان گران قیمت و زینتی از جلمه قناری ، فنچ ، انواع نژاد طوطی ، کاسکو ، عروس هلندی ، طاووس ، انواع نژاد خروس لاری و ...می باشد. این محصول با نام تجاری Easy Bator 6 یک محصول کاملا صادراتی و قابل رقابت با نمونه های خارجی علی الخصوص آرکام کره بوده و تمامی قطعات این دستگاه جوجه کشی به جز سنسور دستگاه ساخت کشور مالزی و بسیار با کیفیت می باشد. بدنه ای از جنس ABS ضد اشعه مضر خورشید ، شفاف و بسیار مقاوم در برابر ضربه . برد این محصول از آخرین تکنولوژی روز دنیا یعنی هوش مصنوعی با سیستم فاز منطقی طراحی گردیده است. سه نمایشگر دما ، رطوبت و روز شمار بر روی برد گنجانده شده است. دو سنسور داخلی ( SHT SENSIRION ) ساخت کشور سوئیس و سنسور خارجی در این محصول برای سنجش دما و رطوبت قرار گرفته است. سیستم بروز شده تامین رطوبت ویژه جوجه کشی از پرندگان زینتی یعنی سیستم تامین رطوبت پد سلولوزی با تکنولوژی نانو به همراه پمپ آب خارجی از دست آوردهای گروه صنعتی اسکندری در صنعت جوجه کشی می باشد . دستگاه جوجه کشی حرفه ای ایزی باتور 6 نسل جدید از دستگاه های جوجه کشی خانگی می باشد که توسط گروه صنعتی اسکندری بعد از سه سال تحقیق و توسعه تولید و روانه بازار های داخلی و خارجی گردیده است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این محصول به وبسایت رسمی گروه صنعتی اسکندری www.chicken-device.ir مراجعه فرمایید.

دستگاه جوجه کشی قناری

81 دیدگاه‌

 1. Omid گفت:

  چکار کنم قناری بخواند

 2. مهندس زمانی گفت:

  سلام
  مطالب عالی دارید ممنونم
  یک سوال دارم قناری پرتقالی نر خودم رو با یک ماده سفید آماده پریروز جفت زدم و الان برای دخترش دنبال یک نر خوب میگردم ولی پیدا نمیکنم بعد از اینکه ماده سفیدم تخم هاشو گذاشت می تونم بلافاصله به صورت لاین پدر رو با دخترش جفت بزنم ؟؟؟!

 3. قاسم گفت:

  سلام اقای احمدی امسال نمیدونم چراسالی بودکه قناری هاجفت میخوردندولی میرفتندتوتاثیرخیلیا میگفتندکه عیب ازکتون های کانادایی که تو بازاره. باتوجه به اینکه شماساکن اصفهانیدلطف کنیدراهنمایی کنیدکتون اردبیلی ازکجاتهیه اصفهان تهیه کنم؟
  ۲٫اینکه یهماده طلایی اماده رو بایه نرپرتقالی مسته مست جفت زدم ظاهراجفت خوردندنرچالودرست کرده اماماده نمیره بخوابه به نظرجنابعالی چیکارکنم؟
  با تشکرازشماوسایت خوبتون

 4. ابراهیم گفت:

  سلام.با تشکر از سایت خیلی خوب و کمکتون.یه جفت از قناریهام چهار تا تخم داشتن هر چهار تا جوجه ها تو تخم مرده بودن جوجه هاتو تخم بزرگ بودن دلیلش چی میتونه باشه ممنون میشم کمکم کنید دیگه به این مشکل ناراحت کننده بر نخورم

  • سپهر گفت:

   سلام
   با اینکه مدتها از این پست گذشته اما ممکنه بعدها بدردتون بخوره
   تجربه ی اوایل جوجه گیری از قناری واسه منم این مشکل رخ داد
   دلیل : روز ۱۳ هم ( یک روز قبل از تولد جوجه ها ماده آب تنی نکرده و بخار آب به اندازه ی کافی برای نازک شدن پوسته ی تخم ها و خروج راحت تر جوجه ها از تخم فراهم نشده)
   بعضا به دلیل ضخامت پوسته جوجه ها قادر به خروج از تخم نمیشوند
   با آرزوی موفقیت

 5. احسان گفت:

  درضمن ی نر دیگه خریدم،اگه نرا اماده شدن برای بارسوم جفتشون بندازم

 6. احسان گفت:

  درضمن ی نر دیگه خریدم،اگه مرا اماده شدن برای بارسوم جفتشون بندازم

 7. احسان گفت:

  نوید جان اینبارم تخم ها جوجه نشد
  جداشدن کردم دوهفتست

 8. احسان گفت:

  نمیدونم راستی اینبارم تخم ها جوجه نشد
  جداشون کردم الان دوهفتست
  یه نر دیگه گرفتم که فعلا غریبی میکنه
  مادم کت میزنه و سوت فکرکنم مسته هنوز
  بنظرت برای بار سوم باهر کدوم از نرا که اماده بودن جفت بزنم؟

  • مهندس زمانی گفت:

   به نظر من یکی از مهم ترین دلایلی که تخم ها بدون نطفه میشن پرهای دور آلت نر و ماده است / اگر پرها کاملا زده بشه و اسپرم بتونه راحت نفوذ کنه مشکل بی نطفه گی ندارید
   من یک دوستی دارم که بالای ۵ بارماده شو نشوند و هر پنج بار جوجه گرفت و وقتی ازش پرسیدم چطوری گرفتی فقط به تغذیه مناسب و نظافت اشاره کرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.