خط خونی یا لاین چیست و چگونگی ایجاد خط خونی عالی

خط خونی یا لاین چیست و چگونگی ایجاد خط خونی عالی

www.Canary98.ir

معنی خط خونی عالی قناری لاین خونی قناری قناری با خط خونی عالی قناری خط خونی قناری جفت زدن همخونی قناری جفت زدن قناری تولیذ مثل قناری تولید مثل قناری پرورش حرفه ای قناری اصول پرورش حرفه ای قناری line breeding canary line breeding

ﻳﺎﺭاﻥ و ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻋﺰﻳﺰ و ﮔﺮاﻣﻲ ﺩﺭﻭﺩ !

ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ ﻣﺎ ﺭا ﺑﺎﺑﺖ ﻓﺼﻞ ﺟﻮﺟﻪﻛﺸﻲ و لک ﭘﺬﻳﺮا ﺑﺎﺷﻴﺪ. ﻫﻤﺎنﻃﻮﺭ ﻛﻪ ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻱ ﺩﻧﻴﺎ ﺩﺭ اﻳﺮاﻥ ﺭاﻳﺞ اﺳﺖ, ﭘﺲ اﺯ اﺗﻤﺎﻡ ﺟﻮﺟﻪ کشی و ﻳﺎ حتی ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ, ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ اﻗﺪاﻡ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ. ﺣﺎﻝ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺩﻻﻳﻞ اﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﭼﻮﻥ ﺑﺤﺚ اﻣﺮﻭﺯﻣﺎﻥ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﺎﺭﻱ ﻧﺪاﺭﻳﻢ. ﺁﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﺎً ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻴﻜﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ اﺯ ﻋﺒﺎﺭاﺕ “ﺧﻄ ﺧﻮﻧﻲ ﻋﺎﻟﻲ” و “ﻻﻳﻦ ﺧﻮﻧﻲ ﻋﺎﻟﻲ” ﺗﻮﺳﻄ ﭘﺮﻭﺭﺷﺪﻫﻨﺪﮔﺎﻥ اﺳﺖ.

ﻭﻗﺘﻲ اﺯ اﻳﺸﺎﻥ ﭘﺮﺳﻴﺪﻩ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﻨﻆﻮﺭﺷﺎﻥ اﺯ ﺧﻄ ﺧﻮﻧﻲ ﻋﺎﻟﻲ ﭼﻴﺴﺖ ؟ اﻛﺜﺮا می گویند ﻛﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎﻱ ﻗﻨﺎﺭﻳﻬﺎﻱ ﺑﺮﺗﺮﻣﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ عالی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻳﺎ آﻥ ﻧﺮ اﺯ ﻗﻨﺎﺭﻳﻬﺎﻱ ﻓﻼﻥ اﺳﺘﺎﺩ اﺳﺖ.
ﺧﺐ اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﺯ ﻗﻨﺎﺭﻱ ﺭا ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻲ ﺩﺭ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﻨﺎﺭﻳﻬﺎﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﻧﺎم گزاری ﻛﺮﺩ ﻧﻪ ﻻﻳﻦ خونی عالی.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻨﺪﺭﺕ ﻛﺴﻲ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺪاﻧﺪ ﻣﻌﻨﻲ ﺧﻄ ﺧﻮﻧﻲ ﭼﻴﺴﺖ. اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎﺩه ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ اﺯ ﺁﻥ اﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺭاﻳﺞ ﺷﺪﻩ.

*ﺧﻄ خونی ﭼﻴﺴﺖ ؟
ﺧﻄ ﺧﻮﻧﻲ ﻗﻨﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺻﺎﻟﺖ ﺧﻮﻧﻲ ﻳﻚ ﻗﻨﺎﺭﻳﺴﺖ. اﻳﻦ اﺻﺎﻟﺖ ﺧﻮﻧﻲ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻨﺎﺭﻱ ﻣﺎ اﺯ ﻧﻆﺮ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻫﺎﻱ ﻇﺎﻫﺮﻱ ﻛﺎﻣﻼ ﺷﺒﻴﻪ اﺟﺪاﺩ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاﻱ ﻣﺜﺎﻝ ﺷﻤﺎ اﮔﺮ ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﻗﻨﺎﺭﻱ ﻓﺮﻱ ﻛﺎﻣﻞ اﺯ ﻻﻳﻦ ﺁﻗﺎﻱ X ﻣﻴﺨﺮﻳﺪ, ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺘﻆﺎﺭ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺭا ﻫﻢ ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ. ﺩﺭ ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﺁﻗﺎﻱ X ﺧﻄ ﺧﻮﻧﻲ ﻧﺪاﺭﺩ و ﻳﺎ ﺧﻄ ﺧﻮﻧﻲ اﺵ ﻧﻘﺺ ﺩاﺭﺩ.

*ﺧﻄ ﺧﻮﻧﻲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮﺩ ؟
ﺑﺮاﻱ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﻄ ﺧﻮﻧﻲ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ اﺯ ﻭﺳﻴﻠﻪ اﻭﻟﻴﻪ ﺁﻥ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺁﻧﺮا ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺑﻴﺎﻭﺭﻳﻢ. ﺗﻨﻬﺎ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮاﻱ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻳﻚ ﺧﻄ ﺧﻮﻧﻲ ﻫﻤﺨﻮﻥ ﺟﻔﺖ ﻛﺮﺩﻥ ﻗﻨﺎﺭﻳﻬﺎﺳﺖ. اﮔﺮ ﻛﺴﻲ اﺩﻋﺎ ﺑﻜﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻄ ﺧﻮﻧﻲ ﻋﺎﻟﻲ ﺩاﺭﺩ و ﻫﺮﮔﺰ ﻫﻤﺨﻮﻥ ﺟﻔﺖ ﻧﻜﺮﺩﻩ, اﻳﻦ ﺷﺨﺺ ﺧﻮﺩ ﺭا ﺩﺭ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﮔﻮﻳﻲ ﻗﺮاﺭ ﺩاﺩﻩ اﺳﺖ. ﭘﺲ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻭﻗﺘﻲ ﺑﺮاﻱ ﺧﺮﻳﺪ ﺧﻄ ﺧﻮﻧﻲ ﻋﺎﻟﻲ ﻧﺰﺩ ﻛﺴﻲ ﻣﻴﺮﻭﻳﺪ اﻭﻝ اﺯ ﻫﻤﻪ اﺯ ﺭﻭﺵ ﻫﻤﺨﻮﻧﻲ اﻭ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ و ﺩﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﭘﺮﺩاﺧﺘﻪ اﺳﺖ. ﭼﺮا ﻛﻪ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺧﻄ ﺧﻮﻧﻲ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻛﺎﺭ ﻳﻜﻲ ﺩﻭﺳﺎﻝ ﻧﻴﺴﺖ.
ﻫﻤﺎﻥﻃﻮﺭ ﻛﻪ ﻋﺮﺽ ﻛﺮﺩﻡ ﺧﻄ ﺧﻮﻧﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻼ( ﻳﺎ ﺑﺎ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺎﻻ) ﺷﺒﻴﻪ ﻭاﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎﻡ ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ﺭا ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻴﺪﻫﻢ
ﺩﺭ ﻧﻆﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﻗﻨﺎﺭﻱ ﺧﻮﺏ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ. اﺯ اﻳﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪاﺩﻱ ﺟﻮﺟﻪ ﻣﻴﻜﺸﻴﺪ ﻫﺮﻳﻚ اﺯ اﻳﻦ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ 50% اﺯ ﭘﺪﺭ و 50% اﺯ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﻪ اﺭﺙ ﻣﻴﺒﺮﺩ. ﺣﺎﻝ ﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺩﺧﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﭘﺴﺮ ﺭا ﺟﺪا ﻛﺮﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﭘﺪﺭ و ﻣﺎﺩﺭ ﺟﻔﺖ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ. ﻃﺒﻖ ﻫﻤﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ 50-50 اﻳﻦ ﺳﺮﻱ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺎ 75% اﺯ ﭘﺪﺭ ﺑﻪ اﺭﺙ ﻣﻴﺒﺮﻧﺪ ﻳﻌﻨﻲ 75% ﺑﻪ ﭘﺪﺭ ﺷﺒﻴﻪ ﺗﺮ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ. ﻫﻤﻴﻦ ﺭﻭاﻝ ﺩﺭ ﻻﻧﻪ ﺩﻳﮕﺮ 75% ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺎﺩﺭ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻴﻜﻨﺪ. ﺳﺎﻝ ﺩﻳﮔﺮ ﻭﻗﺘﻲ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮﻩ ﺩﺧﺘﺮﻱ ﺭا ﺑﻪ ﭘﺪﺭ ﺑﺰﺭﮒ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮﻩ ﭘﺴﺮﻱ ﺭا ﺑﻪ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﺰﻧﻴﻢ اﻳﻦ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻭﻻﻧﻪ ﺑﻪ 87.5% اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻴﻜﻨﺪ. ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ اﺟﺪاﺩ ﻧﺰﺩﻳﻜﺘﺮ ﺷﺪﻩ اﻳﻢ.
ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪﻱ ﺑﻪ 93.75% ﺧﻠﻮﺹ و ﺳﺎﻝ ﺁﺗﻲ ﺑﻪ 96.875% و ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ 98.4375% ﺭﺳﻴﺪﻩ اﻳﻢ. اﻳﻦ ﺧﻠﻮﺹ ﭼﻴﺰﻳﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺪ ﻧﻆﺮ ﻣﺎﺳﺖ. ﻳﻌﻨﻲ اﺯ ﻫﺮ 100 ﺟﻮﺟﻪ 98 ﺗﺎي ﺁﻧﻬﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﻭاﻟﺪﻳﻦ اﻭﻟﻴﻪ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺣﺎﻟﺖ اﻳﺪﻩﺁﻝ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

(در شکل زیر میتوانید نحوه ایجاد خط خونی را مشاهده کنید)

معنی خط خونی عالی قناری لاین خونی قناری قناری با خط خونی عالی قناری خط خونی قناری جفت زدن همخونی قناری جفت زدن قناری تولیذ مثل قناری تولید مثل قناری پرورش حرفه ای قناری اصول پرورش حرفه ای قناری line breeding canary line breeding

ﭘﺲ ﺑﺮاﻱ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﻄ ﺧﻮﻧﻲ ﺣﺪاﻗﻞ ﺩﺭ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ 5 ﺳﺎﻝ ﻭﻗﺖ ﻧﻴﺎﺯ ﺩاﺭﻳﻢ. ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺴﻲﻛﻪ ﺩﻭ ﻳﺎ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ اﺳﺖ ﻗﻨﺎﺭﻱ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﻴﺪﻫﺪ و ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ ﻫﻤﺨﻮﻥ ﺟﻔﺖ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﺪ اﺩﻋﺎﻱ ﺩاﺷﺘﻦ ﺧﻄ ﺧﻮﻧﻲ ﺑﻜﻨﺪ ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﺧﻄ ﺧﻮﻧﻲ ﻋﺎﻟﻲ.
ﻳﻚ ﻗﻨﺎﺭﻱﭘﺮﻭﺭ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﺧﻄ ﺧﻮﻧﻲ اﺯ ﻳﻚ ﻧﮋاﺩ ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮﻳﻚ ﺩاﺭاﻱ ﺷﺠﺮﻩﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎﺹ ﺧﻮﺩ اﺯ ﺑﺪﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻳﻚ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﺩﺭﺧﻮاﺳﺖ اﻳﻦ ﺷﺠﺮﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﺭا ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪاﺭ ﻧﺸﺎﻥ ﺑﺪﻫﺪ.

ﭘﻴﺮﻭﺯ و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﺷﻴﺪ
ﻛﻮﭼﻚ ﺷﻤﺎ
ﺣﻤﻴﺪ ﺿﻴﺎ

دوستان برای مطالعه بیشتر در مورد ایجاد خط خونی و جفت زدن همخونی مقاله زیر را هم مطالعه کنید :

 اصلاح نژاد و جفت کردن قناری ها به روش همخونی ( خویشاوندی )

قناری کده

نوید احمدی

از کودکی به قناری علاقه مند بودم و آواز قناری نیز در منزل ما طنین انداز بود . در نوجوانی به وبلاگ نویسی و طراحی سایت علاقه مند شدم و این حرفه را در پیش گرفتم ، گذشت و مجددا تعدادی قناری تهیه کردم و با نبود منبع آموزشی درست درمان به فکر ایجاد یک مرجع آموزشی اینترنتی در مورد قناری افتادم که از منابع معتبر تهیه شده باشد. اکنون این مرجع آموزشی "قناری کده" نام دارد.

مطالب مرتبط

دستگاه جوجه کشی قناری یک محصول کاملا متفاوت از گروه صنعتی اسکندری ویژه جوجه کشی از پرندگان گران قیمت و زینتی از جلمه قناری ، فنچ ، انواع نژاد طوطی ، کاسکو ، عروس هلندی ، طاووس ، انواع نژاد خروس لاری و ...می باشد. این محصول با نام تجاری Easy Bator 6 یک محصول کاملا صادراتی و قابل رقابت با نمونه های خارجی علی الخصوص آرکام کره بوده و تمامی قطعات این دستگاه جوجه کشی به جز سنسور دستگاه ساخت کشور مالزی و بسیار با کیفیت می باشد. بدنه ای از جنس ABS ضد اشعه مضر خورشید ، شفاف و بسیار مقاوم در برابر ضربه . برد این محصول از آخرین تکنولوژی روز دنیا یعنی هوش مصنوعی با سیستم فاز منطقی طراحی گردیده است. سه نمایشگر دما ، رطوبت و روز شمار بر روی برد گنجانده شده است. دو سنسور داخلی ( SHT SENSIRION ) ساخت کشور سوئیس و سنسور خارجی در این محصول برای سنجش دما و رطوبت قرار گرفته است. سیستم بروز شده تامین رطوبت ویژه جوجه کشی از پرندگان زینتی یعنی سیستم تامین رطوبت پد سلولوزی با تکنولوژی نانو به همراه پمپ آب خارجی از دست آوردهای گروه صنعتی اسکندری در صنعت جوجه کشی می باشد . دستگاه جوجه کشی حرفه ای ایزی باتور 6 نسل جدید از دستگاه های جوجه کشی خانگی می باشد که توسط گروه صنعتی اسکندری بعد از سه سال تحقیق و توسعه تولید و روانه بازار های داخلی و خارجی گردیده است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این محصول به وبسایت رسمی گروه صنعتی اسکندری www.chicken-device.ir مراجعه فرمایید.

دستگاه جوجه کشی قناری

8 دیدگاه‌

 1. مهندس زمانی گفت:

  سلام
  مطالب عالی دارید ممنونم

 2. عسکری گفت:

  درود بر شما
  با توجه به اتفاقاتی که در نمودار بالا میوفته در نهایت نتیجه هر لاین یک قناری نر یا ماده میرسیم که دقیقا شبیع قنار نر یا ماده اولیه هست . تنها با این تفاوت که از لحاظ ژنتیکی و به خلوص بالایی رسیده و دیگه نباید نگران تاثیر اجداد یا همون پشت در جوجه هاش باشیم . ولی مسأله اینجاست که این خلوص عملا هیچ پیشرفتی رو ایجاد نمیکنه

  • عسکری گفت:

   مثلا اگر ما بخواهیم جوجه بلند تری داشته باشیم یا به یک تیپ خاصی برسیم عملا با این کار جلوش رو میگیریم پون ژنهای حاوی خصوصیات قناری اولیه رو تقویت کردیم و یک جور سد ژنی ایجاز میکنیم
   درصورتی که اصلاح نژاد یعنی حرکت به سمت بهتر شدن نتایج ( جوجه هایی بهتر از پدر و مادر در راستای اهداف تولیدی) حال آنکه در تحقیقاتی که بنده از دوستان و اساتید انجام دادم هنوز هیچکس به درستی نمیدونه که کدومیک از والدین چه تاثیری بر روی جوجه ها میگذارند
   برای همین هم هست که همیشه توصیه میکنن قناریهاتون از نظر رنگ متباین باشن . جثشون نزدیک به هم باشه و …. خیلی موارد دیگه

 3. علی گفت:

  سلام نهایت سپاس و قدردانی از زحمات شما در خصوص اطلاعات

 4. آران گفت:

  ایول عامو، دمت گرم از اطلاعاتت

  • کامیار گفت:

   باسلام
   مدتی هستکه من قناریهامو جفت کردم واین بار سوم استکه تخمشون بی نطفه هستش که بار اول وبار دوم سه تا تخم گذاشتن وبار سوم چهارتا از دوستای با تجربمون میخوام که منو دراین راستا راهنمایی کنن ممنون

 5. hojy گفت:

  سلام
  ممنون از مطالب زيباتون در راستاي علمي كردن پرورش قناري.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.