خط خونی یا لاین چیست و چگونگی ایجاد خط خونی عالی

خط خونی یا لاین چیست و چگونگی ایجاد خط خونی عالی

www.Canary98.ir

معنی خط خونی عالی قناری لاین خونی قناری قناری با خط خونی عالی قناری خط خونی قناری جفت زدن همخونی قناری جفت زدن قناری تولیذ مثل قناری تولید مثل قناری پرورش حرفه ای قناری اصول پرورش حرفه ای قناری line breeding canary line breeding

ﻳﺎﺭاﻥ و ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻋﺰﻳﺰ و ﮔﺮاﻣﻲ ﺩﺭﻭﺩ !

ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ ﻣﺎ ﺭا ﺑﺎﺑﺖ ﻓﺼﻞ ﺟﻮﺟﻪﻛﺸﻲ و لک ﭘﺬﻳﺮا ﺑﺎﺷﻴﺪ. ﻫﻤﺎنﻃﻮﺭ ﻛﻪ ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻱ ﺩﻧﻴﺎ ﺩﺭ اﻳﺮاﻥ ﺭاﻳﺞ اﺳﺖ, ﭘﺲ اﺯ اﺗﻤﺎﻡ ﺟﻮﺟﻪ کشی و ﻳﺎ حتی ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ, ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ اﻗﺪاﻡ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ. ﺣﺎﻝ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺩﻻﻳﻞ اﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﭼﻮﻥ ﺑﺤﺚ اﻣﺮﻭﺯﻣﺎﻥ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﺎﺭﻱ ﻧﺪاﺭﻳﻢ. ﺁﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﺎً ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻴﻜﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ اﺯ ﻋﺒﺎﺭاﺕ “ﺧﻄ ﺧﻮﻧﻲ ﻋﺎﻟﻲ” و “ﻻﻳﻦ ﺧﻮﻧﻲ ﻋﺎﻟﻲ” ﺗﻮﺳﻄ ﭘﺮﻭﺭﺷﺪﻫﻨﺪﮔﺎﻥ اﺳﺖ.

ﻭﻗﺘﻲ اﺯ اﻳﺸﺎﻥ ﭘﺮﺳﻴﺪﻩ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﻨﻆﻮﺭﺷﺎﻥ اﺯ ﺧﻄ ﺧﻮﻧﻲ ﻋﺎﻟﻲ ﭼﻴﺴﺖ ؟ اﻛﺜﺮا می گویند ﻛﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎﻱ ﻗﻨﺎﺭﻳﻬﺎﻱ ﺑﺮﺗﺮﻣﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ عالی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻳﺎ آﻥ ﻧﺮ اﺯ ﻗﻨﺎﺭﻳﻬﺎﻱ ﻓﻼﻥ اﺳﺘﺎﺩ اﺳﺖ.
ﺧﺐ اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﺯ ﻗﻨﺎﺭﻱ ﺭا ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻲ ﺩﺭ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﻨﺎﺭﻳﻬﺎﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﻧﺎم گزاری ﻛﺮﺩ ﻧﻪ ﻻﻳﻦ خونی عالی.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻨﺪﺭﺕ ﻛﺴﻲ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺪاﻧﺪ ﻣﻌﻨﻲ ﺧﻄ ﺧﻮﻧﻲ ﭼﻴﺴﺖ. اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎﺩه ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ اﺯ ﺁﻥ اﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺭاﻳﺞ ﺷﺪﻩ.

*ﺧﻄ خونی ﭼﻴﺴﺖ ؟
ﺧﻄ ﺧﻮﻧﻲ ﻗﻨﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺻﺎﻟﺖ ﺧﻮﻧﻲ ﻳﻚ ﻗﻨﺎﺭﻳﺴﺖ. اﻳﻦ اﺻﺎﻟﺖ ﺧﻮﻧﻲ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻨﺎﺭﻱ ﻣﺎ اﺯ ﻧﻆﺮ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻫﺎﻱ ﻇﺎﻫﺮﻱ ﻛﺎﻣﻼ ﺷﺒﻴﻪ اﺟﺪاﺩ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاﻱ ﻣﺜﺎﻝ ﺷﻤﺎ اﮔﺮ ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﻗﻨﺎﺭﻱ ﻓﺮﻱ ﻛﺎﻣﻞ اﺯ ﻻﻳﻦ ﺁﻗﺎﻱ X ﻣﻴﺨﺮﻳﺪ, ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺘﻆﺎﺭ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺭا ﻫﻢ ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ. ﺩﺭ ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﺁﻗﺎﻱ X ﺧﻄ ﺧﻮﻧﻲ ﻧﺪاﺭﺩ و ﻳﺎ ﺧﻄ ﺧﻮﻧﻲ اﺵ ﻧﻘﺺ ﺩاﺭﺩ.

*ﺧﻄ ﺧﻮﻧﻲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮﺩ ؟
ﺑﺮاﻱ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﻄ ﺧﻮﻧﻲ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ اﺯ ﻭﺳﻴﻠﻪ اﻭﻟﻴﻪ ﺁﻥ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺁﻧﺮا ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺑﻴﺎﻭﺭﻳﻢ. ﺗﻨﻬﺎ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮاﻱ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻳﻚ ﺧﻄ ﺧﻮﻧﻲ ﻫﻤﺨﻮﻥ ﺟﻔﺖ ﻛﺮﺩﻥ ﻗﻨﺎﺭﻳﻬﺎﺳﺖ. اﮔﺮ ﻛﺴﻲ اﺩﻋﺎ ﺑﻜﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻄ ﺧﻮﻧﻲ ﻋﺎﻟﻲ ﺩاﺭﺩ و ﻫﺮﮔﺰ ﻫﻤﺨﻮﻥ ﺟﻔﺖ ﻧﻜﺮﺩﻩ, اﻳﻦ ﺷﺨﺺ ﺧﻮﺩ ﺭا ﺩﺭ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﮔﻮﻳﻲ ﻗﺮاﺭ ﺩاﺩﻩ اﺳﺖ. ﭘﺲ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻭﻗﺘﻲ ﺑﺮاﻱ ﺧﺮﻳﺪ ﺧﻄ ﺧﻮﻧﻲ ﻋﺎﻟﻲ ﻧﺰﺩ ﻛﺴﻲ ﻣﻴﺮﻭﻳﺪ اﻭﻝ اﺯ ﻫﻤﻪ اﺯ ﺭﻭﺵ ﻫﻤﺨﻮﻧﻲ اﻭ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ و ﺩﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﭘﺮﺩاﺧﺘﻪ اﺳﺖ. ﭼﺮا ﻛﻪ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺧﻄ ﺧﻮﻧﻲ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻛﺎﺭ ﻳﻜﻲ ﺩﻭﺳﺎﻝ ﻧﻴﺴﺖ.
ﻫﻤﺎﻥﻃﻮﺭ ﻛﻪ ﻋﺮﺽ ﻛﺮﺩﻡ ﺧﻄ ﺧﻮﻧﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻼ( ﻳﺎ ﺑﺎ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺎﻻ) ﺷﺒﻴﻪ ﻭاﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎﻡ ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ﺭا ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻴﺪﻫﻢ
ﺩﺭ ﻧﻆﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﻗﻨﺎﺭﻱ ﺧﻮﺏ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ. اﺯ اﻳﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪاﺩﻱ ﺟﻮﺟﻪ ﻣﻴﻜﺸﻴﺪ ﻫﺮﻳﻚ اﺯ اﻳﻦ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ 50% اﺯ ﭘﺪﺭ و 50% اﺯ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﻪ اﺭﺙ ﻣﻴﺒﺮﺩ. ﺣﺎﻝ ﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺩﺧﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﭘﺴﺮ ﺭا ﺟﺪا ﻛﺮﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﭘﺪﺭ و ﻣﺎﺩﺭ ﺟﻔﺖ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ. ﻃﺒﻖ ﻫﻤﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ 50-50 اﻳﻦ ﺳﺮﻱ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺎ 75% اﺯ ﭘﺪﺭ ﺑﻪ اﺭﺙ ﻣﻴﺒﺮﻧﺪ ﻳﻌﻨﻲ 75% ﺑﻪ ﭘﺪﺭ ﺷﺒﻴﻪ ﺗﺮ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ. ﻫﻤﻴﻦ ﺭﻭاﻝ ﺩﺭ ﻻﻧﻪ ﺩﻳﮕﺮ 75% ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺎﺩﺭ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻴﻜﻨﺪ. ﺳﺎﻝ ﺩﻳﮔﺮ ﻭﻗﺘﻲ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮﻩ ﺩﺧﺘﺮﻱ ﺭا ﺑﻪ ﭘﺪﺭ ﺑﺰﺭﮒ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮﻩ ﭘﺴﺮﻱ ﺭا ﺑﻪ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﺰﻧﻴﻢ اﻳﻦ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻭﻻﻧﻪ ﺑﻪ 87.5% اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻴﻜﻨﺪ. ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ اﺟﺪاﺩ ﻧﺰﺩﻳﻜﺘﺮ ﺷﺪﻩ اﻳﻢ.
ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪﻱ ﺑﻪ 93.75% ﺧﻠﻮﺹ و ﺳﺎﻝ ﺁﺗﻲ ﺑﻪ 96.875% و ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ 98.4375% ﺭﺳﻴﺪﻩ اﻳﻢ. اﻳﻦ ﺧﻠﻮﺹ ﭼﻴﺰﻳﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺪ ﻧﻆﺮ ﻣﺎﺳﺖ. ﻳﻌﻨﻲ اﺯ ﻫﺮ 100 ﺟﻮﺟﻪ 98 ﺗﺎي ﺁﻧﻬﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﻭاﻟﺪﻳﻦ اﻭﻟﻴﻪ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺣﺎﻟﺖ اﻳﺪﻩﺁﻝ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

(در شکل زیر میتوانید نحوه ایجاد خط خونی را مشاهده کنید)

معنی خط خونی عالی قناری لاین خونی قناری قناری با خط خونی عالی قناری خط خونی قناری جفت زدن همخونی قناری جفت زدن قناری تولیذ مثل قناری تولید مثل قناری پرورش حرفه ای قناری اصول پرورش حرفه ای قناری line breeding canary line breeding

ﭘﺲ ﺑﺮاﻱ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﻄ ﺧﻮﻧﻲ ﺣﺪاﻗﻞ ﺩﺭ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ 5 ﺳﺎﻝ ﻭﻗﺖ ﻧﻴﺎﺯ ﺩاﺭﻳﻢ. ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺴﻲﻛﻪ ﺩﻭ ﻳﺎ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ اﺳﺖ ﻗﻨﺎﺭﻱ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﻴﺪﻫﺪ و ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ ﻫﻤﺨﻮﻥ ﺟﻔﺖ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﺪ اﺩﻋﺎﻱ ﺩاﺷﺘﻦ ﺧﻄ ﺧﻮﻧﻲ ﺑﻜﻨﺪ ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﺧﻄ ﺧﻮﻧﻲ ﻋﺎﻟﻲ.
ﻳﻚ ﻗﻨﺎﺭﻱﭘﺮﻭﺭ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﺧﻄ ﺧﻮﻧﻲ اﺯ ﻳﻚ ﻧﮋاﺩ ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮﻳﻚ ﺩاﺭاﻱ ﺷﺠﺮﻩﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎﺹ ﺧﻮﺩ اﺯ ﺑﺪﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻳﻚ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﺩﺭﺧﻮاﺳﺖ اﻳﻦ ﺷﺠﺮﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﺭا ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪاﺭ ﻧﺸﺎﻥ ﺑﺪﻫﺪ.

ﭘﻴﺮﻭﺯ و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﺷﻴﺪ
ﻛﻮﭼﻚ ﺷﻤﺎ
ﺣﻤﻴﺪ ﺿﻴﺎ

دوستان برای مطالعه بیشتر در مورد ایجاد خط خونی و جفت زدن همخونی مقاله زیر را هم مطالعه کنید :

 اصلاح نژاد و جفت کردن قناری ها به روش همخونی ( خویشاوندی )

قناری کده

نوید احمدی

از کودکی به قناری علاقه مند بودم و آواز قناری نیز در منزل ما طنین انداز بود . در نوجوانی به وبلاگ نویسی و طراحی سایت علاقه مند شدم و این حرفه را در پیش گرفتم ، گذشت و مجددا تعدادی قناری تهیه کردم و با نبود منبع آموزشی درست درمان به فکر ایجاد یک مرجع آموزشی اینترنتی در مورد قناری افتادم که از منابع معتبر تهیه شده باشد. اکنون این مرجع آموزشی "قناری کده" نام دارد.

مطالب مرتبط

معرفی دستگاه جوجه کشی قناری و پرندگان زینتی محصولی جدید از گروه صنعتی اسکندری : در سال 2019 محصول جدیدی از شرکت اسکندری با نام ایزی باتور 6 روانه بازار شد. این محصول نمونه ارتقاء یافته رقیب خارجی خود یعنی آرکام کره می باشد. ایزی باتور 6 با قابلیت های ویژه خود برای جوجه کشی از تخم نطفه دار پرنده های زینتی و اهلی مناسب می باشد. این دستگاه جوجه کشی حرفه ای وزن سبک و حجم کمی داشته و در هر مکانی به راحتی قابل استفاده است. تامین حرارت دستگاه با استفاده از المنت های نسوز و تامین رطوبت آن با استفاده از پمپ آب خارجی و پد سلولزی می باشد، بنابراین این دو مقدار به شکلی کاملا دقیق تامین خواهد شد. چرخش تخم ها در ایزی باتور 6 به صورت 360 درجه و با استفاده از شانه های همه کاره می باشد، بنابراین ضمن اینکه نیازی به تعویض شانه نخواهد بود، از هر تخمی با هر سایزی می توان جوجه کشی کرد. چرخش مداوم و 360 درجه تخم ها سبب افزایش راندمان جوجه کشی و درصد جوجه آوری بالا خواهد شد. تمامی فرایندهای جوجه کشی نظیر چرخش تخم، تهویه هوا، تامین حرارت و رطوبت مناسب توسط برد جوجه کشی هوشمند آن فراهم خواهد شد. برد جوجه کشی نصب شده بر روی دستگاه جوجه کشی ایزی باتور 6 قابلیت نمایش دقیق دما و رطوبت داخل دستگاه و محیط بیرون را دارد، هم چنین کاربر با استفاده از دکمه های روی صفحه قادر به تنظیم دقیق دما و رطوبت و روزهای جوجه کشی پرنده مورد نظر خود خواهد بود و وجود سنسور فوق العاده دقیق SHT و سنسور محیطی LM35 به سنجش دقیق دما و رطوبت داخل دستگاه و محیط بیرون کمک خواهد کرد. لازم است بدانید که سنسور SHT ساخت کمپانی SENSIRION  سوئیس بوده و به صورت همزمان دما و رطوبت را می سنجد و یکبار برای همیشه در کارخانه سازنده کالیبره شده است و بر خلاف سایر سنسور ها نیاز به کالیبراسیون مجدد نخواهد داشت. ایزی باتور 6 همانند تمامی محصولات گروه صنعتی اسکندری از یکسال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش بهره مند خواهد بود. وجود تیم مستقل خدمات پس از فروش و نمایندگی های معتبر در اکثر استان های کشور، امکان دسترسی به خدمات گارانتی ، تعویض و تعمیر را برای خریدار گرامی سهل تر خواهد نمود. برای خرید دستگاه جوجه کشی و کسب اطلاعات بیشتر در مورد محصولات شرکت اسکندری به وبسایت https://chicken-device.ir مراجعه فرمایید.

8 دیدگاه‌

 1. مهندس زمانی گفت:

  سلام
  مطالب عالی دارید ممنونم

 2. عسکری گفت:

  درود بر شما
  با توجه به اتفاقاتی که در نمودار بالا میوفته در نهایت نتیجه هر لاین یک قناری نر یا ماده میرسیم که دقیقا شبیع قنار نر یا ماده اولیه هست . تنها با این تفاوت که از لحاظ ژنتیکی و به خلوص بالایی رسیده و دیگه نباید نگران تاثیر اجداد یا همون پشت در جوجه هاش باشیم . ولی مسأله اینجاست که این خلوص عملا هیچ پیشرفتی رو ایجاد نمیکنه

  • عسکری گفت:

   مثلا اگر ما بخواهیم جوجه بلند تری داشته باشیم یا به یک تیپ خاصی برسیم عملا با این کار جلوش رو میگیریم پون ژنهای حاوی خصوصیات قناری اولیه رو تقویت کردیم و یک جور سد ژنی ایجاز میکنیم
   درصورتی که اصلاح نژاد یعنی حرکت به سمت بهتر شدن نتایج ( جوجه هایی بهتر از پدر و مادر در راستای اهداف تولیدی) حال آنکه در تحقیقاتی که بنده از دوستان و اساتید انجام دادم هنوز هیچکس به درستی نمیدونه که کدومیک از والدین چه تاثیری بر روی جوجه ها میگذارند
   برای همین هم هست که همیشه توصیه میکنن قناریهاتون از نظر رنگ متباین باشن . جثشون نزدیک به هم باشه و …. خیلی موارد دیگه

 3. علی گفت:

  سلام نهایت سپاس و قدردانی از زحمات شما در خصوص اطلاعات

 4. آران گفت:

  ایول عامو، دمت گرم از اطلاعاتت

  • کامیار گفت:

   باسلام
   مدتی هستکه من قناریهامو جفت کردم واین بار سوم استکه تخمشون بی نطفه هستش که بار اول وبار دوم سه تا تخم گذاشتن وبار سوم چهارتا از دوستای با تجربمون میخوام که منو دراین راستا راهنمایی کنن ممنون

 5. hojy گفت:

  سلام
  ممنون از مطالب زيباتون در راستاي علمي كردن پرورش قناري.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.